Νόμος 3333/05 - Άρθρο 24

Άρθρο 24


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 2 του νόμου 3245/2004 (ΦΕΚ 110/Α/2004) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 2: Κίνητρα για την ανανέωση των κυκλοφορούντων δικύκλων

 

1. Το τέλος της ταξινόμησης που έχει καταβληθεί ή καταβάλλεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις κατά τον τελωνισμό καινούργιων δικύκλων μοτοσικλετών νέας τεχνολογίας με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα της δασμολογικής κλάσης ΕΧ8711 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας επιστρέφεται με τη διαδικασία των αχρεωστήτων καταβληθέντων στους δικαιούχους, εφόσον τίθενται σε κυκλοφορία σε αντικατάσταση μοτοσικλετών που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα μέχρι το έτος 1994 ή μοτοποδηλάτων που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα μέχρι το έτος 1996 και οι οποίες αποσύρονται οριστικά από την κυκλοφορία και καταστρέφονται. Επίσης απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας εις το διηνεκές αν έχουν κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 300 κυβικά εκατοστά και για πέντε ημερολογιακά έτη αν έχουν μεγαλύτερο κυλινδρισμό κινητήρα.

 

Ειδικά τα μοτοποδήλατα νέας τεχνολογίας που τίθενται σε κυκλοφορία σε αντικατάσταση αποσυρθέντος δικύκλου, κατά τα ανωτέρω, απαλλάσσονται εις το διηνεκές και από την υποχρέωση καταβολής των τελών κυκλοφορίας και των πάσης φύσεως τελών κατά την προβλεπόμενη κατ' έτος αναθεώρηση της άδειας κυκλοφορίας τους.

 

Ως πρώτο έτος κυκλοφορίας για τη μη καταβολή τελών θεωρείται το έτος κατά το οποίο εκδόθηκε η άδεια κυκλοφορίας του καινούργιου δικύκλου.

 

Η επιστροφή του τέλους ταξινόμησης και η απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας ή τα τέλη αναθεώρησης της άδειας κυκλοφορίας του μοτοποδηλάτου παρέχονται ανεξάρτητα από τον κυλινδρισμό του κινητήρα της αποσυρόμενης μοτοσικλέτας ή μοτοποδηλάτου.

 

2. Ως δίκυκλα νέας τεχνολογίας, μοτοσικλέτες ή μοτοποδήλατα, κατά την παράγραφο 1, νοούνται τα δίκυκλα που πληρούν εκ κατασκευής την οδηγία [ΕΟΚ] 2002/51/ΕΚ σε ό,τι αφορά στις εκπομπές καυσαερίων ή νεότερη αν αυτή εν τω μεταξύ καταστεί υποχρεωτική για την αρχική ταξινόμηση καινούργιων δικύκλων.

 

3. Τα αποσυρόμενα δίκυκλα, μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα πρέπει να φέρουν το βασικό λειτουργικό εξοπλισμό τους (πλαίσιο, κινητήρα, έστω και αν ο κινητήρας τους δεν λειτουργεί, τροχούς, ελαστικά) και να έχουν καταβάλει τα τέλη κυκλοφορίας από το έτος 2004 και μέχρι το έτος της απόσυρσης. Ειδικά για τα προς απόσυρση μοτοποδήλατα αναθεωρείται η άδεια κυκλοφορίας τους ατελώς και χωρίς τον έλεγχο ύπαρξης ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Αν το προς απόσυρση δίκυκλο στερείται άδειας κυκλοφορίας ή πινακίδας, λόγω απώλειας ή φθοράς, εκδίδεται ατελώς νέα άδεια κυκλοφορίας για απόσυρση ή βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών για έκδοση πινακίδας κυκλοφορίας, αντίστοιχα.

 

4. Η παραλαβή των αποσυρόμενων δικύκλων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων γίνεται από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού και εναλλακτικά για τους νομούς όπου δεν υπάρχουν υποκαταστήματα του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού και από τις οικείες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Ειδικά δε για τα μοτοποδήλατα η παραλαβή γίνεται και από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.

 

Η καταστροφή των αποσυρόμενων δικύκλων και η διάθεση των υλικών πραγματοποιείται από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται η αποζημίωση των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα απόσυρσης, βάσει του αριθμού των παραλαμβανόμενων από καθεμία από αυτές δικύκλων μοτοσικλετών ή μοτοποδηλάτων.

 

5. Για την παροχή των κινήτρων που καθορίζονται στο άρθρο αυτό, η απόσυρση του παλαιού δικύκλου και η θέση σε κυκλοφορία του νέου πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31-12-2009.

 

6. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών θα καθορισθεί η διαδικασία απόσυρσης των δικύκλων μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, η διαδικασία παραλαβής των προς απόσυρση δικύκλων, η διαδικασία επιστροφής του τέλους ταξινόμησης και τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά για να τύχουν οι ενδιαφερόμενοι της προβλεπόμενης επιστροφής του τέλους ταξινόμησης, της απαλλαγής από τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας ή τα τέλη αναθεώρησης των αδειών κυκλοφορίας των μοτοποδηλάτων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

7. Το τέλος ταξινόμησης που έχει καταβληθεί κατά τον τελωνισμό δικύκλων μοτοσικλετών νέας τεχνολογίας κατά την έννοια της παραγράφου 2 επιστρέφεται στις εμπορικές επιχειρήσεις με την τήρηση της διαδικασίας που καθορίζεται στο άρθρο αυτό, εφόσον δεν έχουν πωληθεί και ταξινομηθεί στο όνομα ιδιωτών.

 

8. Καινούργιες δίκυκλες μοτοσικλέτες νέας τεχνολογίας, κατά την έννοια της παραγράφου 2 του παρόντος, με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα της δασμολογικής κλάσης 8711 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, που έχουν παραληφθεί με απαλλαγή του προβλεπόμενου από τις διατάξεις του άρθρου 124 του νόμου [Ν] 2960/2001 τέλους ταξινόμησης, υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος, εφόσον εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταβάλουν το οφειλόμενο τέλος ταξινόμησης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.