Νόμος 3401/05

Ν3401/2005: Ενημερωτικό δελτίο δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγής τους για διαπραγμάτευση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3401/2005: Ενημερωτικό δελτίο δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγής τους για διαπραγμάτευση, (ΦΕΚ 257/Α/2005), 17-10-2005.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Ι: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 1: Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 2: Ορισμοί

Άρθρο 3: Υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου

Άρθρο 4: Εξαιρέσεις από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου

 

Κεφάλαιο ΙΙ: Κατάρτιση του ενημερωτικού δελτίου

 

Άρθρο 5: Το ενημερωτικό δελτίο

Άρθρο 6: Πρόσωπα υπεύθυνα για το ενημερωτικό δελτίο

Άρθρο 6Α: Κανονισμός Αναδοχών

Άρθρο 7: Ελάχιστες πληροφορίες και μορφή των δελτίων

Άρθρο 8: Τιμή διάθεσης και παράλειψη πληροφοριών

Άρθρο 9: Διάρκεια ισχύος του ενημερωτικού δελτίου, του βασικού ενημερωτικού δελτίου και του εγγράφου αναφοράς

Άρθρο 10: Ετήσια πληροφόρηση

Άρθρο 11: Ενσωμάτωση πληροφοριών μέσω παραπομπής

Άρθρο 12: Ενημερωτικό δελτίο αποτελούμενο από χωριστά έγγραφα

 

Κεφάλαιο ΙΙΙ: Έγκριση και δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου

 

Άρθρο 13: Έγκριση του ενημερωτικού δελτίου

Άρθρο 14: Δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου

Άρθρο 15: Διαφημιστικές καταχωρίσεις

Άρθρο 16: Συμπληρώματα του ενημερωτικού δελτίου

 

Κεφάλαιο IV: Διασυνοριακή δημόσια προσφορά και εισαγωγή για διαπραγμάτευση

 

Άρθρο 17: Κοινοτικό πεδίο εφαρμογής του ενημερωτικού δελτίου

Άρθρο 18: Κοινοποίηση

 

Κεφάλαιο V: Γλώσσα κατάρτισης ενημερωτικού δελτίου και εκδότες τρίτων χωρών

 

Άρθρο 19: Γλώσσα κατάρτισης του ενημερωτικού δελτίου

Άρθρο 20: Εκδότες τρίτων χωρών

 

Κεφάλαιο VΙ: Αρμόδιες αρχές

 

Άρθρο 21: Αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

 

Κεφάλαιο VΙΙ: Μεταβατικές και άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 24: Κυρώσεις

Άρθρο 28: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 29: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 30-09-2005

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.