Νόμος 3252/04 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Συνέλευση Αντιπροσώπων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Συνέλευση των Αντιπροσώπων αποτελείται από αιρετούς αντιπροσώπους, οι οποίοι εκλέγονται από τις Γενικές Συνελεύσεις των Περιφερειακών Τμημάτων της Ένωσης Νοσηλευτών - Νοσηλευτριών Ελλάδος, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 8, με βάση τον αριθμό των μελών τους κατά την αναλογία: ανά 50 ψηφίσαντες 1 αντιπρόσωπος. Για τα Περιφερειακά Τμήματα που έχουν έως 50 Μέλη εκλέγεται 1 αντιπρόσωπος εφόσον ψηφίσουν τουλάχιστον 26 Μέλη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/2010).

 

2. Η Συνέλευση των αντιπροσώπων της Ένωσης Νοσηλευτών - Νοσηλευτριών Ελλάδος αποφασίζει για κάθε θέμα που ανάγεται στους σκοπούς της και ιδίως εκλέγει τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου. Ελέγχει τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό της Ένωσης Νοσηλευτών - Νοσηλευτριών Ελλάδος, καθώς και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Ένωσης Νοσηλευτών - Νοσηλευτριών Ελλάδος.

 

3. Η Συνέλευση των Αντιπροσώπων βρίσκεται σε απαρτία, όταν οι παρόντες είναι περισσότεροι από τους απόντες. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, η συνεδρίαση αναβάλλεται για την επόμενη ημέρα, οπότε θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.

 

4. Η Συνέλευση των Αντιπροσώπων συνέρχεται τακτικά μία φορά κάθε έτος, εντός δύο μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους και εκτάκτως, εφόσον κρίνεται αυτό αναγκαίο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή εάν αυτό ζητείται από το ένα τρίτο των μελών της, με έγγραφη αίτηση που υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην οποία αναγράφονται τα θέματα που πρέπει να συζητηθούν.

 

5. Τη σύγκληση της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα Μέλη της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων προσκαλούνται από τον Πρόεδρο της Ένωσης Νοσηλευτών - Νοσηλευτριών Ελλάδος, με ατομικές προσκλήσεις που αποστέλλονται ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή το αργότερο τριάντα (30) ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Στις προσκλήσεις ορίζεται ο τόπος, ο χρόνος και η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης. Εκτός από τα θέματα που αναγράφονται στην πρόσκληση, μπορεί να συζητηθεί και άλλο θέμα, εφόσον προταθεί και γίνει δεκτό από την πλειοψηφία των παρόντων κατά τη συνεδρίαση μελών.

 

6. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν λαμβάνεται απόφαση.

 

7. Η ψηφοφορία για κάθε προσωπικό θέμα ή για την εκλογή προσώπου είναι μυστική.

 

8. Στις συνεδριάσεις της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων προεδρεύει ο Πρόεδρος της Ένωσης Νοσηλευτών - Νοσηλευτριών Ελλάδος. Αν ο Πρόεδρος δεν μπορεί να παρευρεθεί, τον αναπληρώνει ο Α' Αντιπρόεδρος και αυτόν ο Β' Αντιπρόεδρος.

 

9. Στις συνεδριάσεις της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων τηρούνται Πρακτικά από τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Νοσηλευτών - Νοσηλευτριών Ελλάδος, τα οποία υπογράφονται και σφραγίζονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Νοσηλευτών - Νοσηλευτριών Ελλάδος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.