Νόμος 3274/04 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Νομιμοποίηση δαπανών αιρετών οργάνων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και υπαλλήλων Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες που πληρώθηκαν μέχρι 31-12-2003 από νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, δήμους και κοινότητες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, καθώς και συνδέσμους πρωτοβάθμιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε βάρος των προϋπολογισμών τους, εφόσον αυτές:

 

α) προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις ή συνάδουν προδήλως με την αποστολή και τις αρμοδιότητες των παραπάνω φορέων,

β) έχουν εγκριθεί και βεβαιωθεί από τα αρμόδια όργανα,

γ) διενεργήθηκαν για σκοπό που έχει επιτελεσθεί και

δ) δεν έχουν ακυρωθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

2. Καταλογισμοί που έχουν γίνει εις βάρος αιρετών οργάνων ή υπαλλήλων των ανωτέρω φορέων, καθώς και των υπαλλήλων των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου για δαπάνες της προηγούμενης παραγράφου αίρονται, τυχόν δε βεβαιωθέντα ποσά από την ίδια αιτία διαγράφονται.

 

3. Στις ρυθμίσεις των προηγούμενων παραγράφων δεν υπάγονται δαπάνες, οι οποίες έχουν κριθεί παράνομες με τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις ή για τις οποίες έχουν επιβληθεί πειθαρχικές κυρώσεις.

 

4. Οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται μόνο για δόλο ή βαρεία αμέλεια κατά τις διατάξεις του Υγειονομικού Κώδικα, ανεξάρτητα από τον φορέα ή το νομικό πρόσωπο, του οποίου ελέγχουν ή εκκαθαρίζουν τις δαπάνες και εκδίδουν τα χρηματικά εντάλματα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.