Νόμος 3438/06 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του νόμου 2773/1999 (ΦΕΚ 286/Α/1999) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

 

{Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έχει την ικανότητα να παρίσταται αυτοτελώς σε κάθε είδους δίκες που έχουν ως αντικείμενο πράξεις ή παραλείψεις της ή έννομες σχέσεις που την αφορούν.}

 

2. Στο άρθρο 4 του νόμου 2773/1999 προστίθενται παράγραφοι 15 και 16, ως εξής:

 

{15. Στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας συνιστάται μία (1) θέση ειδικού συμβούλου που είναι αρμόδιος για θέματα σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία της Ενεργειακής Κοινότητας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η θέση αυτή πληρούται από πρόσωπο που διακρίνεται για την επιστημονική του κατάρτιση και ικανότητα και διαθέτει εξειδικευμένη εμπειρία σε θέματα ενέργειας. Ο ειδικός σύμβουλος διορίζεται με τριετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, κατόπιν προκηρύξεως που δημοσιεύεται σε 2 ημερήσιες εφημερίδες με πανελλήνια κυκλοφορία. Οι διατάξεις των παραγράφων 5 έως και 10 ισχύουν κατ' αναλογία και για τον ειδικό σύμβουλο. Οι αποδοχές του ειδικού συμβούλου ορίζονται ίσες με τις εκάστοτε προβλεπόμενες αποδοχές αντιπροέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προ υπολογισμό της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

 

16. Τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας δεν επιτρέπεται, για τρία (3) έτη μετά τη λήξη της θητείας τους, με οποιονδήποτε τρόπο, να είναι εταίροι, μέτοχοι, μέλη διοικητικού συμβουλίου, τεχνικοί ή άλλοι σύμβουλοι ή να απασχολούνται, με ή χωρίς αμοιβή, με έμμισθη εντολή ή με οποιαδήποτε έννομη σχέση, σε εταιρεία ή επιχείρηση των οποίων οι δραστηριότητες υπάγονται, άμεσα ή έμμεσα, στον έλεγχο και την εποπτεία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, πρόστιμο ίσο με το δεκαπλάσιο των συνολικών αποδοχών που έλαβε το μέλος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας κατά τη διάρκεια της θητείας του.}

 

3. Για την αγορά ή μίσθωση ακινήτου προς στέγαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, εφαρμόζονται, αναλογικά, οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 703/1977 (ΦΕΚ 278/Α/1977) και, επιπλέον, οι διατάξεις των άρθρων 26 έως 36, 66 και 68 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 715/1979 (ΦΕΚ 212/Α/1979) και της παραγράφου 3 του άρθρου 39 του νόμου [Ν] 1041/1980 (ΦΕΚ 75/Α/1980), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2 του (άρθρου 22 του νόμου [Ν] 2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α/1999).

 

4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του νόμου 2773/1999, όπου στις κείμενες διατάξεις προβλέπεται η έκδοση ατομικών πράξεων για θέματα του προσωπικού της Γραμματείας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, οι πράξεις αυτές εκδίδονται από τον Πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Η παρούσα διάταξη ισχύει αναδρομικά από την 01-01-2002.

 

5. Στο άρθρο 8 του νόμου [Ν] 703/1977, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 20 ως εξής:

 

{20. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού δεν επιτρέπεται, για τρία (3) έτη μετά τη λήξη της θητείας τους με οποιονδήποτε τρόπο, να παρέχουν υπηρεσία με έμμισθη εντολή ή με οποιαδήποτε έννομη σχέση, σε εταιρεία ή επιχείρηση επί υποθέσεων των οποίων η Επιτροπή Ανταγωνισμού εξέδωσε κατά τη διάρκεια της θητείας τους, οποιαδήποτε απόφαση ή πράξη καθώς και να αναλαμβάνουν γενικώς την υπεράσπιση υποθέσεων ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, πρόστιμο ίσο με το δεκαπλάσιο των συνολικών αποδοχών που έλαβε το μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού κατά τη διάρκεια της θητείας του.}

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.