Νόμος 3414/05 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του νόμου 3310/2005 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Απαγορεύεται η σύναψη δημοσίων συμβάσεων με επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης. Η ίδια απαγόρευση ισχύει και για τους εταίρους, τους βασικούς μετόχους, τα μέλη των οργάνων διοίκησης και τα διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων αυτών, εφόσον διαπιστωθεί η συνδρομή του ασυμβιβάστου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του νόμου αυτού. Απαγορεύεται, επίσης, η σύναψη δημοσίων συμβάσεων με επιχειρήσεις, των οποίων οι εταίροι ή οι βασικοί μέτοχοι ή τα μέλη οργάνων διοίκησης ή τα διευθυντικά στελέχη είναι επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης ή οι εταίροι ή οι βασικοί μέτοχοι ή τα μέλη οργάνων διοίκησης ή τα διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης, εφόσον διαπιστωθεί η συνδρομή του ασυμβιβάστου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του νόμου αυτού.}

 

2. Η πρώτη περίοδος της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νόμου 3310/2005 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Η απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου καταλαμβάνει και:}

 

3. Στο εδάφιο β' της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νόμου 3310/2005 μετά τις λέξεις μέσω χρηματοδότησης τίθεται κόμμα και προστίθενται οι λέξεις: εξαιρουμένων των δανείων από αναγνωρισμένους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

 

4. Στην τρίτη περίοδο του εδαφίου α' της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του νόμου 3310/2005 μετά τις λέξεις δημόσιες συμβάσεις τίθεται κόμμα και προστίθενται οι λέξεις: εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του νόμου αυτού.

 

5. Στο τέλος του εδαφίου α' της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του νόμου 3310/2005 μετά τις λέξεις μετοχικού κεφαλαίου διαγράφεται η τελεία, τίθεται κόμμα και προστίθενται οι λέξεις: εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του νόμου αυτού.

 

6. Στην πρώτη περίοδο του εδαφίου β' της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του νόμου 3310/2005 μετά τις λέξεις εταίρου επιχείρησης μέσων ενημέρωσης διαγράφεται η τελεία, τίθεται κόμμα και προστίθενται οι λέξεις: εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του νόμου αυτού.

 

7. Στη δεύτερη περίοδο του εδαφίου β' της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του νόμου 3310/2005, μετά τις λέξεις επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου διαγράφεται η τελεία, τίθεται κόμμα και προστίθενται οι λέξεις: εφόσον

συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του νόμου αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.