Νόμος 3432/06 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Αποδοχές Μελών Τακτικού Διδακτικού και Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο βασικός μηνιαίος μισθός των μελών του τακτικού Διδακτικού και Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών καθορίζεται με βάση το βασικό μηνιαίο μισθό του Λέκτορα, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τους παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ:

 

α. Καθηγητής 1,36

β. Αναπληρωτής Καθηγητής 1,20

γ. Επίκουρος Καθηγητής 1,11

δ. Λέκτορας 1,00

ε. Μέλος Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού 0,94.

 

Ο βασικός μηνιαίος μισθός του Λέκτορα ορίζεται σε 975 €.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 34 του άρθρου Γ του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 

2. Πέρα από το βασικό μισθό της προηγούμενης παραγράφου παρέχονται τα εξής επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις κατά μήνα:

 

α. Χρόνου υπηρεσίας, με ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 2.α. του άρθρου 36 του νόμου [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003).

 

β. Διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής απασχόλησης εντός των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, οριζόμενο, ως ακολούθως:

 

α)α. Καθηγητής 383 €

β)β. Αναπληρωτής Καθηγητής 350 €

γ)γ. Επίκουρος Καθηγητής 278 €

δ)δ. Λέκτορας 192 €

ε)ε. Μέλος Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού 85 €

 

Το ανωτέρω επίδομα, καταβάλλεται στους δικαιούχους και κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους άδειας.

 

γ. Πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης, και για συμμετοχή σε συνέδρια, οριζόμενη ως ακολούθως:

 

α)α. Καθηγητής 218 €

β)β. Αναπληρωτής Καθηγητής 180 €

γ)γ. Επίκουρος Καθηγητής 125 €

δ)δ. Λέκτορας 107 €

ε)ε. Μέλος Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού 64 €

 

δ. Ερευνητικό επίδομα, οριζόμενο, ως ακολούθως:

 

Για τους κατέχοντες μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών:

 

α)α. Καθηγητής 200 €

β)β. Αναπληρωτής Καθηγητής 180 €

γ)γ. Επίκουρος Καθηγητής 156 €

δ)δ. Λέκτορας 104 €

 

Για τους μη κατέχοντες μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών:

 

α)α. Καθηγητής 145 €

β)β. Αναπληρωτής Καθηγητής 145 €

γ)γ. Επίκουρος Καθηγητής 124 €

δ)δ. Λέκτορας 91 €

 

ε. Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003).

 

στ. Έξοδα παράστασης στον Πρόεδρο του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου και στον Διευθυντή Σπουδών οριζόμενα, κατά μήνα, ως ακολούθως:

 

α)α. Πρόεδρος Ακαδημαϊκού Συμβουλίου 250€

β)β. Διευθυντής Σπουδών 200€

 

ζ. Έξοδα εορτών και αδείας, χορηγούμενα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του νόμου [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 34 του άρθρου Γ του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 

3. Τα ποσά των περιπτώσεων α)α' των στοιχείων β', γ' και δ' της προηγούμενης παραγράφου προσαυξάνονται κατά 40 € με τη συμπλήρωση είκοσι πέντε ετών υπηρεσίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 34 του άρθρου Γ του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 

4. Πέραν των παροχών και αποζημιώσεων του άρθρου αυτού δε δικαιολογείται, από την έναρξη της ισχύος του παρόντος και εφεξής, η χορήγηση άλλων μισθολογικών παροχών, με οποιαδήποτε ονομασία και από οποιαδήποτε πηγή, για τα μέλη Τακτικού Διδακτικού και Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών.

 

5. Οι μηνιαίες αποδοχές των μελών Διδακτικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, μερικής απασχόλησης ορίζονται στο ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών και των επιδομάτων αντίστοιχης βαθμίδας πλήρους απασχόλησης με τα ίδια έτη υπηρεσίας. Η οικογενειακή παροχή καταβάλλεται στο ακέραιο.

 

6. Οι αποδοχές και τα επιδόματα περικόπτονται κατά τις ημέρες της συλλογικής ή ατομικής αποχής από τα καθήκοντά τους (διδακτικά ή εξεταστικά).

 

7. Για τη χορήγηση των επιδομάτων των στοιχείων β', γ' και δ' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου καταβάλλονται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι προβαίνουν στις ενέργειες και ασκούν τις δραστηριότητες που προβλέπονται για τη χορήγησή τους.

 

8. Στα μέλη Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού χορηγείται, επίσης, επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου Α.1. του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003).

 

9. Για το λοιπό τακτικό προσωπικό των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών ισχύουν οι διατάξεις του Μέρους Α' του νόμου [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003).

 

10. Θέματα που τυχόν ανακύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών.

 

11. Σε περίπτωση που από τις ρυθμίσεις των διατάξεων του άρθρου αυτού προκύπτουν συνολικές μηνιαίες αποδοχές μικρότερες από αυτές που ελάμβαναν οι δικαιούχοι πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, η τυχόν διαφορά διατηρείται ως προσωπική μέχρι την κάλυψή της από οποιαδήποτε αύξηση των νέων αποδοχών. Για τον υπολογισμό της τυχόν προσωπικής διαφοράς δεν λαμβάνονται υπόψη τα ποσά της οικογενειακής παροχής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.