Νόμος 3377/05 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 17 του νόμου [Ν] 1023/1980 (ΦΕΚ 47/Α/1980), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 17

 

1. Οι επαγγελματίες πωλητές και παραγωγοί που προσέρχονται στους χώρους των λαϊκών αγορών υποχρεούνται να καταβάλουν ημερήσιο δικαίωμα. Το ύψος του δικαιώματος αυτού, η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής και είσπραξης του, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

 

2. Οι επαγγελματίες πωλητές των λαϊκών αγορών υποχρεούνται στην καταβολή του ημερήσιου δικαιώματος που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, το οποίο αντιστοιχεί σε είκοσι πέντε (25) ημέρες κάθε ημερολογιακού μήνα, ανεξάρτητα από την προσέλευση τους στις λαϊκές αγορές. Από την υποχρέωση που καθορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο απαλλάσσονται οι επαγγελματίες πωλητές, οι οποίοι δεν προσέρχονται στις λαϊκές αγορές λόγω ανικανότητας τους προς εργασία, η οποία διαρκεί περισσότερο από ένα (1) μήνα και βεβαιώνεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα.

 

3. Οι παραγωγοί που κατέχουν άδεια προσέλευσης στις λαϊκές αγορές, υποχρεούνται στην καταβολή του ημερήσιου δικαιώματος, μόνον για όσες ημέρες προσέρχονται σε αυτές.

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται τα ποσοστά του ημερήσιου δικαιώματος που προβλέπεται στην παράγραφο 1, τα οποία περιέρχονται στους Οργανισμούς Λαϊκών Αγορών Αθήνας - Πειραιά και Θεσσαλονίκης, στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και στους Δήμους, όπου λειτουργούν λαϊκές αγορές. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και ποσοστό επί του συνόλου του ημερήσιου δικαιώματος, το οποίο αποδίδεται στην Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Πωλητών Λαϊκών Αγορών, στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών και σε οποιονδήποτε φορέα με όμοιο σκοπό. Το ποσό που αποδίδεται στις ανωτέρω Ομοσπονδίες μπορεί να διατίθεται για τον εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση της λειτουργίας και την προβολή των λαϊκών αγορών, καθώς και για την κάλυψη μέρους των λειτουργικών αναγκών των Ομοσπονδιών αυτών. Η διάθεση του ποσού αυτού από τις Ομοσπονδίες για τους ανωτέρω σκοπούς επιτρέπεται ύστερα από έγκριση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης. Το χρηματικό ποσό που αποδίδεται στις Ομοσπονδίες κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό, που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με τίτλο Ειδικός Λογαριασμός Ταμείου Λαϊκών Αγορών για την ενίσχυση των Ομοσπονδιών που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 1023/1980.

 

Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία διάθεσης του ποσού που αποδίδεται στις Ομοσπονδίες, καθώς και η αναπροσαρμογή του ποσού αυτού και κάθε σχετική λεπτομέρεια, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.