Νόμος 3325/05 - Άρθρο 39

Άρθρο 39: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:

 

α) Το μέρος πρώτο του νόμου 2516/1997 και οι διατάξεις του νόμου 2965/2001 πλην των άρθρων 19 έως και 29 αυτού, χωρίς να επαναφέρονται σε ισχύ οι διατάξεις που καταργήθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του νόμου 2516/1997 και οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 84/1984, που καταργήθηκαν με το άρθρο 16 του νόμου 2965/2001.

 

β) Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 του προεδρικού διατάγματος 02-03-1981 (ΦΕΚ 138/Δ/1981), όπως αντικαταστάθηκε με το προεδρικό διάταγμα 05-05-1984 (ΦΕΚ 341/Δ/1984).

 

γ) Το εδάφιο γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του από [ΒΔ] 16-03-1950 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 82/Α/1950), όπως ισχύει.

 

δ) Η παράγραφος 5 της υγειονομικής διάταξης με αριθμό 2219/1936 (ΦΕΚ 9/Β/1936).

 

ε) Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 και της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του νόμου 2941/2001 (ΦΕΚ 201/Α/2001).

 

στ) Κάθε άλλη διάταξη που αντιβαίνει στις διατάξεις του παρόντος νόμου ή αναφέρεται σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτόν.

 

2. Δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου:

 

α) Οι διατάξεις του από 15-10-1922 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 208/Α/1922), οι οποίες μπορούν να τροποποιούνται με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης.

 

β) Ειδικές διατάξεις και κανονισμοί της κείμενης νομοθεσίας, που ρυθμίζουν παράλληλα θέματα εγκατάστασης και λειτουργίας των δραστηριοτήτων που διέπονται από τον παρόντα νόμο.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.