Νόμος 3345/05 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ιδρύεται Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων με έδρα την Αθήνα.

 

2. Το Ταμείο αποτελεί ένωση προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα, με την επωνυμία Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, στο οποίο υπάγονται και οι υπάλληλοι του Εθνικού Τυπογραφείου, του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας και των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας. Στο Ταμείο εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που αφορούν τις ενώσεις προσώπων του άρθρου 107 του Αστικού Κώδικα, με τις εξαιρέσεις που εισάγονται στις παρακάτω παραγράφους.

 

3. Μέλη του Ταμείου μπορεί να είναι οι τακτικοί και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και των λοιπών υπηρεσιών που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο και υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος, καθώς και οι υπάλληλοι που αποχώρησαν από 01-01-2004 και έως τη δημοσίευση του παρόντος από την υπηρεσία.

 

Τα ανωτέρω μέλη μπορούν να διατηρήσουν την ιδιότητά τους αυτή και σε περίπτωση υποχρεωτικής μετάταξή ς τους. Τα μέλη του Ταμείου διατηρούν, επίσης, την ιδιότητά τους και απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματά τους επί μία δεκαπενταετία μετά τη συνταξιοδότησή τους, ενώ ισοβίως διατηρούν τα δικαιώματά τους που απορρέουν από την περίπτωση α' της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου και αφορούν τη συμπληρωματική κάλυψη δαπάνης νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης τους. Για τα μετά την ισχύ του νόμου αυτού εγγραφόμενα μέλη, προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους ως συνταξιούχοι, απαιτείται πάροδος δεκαπενταετούς υπηρεσίας από την εγγραφή τους.

 

4. Σκοπός του Ταμείου είναι η ανάπτυξη της αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας των μελών του μέσω:

 

α) Της συμπληρωματικής κάλυψης δαπάνης νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης τους, καθώς και των συζύγων και τέκνων αυτών.

 

β) Της καταβολής χρηματικής αρωγής σε περιπτώσεις βαριάς ασθένειας ή ατυχήματος ή βοηθήματος στους κληρονόμους σε περίπτωση θανάτου μέλους, εφόσον οι κληρονόμοι είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού.

 

γ) Της λειτουργίας κατασκηνώσεων σε συνεργασία με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλους οργανισμούς.

 

δ) Της παροχής έκτακτων βοηθημάτων στα μέλη του κατά τα Χριστούγεννα και τις καλοκαιρινές διακοπές.

 

ε) Της διοργάνωσης κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων για τα μέλη του και τις οικογένειές τους, προς σύσφιγξη των σχέσεων και ανάπτυξη των πολιτιστικού χαρακτήρα ενδιαφερόντων τους, που μπορούν να πραγματοποιούνται και σε συνεργασία με φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

5. Έσοδα του Ταμείου είναι:

 

α) Εισφορές των μελών του σε ποσοστό 5‰ επί των τακτικών τους αποδοχών. Σε αντίστοιχη εισφορά υποχρεούνται και οι συνταξιούχοι, εφόσον συνεχίζουν να είναι μέλη του Ταμείου.

 

β) Τα έσοδα από τη λειτουργία κατασκηνώσεων.

 

γ) Δύο χιλιοστά επί των Εσόδων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού που εγγράφονται ετησίως, τόσο στον τακτικό προϋπολογισμό όσο και στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων, όπως αυτοί ενισχύονται, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της ισχύουσας, κάθε φορά, σχετικής νομοθεσίας.

 

δ) Δωρεές τρίτων προσώπων, επιχορηγήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, έσοδα από διενέργεια εκδηλώσεων, κληροδοσίες, καθώς και κάθε άλλη ενίσχυση ή βοήθημα που δεν αντίκειται στους σκοπούς του Ταμείου και στα χρηστά ήθη.

 

ε) Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζεται η διοίκηση, η στελέχωση, ο τρόπος λειτουργίας και η διαδικασία διαχείρισης των πόρων του Ταμείου, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 19 του νόμου 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012).

 

6. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζεται η διοίκηση, η στελέχωση, ο τρόπος λειτουργίας και η διαδικασία διαχείρισης των πόρων του Ταμείου, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 19 του νόμου 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.