Νόμος 3450/06 - Άρθρο 23

Άρθρο 23


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 16 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, ο οποίος κυρώθηκε με το νόμο [Ν] 3079/2002 (ΦΕΚ 311/Α/2002) προστίθεται παράγραφος 6 ως ακολούθως:

 

{6. Οι θέσεις των Αρχιπλοιάρχων Λιμενικού Σώματος του εδαφίου α)α' της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 14 αυξάνονται κατά μία μειουμένων αναλογικά και σε ταυτόσημο αριθμό των θέσεων των Αντιπλοιάρχων Λιμενικού Σώματος της ίδιας κατηγορίας, ήτοι των προερχομένων από την Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος.}

 

2. Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{α) Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί, που εξήλθαν από τη Σχολή Δόκιμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος πριν από τη 19-07-2001 και κατέχουν πτυχίο Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα ή Δίπλωμα Πλοιάρχου ή Μηχανικού Γ' τάξεως ή Ραδιοτηλεγραφητή Β' τάξεως Εμπορικού Ναυτικού, με τη συμπλήρωση των προβλεπόμενων τυπικών προσόντων και εφόσον κριθούν προακτέοι, προάγονται στον αμέσως ανώτερο από τον κατεχόμενο βαθμό. Η παράγραφος 1 στ' του άρθρου 57 εφαρμόζεται και για όσους ονομάστηκαν Κελευστές πριν από την ανωτέρω ημερομηνία. Ο μισός χρόνος, ήτοι 18 μήνες, παραμονής στο βαθμό του Κελευστή, προσμετράται για την επόμενη προαγωγή. Χρόνος που τυχόν πλεονάζει προσμετράται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό εφόσον αυτός προβλέπεται εν ενεργεία για την κατηγορία τους.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.