Νόμος 3252/04 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Διοικητικό Συμβούλιο Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας αποτελείται από 15 μέλη που εκλέγονται από τη Συνέλευση των Αντιπροσώπων και είναι Μέλη της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας. Μέσα σε 5 ημέρες από τη διεξαγωγή των εκλογών, ο πλειοψηφών σύμβουλος του πλειοψηφούντος συνδυασμού και σε περίπτωση ισοψηφίας το αρχαιότερο βάσει του χρόνου εγγραφής στο Μητρώο του Περιφερειακού Τμήματος που ανήκει, καλεί τους συμβούλους που έχουν εκλεγεί προς εκλογή Προέδρου, Α' και Β' Αντιπροέδρων, Γενικού Γραμματέα, Οργανωτικού Γραμματέα, Αναπληρωτή Γραμματέα και Ταμία. Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των παριστάμενων μελών. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία, η εκλογή επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων και εκλέγεται αυτός που έλαβε τις περισσότερες ψήφους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 6 του νόμου 3868/2011 (ΦΕΚ 129/Α/2011), με την παράγραφο 7 του άρθρου 25 του νόμου 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/2014).

 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε 8 ημέρες, εφόσον αυτό ζητηθεί από 7 τουλάχιστον Μέλη.

 

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικώς τουλάχιστον μία φορά το μήνα και εκτάκτως όποτε κρίνεται αναγκαίο.

 

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εάν παρίστανται 8 τουλάχιστον από τα Μέλη του και λαμβάνει αποφάσεις με πλειοψηφία των παρόντων. Προκειμένου περί προσωπικών ζητημάτων οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και σε περίπτωση δεύτερης ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Για τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από όλους όσοι παρίστανται

 

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

Διοικεί την Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας
Εκτελεί τις αποφάσεις της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων.
Αποφασίζει για κάθε θέμα που ανατίθεται σε αυτό από τη Συνέλευση των Αντιπροσώπων.
Εποπτεύει και συντονίζει τις ενέργειες των Περιφερειακών Τμημάτων.
Καταρτίζει τον προϋπολογισμό κι απολογισμό.
Διοργανώνει κάθε χρόνο συνέδρια.
Εκδίδει νοσηλευτικό περιοδικό το οποίο αποστέλλεται υποχρεωτικά, είτε απευθείας είτε μέσω των Περιφερειακών Τμημάτων, σε όλα τα Μέλη της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας

 

6. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις εκπίπτει αυτοδίκαια από τη θέση του και αντικαθίσταται από τον πρώτο αναπληρωματικό. Μετά από δύο συνεχείς απουσίες ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσίαζε για τις συνέπειες της τρίτης συνεχόμενης απουσίας του.

 

7. Μία φορά κάθε χρόνο το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας υποχρεούται να συγκαλέσει σε κοινή σύσκεψη τους Προέδρους των Περιφερειακών Τμημάτων. Τα πορίσματα των συσκέψεων αυτών αξιολογούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας

 

8. Ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι, ο Γενικός Γραμματέας, ο Αναπληρωτής Γραμματέας και ο Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας, εφόσον είναι υπάλληλοι του δημόσιου τομέα δικαιούνται άδεια απουσίας από την υπηρεσία τους για 15 ημέρες το μήνα, όσο διαρκεί η θητεία τους. Κατά το χρόνο αυτόν διατηρούν όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την υπαλληλική τους ιδιότητα. Τα άλλα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας δικαιούνται να πάρουν άδεια απουσίας 9 ημερών το μήνα.

 

9. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας, εφόσον διαμένουν εκτός Αττικής, δικαιούνται να αποζημιώνονται για τις δαπάνες μετακίνησης και διαμονής τους προκειμένου να παραστούν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ύψος της αποζημίωσης καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και η καταβολή της γίνεται από αυτό.

 

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας, εφόσον είναι υπάλληλοι του δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα, δεν μετατίθενται κατά τη διάρκεια της θητείας τους χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.