Νόμος 3454/06 - Άρθρο 11

Άρθρο 11


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Ινστιτούτο Κοινωνικής Δημογραφίας και Έρευνας, με έδρα την Αθήνα, υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

2. Το Ινστιτούτο Κοινωνικής Δημογραφίας και Έρευνας αποτελεί ερευνητικό φορέα, αναλύει, παρακολουθεί και αξιολογεί τα μέτρα δημογραφικής πολιτικής και παρέχει επιστημονική υποστήριξη σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Ειδικότερα μελετά την επίδραση οικονομικών και άλλων παροχών στην άσκηση δημογραφικής πολιτικής, τις επιπτώσεις των ειδικών μέτρων για τις πολύτεκνες οικογένειες και τις συνέπειες της δημογραφικής γήρανσης, της εξωτερικής μετανάστευσης, των μέτρων περιφερειακής πολιτικής, της προνομιακής μεταχείρισης και της κοινωνικής εξέλιξης.

 

3.Το Ινστιτούτο Κοινωνικής Δημογραφίας και Έρευνας διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, με τριετή θητεία, που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Συμβούλιο αποτελείται από:

 

α) τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών,

 

β) έναν υπάλληλο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,

 

γ) ένα μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου ή Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, με εξειδίκευση στους τομείς της δημογραφίας ή των οικονομικών της κοινωνικής προστασίας,

 

δ) τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

 

ε) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,

 

στ) έναν εκπρόσωπο του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών,

 

ζ) έναν εκπρόσωπο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

 

Τα μέλη των περιπτώσεων α', β' και γ' ορίζονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. Το μέλος της περίπτωσης δ' ορίζεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το μέλος της περίπτωσης ε' ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, το μέλος της περίπτωσης στ' ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών και το μέλος της περίπτωσης ζ' ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος.

 

4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τον οργανισμό, την οργάνωση και λειτουργία, τη διοίκηση, την άσκηση και κατανομή αρμοδιοτήτων, τον τρόπο λήψης των αποφάσεων, τους πόρους, τη διαχείριση, τον αριθμό και τα προσόντα του προσωπικού κατά κλάδο και ειδικότητα, τη διάρθρωση των υπηρεσιών, τα θέματα της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού και κάθε ζήτημα σχετικό με την οργάνωση και λειτουργία του Ινστιτούτο Κοινωνικής Δημογραφίας και Έρευνας. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα μπορούν να συνιστώνται μέχρι δέκα (10) θέσεις προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται το ύψος της αμοιβής και η αποζημίωση για έξοδα παράστασης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτο Κοινωνικής Δημογραφίας και Έρευνας, καθώς και η αποζημίωση για τα μέλη και το γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, για κάθε συνεδρίαση στην οποία μετέχουν.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.