Νόμος 3426/05 - Άρθρο 15

Άρθρο 15


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 24 του νόμου 2773/1999, όπως ισχύει, αντικαθίσταται, ως εξής:

 

{2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού, η άδεια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας χορηγείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Αδειών εφόσον ο υποψήφιος προμηθευτής:

 

α) έχει τη μορφή ανώνυμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 60.000 ευρώ,

 

β) διαθέτει οργανωτική και διοικητική δομή κατάλληλη να εξασφαλίσει την αξιόπιστη, συνετή και χρηστή λειτουργία της άσκησης δραστηριότητας προμήθειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Αδειών και

 

γ) έχει την αναγκαία χρηματοοικονομική ευρωστία και φερεγγυότητα, που αποδεικνύεται από τα στοιχεία της αίτησης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών και καθορίζεται στους Κώδικες Διαχείρισης του Συστήματος, του Δικτύου Διανομής και των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Πέραν των προϋποθέσεων που απαιτούνται κατά την παράγραφο αυτή για τη χορήγηση της άδειας προμήθειας, ο κάτοχος αυτής οφείλει, κατά την άσκηση της δραστηριότητας προμήθειας, να προσκομίζει ικανοποιητικές μακροχρόνιες εγγυήσεις για την εξασφάλιση διαθεσιμότητας επαρκούς ισχύος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για το Σύστημα, σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος.}

 

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 24 του νόμου 2773/1999 αντικαθίσταται, ως εξής:

 

{5. Στα Απομονωμένα Μικροδίκτυα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 11, άδεια προμήθειας χορηγείται αποκλειστικά στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Αδειών.}

 

3. Στο άρθρο 24 του νόμου 2773/1999 προστίθεται νέα παράγραφος 6, ως εξής:

 

{6. Η άδεια προμήθειας μη επιλεγόντων πελατών χορηγείται στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Αδειών με την άδεια αυτή καθορίζονται οι ειδικές υποχρεώσεις της Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού σχετικά με τη διασφάλιση του απρόσκοπτου εφοδιασμού Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών που δεν αποτελούν Απομονωμένα Μικροδίκτυα κατά την έννοια ης παραγράφου 3 του άρθρου 11, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται μακροχρόνια, η οικονομική λειτουργία ων ηλεκτρικών συστημάτων των νησιών αυτών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.