Νόμος 3408/05 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Ρύθμιση θεμάτων των υπογιτών μεταλλωρύχων TVX Hellas Ανώνυμη Εταιρεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι μεταλλωρύχοι της ΤVΧ Hellas Ανώνυμη Εταιρεία, των οποίων η σύμβαση καταγγέλθηκε τον Ιανουάριο του 2004 και έχουν συμπληρώσει 2.700 βαρέα ένσημα στις υπόγειες στοές των μεταλλείων-λιγνιτωρυχείων και δεν έχουν επαναπροσληφθεί, δικαιούνται να ενταχθούν στο πρόγραμμα της ειδικής επιδότησης ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανεξαρτήτως της ηλικίας τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με την παράγραφο ΙΑ1 του άρθρου ΙΑ του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 

2. Η ειδική επιδότηση ανεργίας διαρκεί μέχρι τη συμπλήρωση των ισχυουσών σήμερα προϋποθέσεων για λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος και δεν υπερβαίνει τους 72 μήνες.

 

Το μηνιαίο επίδομα της ειδικής επιδότησης ανεργίας ορίζεται στο ποσό των οκτακοσίων ευρώ (800 €). Η μηνιαία αυτή ειδική επιδότηση ανεργίας θα αναπροσαρμόζεται κατ' έτος, αρχής γενομένης από 01-01-2006, κατά το ποσό μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο ΙΑ1 του άρθρου ΙΑ του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 

3. Κατά το διάστημα της ειδικής επιδότησης ανεργίας συνεχίζεται η ασφάλιση των επιδοτούμενων στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς, κύριας και επικουρικής ασφάλισής τους. Ο παραπάνω χρόνος ασφάλισης λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων για συνταξιοδότηση και θεωρείται ως πραγματικός χρόνος εργασίας σε υπόγειες στοές μεταλλείων - λιγνιτωρυχείων. Οι εισφορές για την κύρια και επικουρική ασφάλιση υπολογίζονται επί της ανώτερης ασφαλιστικής κλάσης του τελευταίου τριμήνου του 2002 στην οποία κατατάσσονται οι επιδοτούμενοι βάσει των πράγματι καταβληθεισών αποδοχών τους. Επί της κλάσης αυτής, όπως κάθε φορά ισχύει συνεχίζεται η καταβολή των εισφορών καθ' όλη τη διάρκεια της ειδικής επιδότησης. Οι εισφορές για επικουρική ασφάλιση υπολογίζονται επί των ιδίων αποδοχών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο ΙΑ1 του άρθρου ΙΑ του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 

4. Οι μισθωτοί που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα αυτό θα συνταξιοδοτηθούν με βάση τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το άρθρο 10 του νόμου [Ν] 1654/1986. Ο χρόνος επιδότησης δεν θα λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 997/1979.

 

5. Για την ένταξη και την επιδότηση των μισθωτών στο πρόγραμμα της ειδικής επιδότησης ανεργίας, πέραν των παραπάνω διατάξεων, ισχύουν οι διατάξεις περί επιδοτήσεων των κοινών ανέργων από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Η ειδική επιδότηση ανεργίας θα διακόπτεται αν υπάρξει οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης του επιδοτούμενου. Οι μεταλλωρύχοι της ΤVΧ Hellas Ανώνυμη Εταιρεία που εντάσσονται στο πρόγραμμα της ειδικής επιδότησης ανεργίας εξαιρούνται από το ειδικό τοπικό πρόγραμμα του άρθρου 47 του νόμου 3220/2004.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με την παράγραφο ΙΑ1 του άρθρου ΙΑ του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 

6. Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή του προγράμματος της ειδικής επιδότησης ανεργίας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και οι δαπάνες που προκαλούνται από την κάλυψη των εισφορών κύριας και επικουρικής ασφάλισης που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίζεται ο τρόπος απόδοσης της δαπάνης από την ειδική επιδότηση ανεργίας και των ασφαλιστικών εισφορών στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 καταργήθηκε με την παράγραφο ΙΑ1 του άρθρου ΙΑ του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.