Νόμος 3213/03 - Άρθρο 2a

Άρθρο 2Α: Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και δήλωσης οικονομικών συμφερόντων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά διαδικτυακά μέσω ενιαίας εφαρμογής προς το αρμόδιο, αναλόγως της δηλούμενης ιδιότητας, όργανο ελέγχου και υπόκεινται σε ηλεκτρονική επεξεργασία από αυτοτελή ειδική βάση δεδομένων, μετά την οποία πρέπει να προκύπτει ευκρινώς το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και η αξία τους ανά κατηγορία περιουσιακών στοιχείων, καθώς και η χρονολογία κτήσης.

 

2. Ο υπόχρεος υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης απαιτείται να είναι ενεργός χρήστης των υπηρεσιών του TAXISnet, για να υποβάλει τη δήλωση αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω ενιαίας διαδικτυακής εφαρμογής. Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης υποβάλλεται από τον υπόχρεο και αφορά την περιουσιακή κατάσταση του ιδίου, της συζύγου ή του προσώπου με το οποίο ο υπόχρεος έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και των ανήλικων τέκνων του.

 

3. Η ταυτοποίηση του υπόχρεου και των προσώπων, τα περιουσιακά στοιχεία των οποίων συνυποβάλλονται, από την εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, γίνεται με τη χρήση των προσωπικών κωδικών στο TAXISnet.

 

Διακριτούς προσωπικούς κωδικούς TAXISnet πρέπει να έχει τόσο ο υπόχρεος, όσο και ο/η σύζυγος, καθώς και το πρόσωπο με το οποίο ο υπόχρεος έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, προκειμένου να καταστεί δυνατή η υποχρεωτική έγκριση των περιουσιακών στοιχείων που δηλώθηκαν από τον υπόχρεο και αφορούν τα ανωτέρω πρόσωπα και τα ανήλικα τέκνα.

 

4. Το περιεχόμενο της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, οι οδηγίες συμπλήρωσης των πεδίων της και οι πίνακες παραμετρικών τιμών, περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι, το οποίο προσαρτάται στον παρόντα νόμο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού.

 

5. Κατά την υποβολή της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης από τον υπόχρεο, τα βασικά στοιχεία αυτού, δηλαδή ο αριθμός φορολογικού μητρώου, το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο, εμφανίζονται όπως τηρούνται στο φορολογικό μητρώο. Σε περίπτωση ανακρίβειας αυτών, απαιτείται, πριν από την υποβολή της δήλωσης, η διόρθωση των ανακριβών στοιχείων στο φορολογικό μητρώο. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση ανακρίβειας των στοιχείων των λοιπών προσώπων, που αναφέρονται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 2.

 

6. Τα προσωπικά στοιχεία του υπόχρεου, όπως αριθμός δελτίου ταυτότητας, διεύθυνση, τηλέφωνο, δηλώνονται ως έχουν κατά την ημερομηνία της υποβολής της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης. Τα λοιπά στοιχεία, όπως υπηρεσιακά και οικογενειακά, ως και η ιδιότητα του υπόχρεου δηλώνονται όπως είχαν κατά το έτος που αφορά η δήλωση.

 

7. Σε περίπτωση απόκτησης νέου περιουσιακού στοιχείου ή επαύξησης αυτού, κατά τη χρήση που αφορά η δήλωση, δηλώνονται υποχρεωτικώς ο τρόπος απόκτησης, το ύψος της σχετικής δαπάνης (τίμημα που καταβλήθηκε), καθώς και αναλυτική παράθεση της πηγής προέλευσης των σχετικών πόρων. Σε περίπτωση εκποίησης περιουσιακού στοιχείου, που είχε δηλωθεί σε προηγούμενη δήλωση του υπόχρεου, δηλώνεται το τίμημα που έχει εισπραχθεί. Ειδικά για την περίπτωση εκποίησης κινητών μεγάλης αξίας της υποπερίπτωσης vi της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 2, η δήλωση του εισπραχθέντος τιμήματος συνοδεύεται από τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και από εκτίμηση της εμπορικής αξίας του κινητού από εκτιμητή που περιλαμβάνεται στο μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών που τηρείται στο Υπουργείο Οικονομικών.

 

8. Σε περίπτωση απόκτησης νέου εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου ή εκποίησης εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου που έχει δηλωθεί σε προηγούμενες δηλώσεις του υπόχρεου, δηλώνονται τα στοιχεία του συμβολαίου απόκτησης ή εκποίησης. Αν δεν υπάρχει συμβόλαιο απόκτησης εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων λόγω κληρονομικής διαδοχής, δηλώνονται τα στοιχεία του κληρονομούμενου, καθώς και ο τρόπος και η ιδιότητα, με την οποία ο υπόχρεος έγινε κληρονόμος.

 

9. Σε περίπτωση απόκτησης και απώλειας εμπράγματου δικαιώματος επί του ίδιου ακινήτου κατά τη χρήση, που αφορά τη δήλωση, δηλώνονται και οι δύο μεταβολές. Το ίδιο ισχύει αντίστοιχα και για τα οχήματα, τα πλωτά και τα εναέρια μεταφορικά μέσα, καθώς και για τις συμμετοχές σε κάθε είδους εταιρεία ή επιχείρηση, με την επιφύλαξη των περιορισμών του άρθρου 8.

 

10. Για την υποβοήθησή του στην ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, ο υπόχρεος, μετά την ταυτοποίησή του μέσω των κωδικών του TAXISnet και εφόσον συναινέσει με υπεύθυνη δήλωσή του σε αυτή την διαδικασία, μπορεί να μεταφέρει στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης τα δεδομένα της τελευταίας ηλεκτρονικά υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του έτους, στο οποίο αφορά η δήλωση περιουσιακής κατάστασης, καθώς και τα στοιχεία των ακινήτων, που περιλαμβάνονται στη βεβαίωση της περιουσιακής του κατάστασης κατά την 01-01 του επόμενου έτους στο οποίο αφορά η δήλωση περιουσιακής κατάστασης, εφόσον η δήλωση περιουσιακής κατάστασης είναι αρχική ή του τρέχοντος έτους, εφόσον η δήλωση περιουσιακής κατάστασης είναι ετήσια, όπως αυτά τα στοιχεία τηρούνται ηλεκτρονικά στη Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

 

11. Όλα τα δεδομένα των ανωτέρω δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, όπως έχουν διαμορφωθεί, κατά την οριστική υποβολή της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, από υποβολή τροποποιητικών ή/και συμπληρωματικών δηλώσεων εισοδήματος για το έτος που αφορά η δήλωση περιουσιακής κατάστασης, καθώς και τα στοιχεία της περιουσιακής κατάστασης του υπόχρεου και των προσώπων του εδαφίου γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 2, κατά την ημερομηνία της ανωτέρω παραγράφου, επισυνάπτονται αυτόματα ηλεκτρονικά στην υποβαλλόμενη δήλωση περιουσιακής κατάστασης.

 

12. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΔΗΛΕΔ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που είναι η αρμόδια υπηρεσία για τις ανωτέρω χορηγήσεις όλων των στοιχείων των δηλώσεων εισοδήματος και ακινήτων των υπόχρεων, οφείλει να τηρεί αρχείο για αυτές, με το στοιχείο της ημερομηνίας και ώρας χορήγησης/πρόσβασης, καθώς και το μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης της οριστικοποιημένης δήλωσης περιουσιακής κατάστασης που σχετίζεται με την κάθε χορήγηση.

 

13. Για τη διευκόλυνση του ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 3, η φορολογική διοίκηση χορηγεί στα αρμόδια όργανα ελέγχου, ύστερα από αίτησή τους, στοιχεία για όλες τις πιθανές τροποποιήσεις των παραπάνω δηλώσεων εισοδήματος και ακινήτων των υπόχρεων αρμοδιότητάς τους, οι οποίες τηρούνται ηλεκτρονικά.

 

14. Με την οριστική υποβολή της δήλωσης, ο υπόχρεος μπορεί να αποθηκεύσει στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή αντίγραφο της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης που έχει υποβληθεί, όπου εμφανίζονται ο αριθμός αυτής και η ημερομηνία υποβολής της.

 

15. Στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης, οι οποίες ελέγχονται υποχρεωτικά σύμφωνα με το άρθρο 3Β του παρόντος νόμου ή κατά προτεραιότητα σύμφωνα με το πέμπτο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 48 του νόμου [Ν] 4557/2018, επισυνάπτονται ηλεκτρονικά τα αναγκαία έγγραφα, εφάπαξ κατά την υποβολή της αρχικής δήλωσης και εφόσον υπάρχουν μεταβολές κατά την υποβολή της ετήσιας δήλωσης, από τα οποία προκύπτει η δηλούμενη περιουσιακή κατάσταση και ειδικότερα:

 

α. Συμβόλαια των ακινήτων.

 

β. Βεβαιώσεις επενδυτικών προϊόντων και χαρτοφυλακίων χρηματοοικονομικών προϊόντων, όπως αυτά περιγράφονται στην υποπερίπτωση iii της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 2, που κατ' ελάχιστον θα περιλαμβάνουν το όνομα του χειριστή της μερίδας, το όνομα των προϊόντων, το κόστος κτήσης και την αποτίμηση αυτών.

 

γ. Βεβαιώσεις ή παραστατικά από τα οποία να προκύπτουν τα υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών, καθώς και αντίστοιχες βεβαιώσεις ή παραστατικά για κάθε είδους χρηματιστηριακά ή ασφαλιστικά προϊόντα και συμμετοχές σε κεφάλαια επιχειρηματικών ή επενδυτικών συμμετοχών (funds) και καταπιστευμάτων (trusts).

 

δ. Παραστατικά των τραπεζών, ταμιευτηρίων και άλλων ημεδαπών ή αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων από τα οποία αποδεικνύεται η μίσθωση θυρίδων.

 

ε. Παραστατικά αγοραπωλησίας ή πράξεις φορολογικής αρχής για τα κινητά μεγάλης αξίας άνω των 40.000 € ή εκτίμηση της εμπορικής αξίας του κινητού από εκτιμητή που περιλαμβάνεται στο μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών που τηρείται στο Υπουργείο Οικονομικών, και, στην περίπτωση που τα κινητά αυτά είναι ασφαλισμένα κατά κινδύνων κλοπής, πυρκαγιάς και λοιπών κινδύνων, αντίγραφο της σχετικής σύμβασης.

 

στ. Άδειες κυκλοφορίας πλωτών και εναέριων μεταφορικών μέσων, καθώς και των οχημάτων οποιασδήποτε χρήσης και, σε περίπτωση απόκτησης ή εκποίησης των πιο πάνω μέσων κατά τη διάρκεια του χρόνου που αφορά η δήλωση, επιπλέον παραστατικά αγοράς ή πώλησης.

 

ζ. Παραστατικά για συμμετοχή σε κάθε είδους εταιρεία ή επιχείρηση.

 

16. Στις δηλώσεις των υπόχρεων, που ελέγχονται υποχρεωτικά σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3Β, επισυνάπτονται επίσης παραστατικά από τα οποία προκύπτουν οι δανειακές υποχρεώσεις προς ημεδαπά και αλλοδαπά πιστωτικά και τραπεζικά ιδρύματα, λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και φυσικά πρόσωπα, όπως αυτές διαμορφώνονται κατά την ημερομηνία αναφοράς της δήλωσης, και, στην περίπτωση αρχικής, κατά το χρόνο κτήσης της ιδιότητας. Επίσης, επισυνάπτονται παραστατικά για κάθε οφειλή άνω των 5.000 €, που υφίσταται κατά τις άνω ημερομηνίες και προέρχεται από διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τέλη προς Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και εισφορές προς Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

17. Το απόρρητο της διαδικτυακής επικοινωνίας του υπόχρεου με τα συστήματα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, διασφαλίζεται με τη χρήση ψηφιακού πιστοποιητικού από την εφαρμογή υποβολής. Τα απόρρητα στοιχεία των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης τηρούνται κρυπτογραφημένα στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του συστήματος. Το ηλεκτρονικό σύστημα συνοδεύεται από πολιτικές ασφάλειας, που καλύπτουν όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και εξασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα και ακεραιότητα των στοιχείων της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων.

 

18. Υπεύθυνοι επεξεργασίας της αυτοτελούς ειδικής βάσης των δεδομένων περιουσιακής κατάστασης, είναι τα όργανα ελέγχου, όπως αναφέρονται στο άρθρο 3, αποκλειστικά και μόνο για τους ελεγχόμενους της αρμοδιότητάς τους και στην περίπτωση της παραγράφου 7 του άρθρου 3 το όργανο που είναι αποκλειστικά αρμόδιο.

 

19. Εκτελούντες την επεξεργασία της παραπάνω βάσης δεδομένων κατ' εντολή των υπευθύνων επεξεργασίας, είναι τα όργανα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και τα ίδια τα όργανα ελέγχου αποκλειστικά και μόνο για τους ελεγχόμενους της αρμοδιότητάς τους.

 

20. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, ως Φορέας Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων αναλαμβάνει:

 

α. Τη σχεδίαση, ανάπτυξη, υποστήριξη και λειτουργία των αναγκαίων πληροφοριακών συστημάτων που εξυπηρετούν την κατάρτιση των καταστάσεων υπόχρεων και την ηλεκτρονική υποβολή και τον έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων, καθώς και την αυτοματοποίηση της συμπλήρωσής τους, σύμφωνα με τις επιχειρησιακές απαιτήσεις των οργάνων ελέγχου, με ενημέρωση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.

 

β. Την υποστήριξη των οργάνων ελέγχου για την ενημέρωση και τη διευκόλυνση των υπόχρεων για τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και ΔΟΣ, καθώς και των φορέων για την κατάρτιση καταστάσεων υπόχρεων.

 

21. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων σχεδιάζει και βελτιώνει την πολιτική ασφαλείας των ανωτέρω πληροφοριακών συστημάτων, σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική ασφάλειας του Υπουργείου Οικονομικών και εκδίδει δεσμευτικές οδηγίες ορθής και ασφαλούς χρήσης των εφαρμογών, για όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χρήστες των πληροφοριακών συστημάτων, με ενημέρωση του Γενικού Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης. Μέσα σε 2 μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, θα υπογραφεί πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ των οργάνων ελέγχου και του φορέα λειτουργίας. Στο πρωτόκολλο θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων, οι ρόλοι των εμπλεκόμενων φορέων, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις συνεργασίας.

 

22. Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (ΓΕΔΔ) αναλαμβάνει την κατάρτιση, τη διοίκηση και τη διαχείριση των απαραίτητων συμβάσεων ανάπτυξης, βελτίωσης και συντήρησης των ηλεκτρονικών εφαρμογών των ανωτέρω πληροφοριακών συστημάτων και παρακολουθεί την πορεία παραλαβής και υλοποίησης του έργου.

 

23. Για τις ανάγκες του ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης σύμφωνα με το άρθρο 3, κάθε όργανο ελέγχου ορίζει τους υπαλλήλους του και τα δικαιώματα πρόσβασης που αυτοί έχουν επί των στοιχείων της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων του ηλεκτρονικού συστήματος. Η πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα των υπαλλήλων αυτών είναι αυστηρά προσωποποιημένη, ελεγχόμενη μέσω μοναδικού ονόματος χρήστη και προσωπικού μυστικού κωδικού. Οι ενέργειες των υπαλλήλων αυτών εντός του ηλεκτρονικού συστήματος καταγράφονται ηλεκτρονικά.

 

24. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών μπορεί να τίθενται εκτός λειτουργίας τα ανωτέρω πληροφοριακά συστήματα, ύστερα από αίτημα των οργάνων ελέγχου ή του φορέα λειτουργίας για λόγους συντήρησης, αναβάθμισης και προσαρμογής στις αλλαγές της νομοθεσίας για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 60 ημερών ανά έτος. Κατά το διάστημα αυτό αναστέλλεται η προθεσμία υποβολής της αρχικής και ετήσιας δήλωσης του άρθρου 1 της παραγράφου 2 του νόμου 3213/2003.

 

25. Ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης οικονομικών συμφερόντων του άρθρου 19 του παρόντος περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ, το οποίο προσαρτάται στον παρόντα νόμο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού. Η δήλωση οικονομικών συμφερόντων υποβάλλεται από τον υπόχρεο σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 2, ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω ενιαίας διαδικτυακής εφαρμογής. Η υποβολή της δήλωσης οικονομικών συμφερόντων αποδεικνύεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 14 του παρόντος άρθρου.

 

26. Τα δεδομένα που καταχωρίζονται στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης διατηρούνται μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται, κατά την αιτιολογημένη κρίση του αρμόδιου για τον έλεγχο οργάνου, για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής και της επεξεργασίας τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 3 του νόμου 4571/2018 (ΦΕΚ 186/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.