Νόμος 3460/06 - Άρθρο 15

Άρθρο 15


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του νόμου 2919/2001 (ΦΕΚ 128/Α/2001), προστίθεται περίπτωση ζ', ως εξής:

 

{ζ. διαχειρίζεται προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων, που εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων του και προωθούν τους στόχους της ερευνητικής και τεχνολογικής πολιτικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου [Ν] 1514/1985 (ΦΕΚ 13/Α/1985), όπως ισχύει.}

 

2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 1514/1985 προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:

 

{Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία: Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης και διακριτικό τίτλο Αθηνά μπορεί να διαχειρίζεται, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, Προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων, εν γένει και ιδίως μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, που προωθούν τους στόχους της ερευνητικής και τεχνολογικής πολιτικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, τα οποία χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται, ξεχωριστά για κάθε πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, οι όροι και οι προϋποθέσεις διαχείρισης των προγραμμάτων αυτών και ειδικότερα οι κλάδοι υψηλής τεχνολογίας που εμπίπτουν στα προγράμματα, οι επιχορηγούμενες δραστηριότητες, οι επιλέξιμες δαπάνες, τα κριτήρια αξιολόγησης των συναφών επενδύσεων, η διαδικασία υπαγωγής αυτών στο σχετικό πρόγραμμα, ο τρόπος καταβολής των χρηματοδοτήσεων, η διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης των προγραμμάτων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται, επίσης, ο τρόπος και η διαδικασία ελέγχου από το Υπουργείο Ανάπτυξης της εκτέλεσης των ανωτέρω προγραμμάτων από το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο νομικό πρόσωπο.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.