Νόμος 3252/04 - Άρθρο 37

Άρθρο 37


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 3204/2003 (ΦΕΚ 296/Α/2003) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 40 του νόμου [Ν] 2071/1992 (ΦΕΚ 123/Α/1992) προστίθεται περίπτωση ε', ως εξής:

 

{ε. Έναν εκπρόσωπο των ιατρών του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, που εκλέγεται από τους ιατρούς του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας μαζί με τον αναπληρωτή του. Για τον τρόπο, τη διαδικασία και τις λοιπές προϋποθέσεις για την ανάδειξη του αιρετού εκπροσώπου των ιατρών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 4 του άρθρου 160 του νόμου 2683/1999 (ΦΕΚ 19/Α/1999). Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής εφαρμόζονται οι διατάξεις των υπ' αριθμών πρωτοκόλλου ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/16-09-1988 (ΦΕΚ 684/Β/1988) και ΔΙΚΠΡ/Φ80/54/11988/02-12-1988 (ΦΕΚ 876/Β/1988) υπουργικών αποφάσεων Τρόπος διαδικασία και προϋποθέσεις εκλογής των εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. Μέχρι την ανάδειξη του αιρετού εκπροσώπου των ιατρών, το Συμβούλιο λειτουργεί νόμιμα με τα υπόλοιπα μέλη του.}}

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 3204/2003 (ΦΕΚ 296/Α/2003) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του νόμου 1579/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του νόμου [Ν] 2071/1992 (ΦΕΚ 123/Α/1992) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ. Έναν εκπρόσωπο των λοιπών, πλην των ιατρών, εργαζομένων στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, που εκλέγεται από τους εργαζόμενους σε αυτό μαζί με τον αναπληρωτή του. Για τον τρόπο, τη διαδικασία και τις λοιπές προϋποθέσεις για την ανάδειξη του αιρετού εκπροσώπου των λοιπών, πλην των ιατρών, εργαζομένων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 4 του άρθρου 160 του νόμου 2683/1999 (ΦΕΚ 19/Α/1999). Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής εφαρμόζονται οι διατάξεις των υπ' αριθμών πρωτοκόλλου ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/16-09-1988 (ΦΕΚ 684/Β/1988) και ΔΙΚΠΡ/Φ80/54/11988/02-12-1988 (ΦΕΚ 876/Β/1988) υπουργικών αποφάσεων Τρόπος διαδικασία και προϋποθέσεις εκλογής των εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

 

Μέχρι την ανάδειξη του αιρετού εκπροσώπου των λοιπών, πλην των ιατρών, εργαζομένων, το Συμβούλιο λειτουργεί νόμιμα με τα υπόλοιπα μέλη του.}}

 

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 3204/2003 (ΦΕΚ 296/Α/2003) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του νόμου 2194/1994 (ΦΕΚ 34/Α/1994), προστίθεται νέα περίοδος ως εξής:

 

{Δύο εκ των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου θα είναι ιατροί του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, εκ των οποίων ο ένας τουλάχιστον με βαθμό Διευθυντή Τα μέλη αυτά διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.}}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.