Νόμος 3427/05 - Άρθρο 42

Άρθρο 42: Τροποποίηση του νόμου [Ν] 1796/1988 (ΦΕΚ 152/Α/1988) Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 2 του νόμου [Ν] 1796/1988 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 2: Δραστηριότητες

 

1. Ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων παρέχει εγγυήσεις, ασφαλίσεις και αντασφαλίσεις που συνδέονται με την παροχή βραχυπρόθεσμων μέχρι δύο (2) έτη, μεσοπρόθεσμων από δύο (2) έως πέντε (5) έτη και μακροπρόθεσμων άνω των πέντε (5) ετών πιστώσεων προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Η παρεχόμενη αυτή κάλυψη μπορεί να έχει τη μορφή είτε της κάλυψης της πιστώσεως που έχει χορηγηθεί στον αγοραστή από τον προμηθευτή (πίστωση προμηθευτή) είτε της κάλυψης της πιστώσεως χρηματοπιστωτικού οργανισμού προς τον αγοραστή, ο οποίος θα έχει εξοφλήσει με μετρητά τον προμηθευτή (πίστωση αγοραστή). Οφειλέτης μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο κάθε μορφής ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένου και του αλλοδαπού Δημοσίου.

 

Μπορούν να ασφαλίζονται από τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων:

 

α. εξαγωγές εμπορευμάτων ή παροχή υπηρεσιών που απέκτησαν προστιθέμενη αξία ή έχουν παραχθεί ή παρασχεθεί στην Ελλάδα,

 

β. παροχή υπηρεσιών, εκπόνηση μελετών και σχεδίων επίβλεψη τεχνικών έργων, ανάληψη εκτέλεσης τεχνικών έργων σε χώρες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης από ελληνικές επιχειρήσεις ή οργανισμούς ή από κοινοπραξίες ή εταιρίες στις οποίες μετέχουν ελληνικές επιχειρήσεις

 

γ. κατασκευή, μετασκευή ή επισκευή σε ελληνικές ναυπηγοκατασκευαστικές επιχειρήσεις πλοίων, πλοιαρίων και πλωτών ναυπηγημάτων, ανεξάρτητα από την εθνικότητα του πλοιοκτήτη ή της σημαίας του πλοίου.

 

δ. απαιτήσεις που απορρέουν από την πραγματοποίηση των πράξεων που αναφέρονται στα εδάφια α έως γ',

 

ε. εξαγωγή ελληνικών εμπορευμάτων με σκοπό την πώλησή τους ή τη συμμετοχή σε εκθέσεις και επιδείξεις

 

στ. μίσθωση μηχανημάτων, εργαλείων και μεταφορικών μέσων για την εκτέλεση τεχνικών έργων σε χώρες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 

ζ. συμμετοχή σε διεθνείς διαγωνισμούς για τη σύναψη συμβάσεων προμήθειας αγαθών ή υπηρεσιών ή για την εκπόνηση μελετών, την ανάληψη επιβλέψεων ή εργολαβιών ή για την ανάληψη κατασκευής τεχνικών έργων σε χώρες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 

η. εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ή ασφαλιστικές εταιρίες. που αφορούν πράξεις που αναφέρονται στα εδάφια α έως γ,

 

θ. άμεσες επενδύσεις που πραγματοποιούνται σε χώρες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης από ελληνικές επιχειρήσεις,

 

ι. Πιστώσεις που παρέχονται από ελληνικές επιχειρήσεις σε επιχειρήσεις (ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου) εγκατεστημένες σε χώρες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που λειτουργούν στην Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ή επιχειρήσεις (ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου) που λειτουργούν σε χώρες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό την πραγματοποίηση των πράξεων που αναφέρονται στα εδάφια α έως γ,

 

2. Οι εγγυώμενες, ασφαλιζόμενες ή αντασφαλιζόμενες από τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων πράξεις των εδαφίων α', β, γ' της παραγράφου 1, ανάλογα με τον τρόπο που χρηματοδοτούνται, μπορούν να έχουν τη μορφή είτε πίστωσης προμηθευτή (Supplier Credit) είτε πίστωσης στον αγοραστή (Buyer Credit). Οι ορισμοί και τα χαρακτηριστικά των δύο αυτών μορφών πράξεων ορίζονται στο παράρτημα της Οδηγίας [ΕΟΚ] 1998/29/ΕΚ του Συμβουλίου της 07-05-1998 Για την εναρμόνιση των κυριοτέρων διατάξεων που διέπουν την Ασφάλιση Εξαγωγικών Πιστώσεων για πράξεις μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης κάλυψης (EEL 148/1998), ως εξής:

 

α. Χαρακτηριστικά της Πίστωσης Προμηθευτή:

 

i. Ο όρος πίστωση προμηθευτή εφαρμόζεται σε εμπορική σύμβαση που προβλέπει την εξαγωγή εμπορευμάτων ή / και υπηρεσιών καταγωγής ενός κράτους - μέλους, μεταξύ ενός ή περισσότερων προμηθευτών και ενός ή περισσότερων αγοραστών, με την οποία ο αγοραστής (ή οι αγοραστές) αναλαμβάνει να πληρώσει τον προμηθευτή με μετρητά ή πίστωση

 

ii. Οι διατάξεις για την κάλυψη της πίστωσης προμηθευτή εφαρμόζονται όταν η κάλυψη παρέχεται σε επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε ένα κράτος - μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 48 της Συνθήκης (πρώην άρθρο 58).

 

iii. Αν μια εμπορική σύμβαση χρηματοδοτείται με τη βοήθεια πίστωσης στον αγοραστή ή οποιασδήποτε άλλης χρηματοδοτικής ρύθμισης, η κάλυψη που παρέχεται στον εξαγωγέα για την εμπορική σύμβαση, καθ' αυτή, ακολουθεί τις διατάξεις για την κάλυψη των πιστώσεων προμηθευτών.

 

β. Χαρακτηριστικά της Πίστωσης στον Αγοραστή:

 

i. Ο όρος πίστωση στον αγοραστή εφαρμόζεται σε δανειακές συμβάσεις μεταξύ ενός ή περισσότερων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και ενός ή περισσότερων δανειζομένων για τη χρηματοδότηση εμπορικής σύμβασης που προβλέπει την εξαγωγή εμπορευμάτων ή υπηρεσιών καταγωγής κράτους - μέλους. Με τη δανειακή σύμβαση, ο δανειοδοτικός οργανισμός (ή οργανισμοί) αναλαμβάνει να εξοφλήσει τον προμηθευτή (ή τους προμηθευτές), σύμφωνα με τη βασική συναλλαγή, σε μετρητά για λογαριασμό του αγοραστή / δανειζομένου (ή των αγοραστών / δανειζομένων), ενώ ο τελευταίος θα εξοφλήσει τον δανειοδοτικό οργανισμό με πίστωση.

 

ii. Οι διατάξεις για την κάλυψη πίστωσης στον αγοραστή εφαρμόζονται όταν παρέχεται κάλυψη σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ανεξαρτήτως του τόπου εγκατάστασης ή καταχώρησής τους, υπό τον όρο ότι η πίστωση στον αγοραστή αποτελεί άνευ όρων υποχρέωση του δανειζομένου να επιστρέψει την οφειλή του ανεξάρτητα από την αποδοτικότητα της εμπορικής σύμβασης που χρηματοδοτείται

 

iii. Οι διατάξεις για την κάλυψη πίστωσης στον αγοραστή εφαρμόζονται όσον αφορά την κάλυψη που παρέχεται σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο κατέχει νομίμως διαπραγματεύσιμους τίτλους πληρωτέους από αγοραστή δυνάμει συμφωνίας για τη χρηματοδότηση εμπορικής σύμβασης.

 

3. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων παρέχει συμβουλές, πληροφορίες, καθώς και συμπληρωματική τεχνική υποστήριξη για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων εξαγωγικών απαιτήσεων από τους δικαιούχους τους}

 

2. Το άρθρο 3 του νόμου [Ν] 1796/1988 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 3: Καλυπτόμενοι κίνδυνοι

 

1. Ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων μπορεί να εγγυάται, ασφαλίζει και αντασφαλίζει συγκεκριμένους κινδύνους, ενώ έχει ευθύνη για αποζημίωση μόνον αν η ζημιά οφείλεται άμεσα και αποκλειστικά στην επέλευση ενός ή περισσότερων από τους παρακάτω καλυπτόμενους κινδύνους, ανεξάρτητα αν ο χρεώστης (αγοραστής ή δανειζόμενος) είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα.

 

α. Αφερεγγυότητα

 

Αφερεγγυότητα για την πληρωμή. Σε περίπτωση που ο χρεώστης ανήκει στον ιδιωτικό τομέα, και εφόσον υπάρχει εγγυητής του, αφερεγγυότητα του εγγυητή, de jure ή de facto.

 

β. Υπερημερία

 

Υπερημερία για την πληρωμή ή κίνδυνος του κυρίαρχου κράτους (sovereign risk) εφόσον ο χρεώστης ανήκει στο δημόσιο τομέα και έχει την εγγύηση του Κράτους

 

γ. Αθέτηση

 

Αθέτηση εκ μέρους του χρεώστη και, εφόσον υπάρχει του εγγυητή του.

 

δ. Αυθαίρετη καταγγελία ή άρνηση

 

Απόφαση του αγοραστή, στα πλαίσια πίστωσης του προμηθευτή με βάση το εδάφιο α της παραγράφου 2 του άρθρου 2, να διακόψει ή να ακυρώσει την εμπορική σύμβαση ή να αρνηθεί να αποδεχθεί τα εμπορεύματα ή τις υπηρεσίες, χωρίς να έχει το δικαίωμα αυτό.

 

ε. Απόφαση τρίτης χώρας

 

Κάθε μέτρο ή απόφαση της κυβέρνησης μιας χώρας, εκτός Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένων μέτρων και αποφάσεων των Δημόσιων Αρχών, που θεωρείται ότι αποτελούν κυβερνητική παρέμβαση, τα οποία εμποδίζουν την εκτέλεση της δανειακής ή εμπορικής σύμβασης, αντίστοιχα, ή την κανονική λειτουργία της επένδυσης. η διαφοροποιούν το αρχικό καθεστώς της επένδυσης όπως εθνικοποιήσεις και απαλλοτριώσεις.

 

στ. Χρεοστάσιο

 

Γενικό χρεοστάσιο που θεσπίζεται από την Κυβέρνηση είτε της χώρας του χρεώστη είτε τρίτης χώρας, μέσω της οποίας θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή στα πλαίσια της δανειακής ή εμπορικής σύμβασης.

 

ζ. Παρεμπόδιση ή καθυστέρηση μεταφοράς κεφαλαίων Πολιτικά γεγονότα και οικονομικές δυσκολίες που παρουσιάζονται, καθώς και νομοθετικά ή διοικητικά μέτρα που λαμβάνονται εκτός Ελλάδας, τα οποία παρεμποδίζουν ή καθυστερούν τη μεταφορά κεφαλαίων, που καταβάλλονται στα πλαίσια της δανειακής σύμβασης ή της εμπορικής σύμβασης.

 

η. Νομικές διατάξεις στη χώρα του χρεώστη

 

Νομικές διατάξεις που θεσπίζονται στη χώρα του χρεώστη, με τις οποίες οι πληρωμές στο τοπικό νόμισμα στις οποίες προβαίνει ο χρεώστης, λογίζονται ως νόμιμες, έστω και αν οι πληρωμές, όταν μετατρέπονται στο νόμισμα της εμπορικής ή δανειακής σύμβασης, δεν καλύπτουν πλέον το ποσό της οφειλής κατά την ημερομηνία της μεταφοράς κεφαλαίων, λόγω των διακυμάνσεων της συναλλαγματικής ισοτιμίας.

 

θ. Απόφαση της χώρας του ασφαλιστή ή του ασφαλισμένου

 

Κάθε μέτρο ή απόφαση που λαμβάνει η κυβέρνηση της χώρας του ασφαλιστή ή του ασφαλισμένου, συμπεριλαμβανομένων μέτρων και αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, που αφορά το εμπόριο μεταξύ ενός κράτους-μέλους και τρίτων χωρών, όπως είναι η απαγόρευση των εξαγωγών, εφόσον οι συνέπειές του δεν καλύπτονται με άλλον τρόπο από την ενδιαφερόμενη κυβέρνηση.

 

ι. Ανωτέρα βία

 

Περιπτώσεις ανωτέρας βίας που ανακύπτουν εκτός της χώρας του ασφαλιστή, οι οποίες είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν πόλεμο, συμπεριλαμβανομένου και του εμφυλίου, επανάσταση, ταραχές, πολιτική αναταραχή, κυκλώνα, πλημμύρα, σεισμό, έκρηξη ηφαιστείου, παλιρροϊκό κύμα και πυρηνικό ατύχημα, εφόσον οι συνέπειές τους δεν καλύπτονται ασφαλιστικά με άλλον τρόπο

 

2. Γενική εξαίρεση από την ευθύνη του ασφαλιστή

 

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων δεν υπέχει ευθύνη για κάθε ζημία η οποία αποδίδεται άμεσα ή έμμεσα:

 

α. Σε ενέργεια ή παράλειψη του ασφαλισμένου ή προσώπου που ενεργεί για λογαριασμό του.

 

β. Σε διάταξη περιορισμού των δικαιωμάτων του ασφαλισμένου, η οποία περιλαμβάνεται στη δανειακή σύμβαση, στην εμπορική σύμβαση ή σε οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο, συμπεριλαμβανομένου και κάθε εγγράφου που αφορά τις αντίστοιχες ρυθμίσεις εγγύησης ή ασφάλειας.

 

γ. Σε οποιαδήποτε περαιτέρω συμφωνία μεταξύ του ασφαλισμένου και του χρεώστη, μετά τη σύναψη της δανειακής σύμβασης ή της εμπορικής σύμβασης, η οποία εμποδίζει ή καθυστερεί την εξόφληση της οφειλής.

 

δ. Προκειμένου για πίστωση του προμηθευτή με βάση το εδάφιο α της παραγράφου 2 του άρθρου 2, σε αδυναμία των υπεργολάβων, των συν-αναδόχων ή άλλων προμηθευτών να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, υπό τον όρο ότι αυτή η αδυναμία δεν αποτελεί συνέπεια πολιτικών γεγονότων, όπως αναφέρονται στα εδάφια ε, στ, ζ, η, θ' και ι της παραγράφου 1 του άρθρου 3.

 

3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων μπορεί να προβαίνει στην κάλυψη και άλλων κινδύνων που συνδέονται με το σκοπό του και δεν αναφέρονται στην παράγραφο 1, σε συμμόρφωση προς οδηγίες και αποφάσεις του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.}

 

3. Το άρθρο 4 του νόμου [Ν] 1796/1988 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 4: Αντασφάλιση

 

1. Τους κινδύνους που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων δύναται:

 

να τους καλύπτει ως πρωτασφαλιστής ή ως συν-ασφαλιστής ή ως αντασφαλιστής,
να τους εκχωρεί ή να τους αντεκχωρεί ή να τους αντασφαλίζει σε άλλες ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις ή άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ή στο Δημόσιο.

 

2. Ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων δύναται να συνάπτει συμφωνίες με αντίστοιχους εθνικούς οργανισμούς άλλων χωρών, σε θέματα αμοιβαίας συνασφάλισης και αντασφάλισης (reciprocal co-insurance, re-insurance) μεσομακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων με σκοπό την πραγματοποίηση των πράξεων που αναφέρονται στα εδάφια α, β και γ της παραγράφου 1 του άρθρου 2.}

 

4. Το άρθρο 5 του νόμου [Ν] 1796/1988 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 5: Ποσοστό κάλυψης

 

Η εκ μέρους του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων εγγυητική, ασφαλιστική ή αντασφαλιστική κάλυψη δεν μπορεί να υπερβαίνει το 95% της υποχρέωσης για την οποία εγγυάται ή της ζημιάς.}

 

5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 1796/1988 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Οι υποχρεώσεις του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων από εγγυήσεις ασφαλίσεις και αντασφαλίσεις μη εμπορεύσιμων κινδύνων (non - marketable risks), όπως εκάστοτε αυτοί ορίζονται από αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκή Επιτροπής έχουν αυτοδικαίως την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου μέχρι το όριο που καθορίζεται κάθε φορά με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.