Νόμος 3242/04 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Κεντρική Επιτροπή Απλούστευσης Διαδικασιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης συνιστάται Κεντρική Επιτροπή Απλούστευσης Διαδικασιών, η οποία αποτελείται από:

 

α) τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ως Πρόεδρο,

 

β) τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,

 

γ) δύο στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών,

 

δ) ένα μέλος Διδακτικού - Επιστημονικού Προσωπικού Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή νομικό αναγνωρισμένου κύρους,

 

ε) έναν εκπρόσωπο του Συνηγόρου του Πολίτη,

 

στ) έναν εκπρόσωπο του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης,

 

ζ) έναν εκπρόσωπο των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Δημόσιων Έργων και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Γενικό Διευθυντή ή Διευθυντή.

 

2. Η Κεντρική Επιτροπή Απλούστευσης Διαδικασιών, για την υποβοήθηση του έργου της, μπορεί να καλεί Γενικούς Διευθυντές και Διευθυντές Υπουργείων και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, κοινωνικούς εταίρους και ιδίως εκπροσώπους των ενώσεων των εργαζομένων και των εργοδοτών, ειδικούς επιστήμονες και εμπειρογνώμονες και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Προτάσεις και γνώμες που θα εκφράζονται στο πλαίσιο της κοινωνικής διαβούλευσης θα ανακοινώνονται και θα δημοσιοποιούνται.

 

3. Ως έργο της Κεντρικής Επιτροπής Απλούστευσης Διαδικασιών ορίζεται: α) ο σχεδιασμός, η παρακολούθηση της εφαρμογής και η αξιολόγηση προγράμματος απλούστευσης περίπλοκων και πολύπλοκων νομοθετικών και διοικητικών διαδικασιών που δημιουργούν πρόσθετα οικονομικά, διοικητικά και κοινωνικά βάρη στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, β) η εφαρμογή των κατάλληλων μεθοδολογικών εργαλείων για τη βιώσιμη απλούστευση των προηγούμενων διαδικασιών, γ) η επεξεργασία και πρόταση των πρόσφορων οργανωτικών δομών για την υποστήριξη και καλή εφαρμογή της πολιτικής της απλούστευσης, δ) η γνωμοδότηση για το βαθμό αναγκαιότητας, οικονομικότητας και φιλικότητας νέων νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων, με τις οποίες δημιουργούνται κάθε είδους διοικητικά βάρη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, όταν παραπέμπονται από τον οικείο Υπουργό, ε) ο σχεδιασμός και η εφαρμογή επιμορφωτικών προγραμμάτων και δράσεων με σκοπό την ενημέρωση και την εξοικείωση των αρμόδιων στελεχών της κεντρικής και αποκεντρωμένης διοίκησης με σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές απλούστευσης.

 

4. Τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Απλούστευσης Διαδικασιών ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Αναπληρωτής του Προέδρου ορίζεται το υπό στοιχείο β' της παραγράφου 1 μέλος. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και ως τρεις (3) εισηγητές από υπαλλήλους που υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

5. Ως μέλη της Γραμματείας της Κεντρικής Επιτροπής Απλούστευσης Διαδικασιών ορίζονται με τους αναπληρωτές τους ως δύο (2) υπάλληλοι της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης από τους υπηρετούντες στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με απόφαση του Προέδρου της.

 

6. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της Κεντρικής Επιτροπής Απλούστευσης Διαδικασιών.

 

7. Στον Πρόεδρο, τα μέλη, τους εισηγητές και στους γραμματείς της Κεντρικής Επιτροπής Απλούστευσης Διαδικασιών, καθώς και στους αναπληρωτές τους καταβάλλεται αποζημίωση. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα.

 

 

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.