Νόμος 3492/06 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Αντιρρήσεις φορέων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται πενταμελής Επιτροπή Αντιρρήσεων με σκοπό:

 

α) την εξέταση αντιρρήσεων, που υποβάλλονται από τους ελεγχόμενους φορείς ή τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 16 πρόσωπα κατά της έκθεσης των Δημοσιονομικών Ελεγκτών,

 

β) την επίλυση διαφωνίας του αρμόδιου οργάνου που εκδίδει την απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης ή της πράξης καταλογισμού με τα συμπεράσματα της έκθεσης ελέγχου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του νόμου 4081/2012 (ΦΕΚ 184/Α/2012).

 

2. Η Επιτροπή Αντιρρήσεων αποτελείται από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων, ως Πρόεδρο, τους 2 Προϊσταμένους των άλλων Διευθύνσεων εκτός της Διεύθυνσης της οποίας η έκθεση προσβάλλεται και 2 Εμπειρογνώμονες από το δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα με εμπειρία σε θέματα δημοσιονομικών ελέγχων. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ορίζονται οι Εμπειρογνώμονες, οι αναπληρωτές των μελών της Επιτροπής Αντιρρήσεων, η γραμματειακή υποστήριξη, ο τρόπος λειτουργίας της, καθώς και η αποζημίωση των μελών, των εισηγητών και των γραμματέων, εφόσον συνεδριάζουν εκτός ωραρίου εργασίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του νόμου 4081/2012 (ΦΕΚ 184/Α/2012).

 

3. Η έκθεση της παραγράφου 1 του άρθρου 16 υποβάλλεται στην αρμόδια οργανική μονάδα που διενεργεί τον έλεγχο, η οποία την ελέγχει ως προς την πληρότητά της, τη θεωρεί και τη γνωστοποιεί στον ελεγχόμενο φορέα, καθώς και στα πρόσωπα κατά των οποίων προτείνεται αναζήτηση των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών ή τα οποία τυχόν φέρουν πειθαρχική ή ποινική ευθύνη, εντός προθεσμίας 1 μηνός από την υποβολή της, η οποία μπορεί να παραταθεί με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων. Στην περίπτωση που η αρμόδια οργανική μονάδα είναι επιπέδου Τμήματος, η έκθεση ελέγχεται ως προς την πληρότητά της και από τον Προϊστάμενο της Δημοσιονομικής Υπηρεσίας Εποπτείας και Ελέγχου που εδρεύει στην έδρα της Περιφέρειας που ανήκει γεωγραφικά η οργανική μονάδα επιπέδου Τμήματος.

 

Οι ελεγχόμενοι φορείς, καθώς και τα ανωτέρω πρόσωπα, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εγγράφως αντιρρήσεις κατά της έκθεσης, εντός προθεσμίας 1 μηνός από την παραλαβή αυτής, οι οποίες εξετάζονται από την Επιτροπή Συντονισμού Ελέγχων, ύστερα από σχετική εισήγηση των Δημοσιονομικών Ελεγκτών.

 

Σε περίπτωση μη υποβολής αντιρρήσεων, η οργανική μονάδα που έχει διενεργήσει τον έλεγχο ενημερώνει τον ελεγχόμενο φορέα ότι η έκθεση ελέγχου καθίσταται οριστική και τον καλεί να υλοποιήσει τις συστάσεις, ενημερώνοντας ταυτόχρονα τη Διεύθυνση Σχεδιασμού Μεθοδολογίας και Επιβολής Κυρώσεων και τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Ελέγχων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 96 του νόμου 4583/2018 (ΦΕΚ 212/Α/2018).

 

4. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επί των συστάσεων των οριστικών εκθέσεων εντός των οριζομένων σε αυτές προθεσμιών επιβάλλονται δημοσιονομικές διορθώσεις. Στην περίπτωση αυτή, η επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων και η έκδοση πράξεων καταλογισμού για ποσό μέχρι 10.000 € διενεργείται με απόφαση του αρμόδιου Δημοσιονομικού Ελεγκτή, για ποσά από 10.001 έως 50.000 € με απόφαση του καθ' ύλην αρμόδιου Προϊσταμένου Τμήματος, για ποσά από 50.001 έως 100.000 € με απόφαση του καθ' ύλην αρμόδιου Προϊσταμένου Διεύθυνσης και για ποσά 100.001 € και άνω με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων. Τα παραπάνω ποσά δύναται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Σε περίπτωση έγγραφης διαφωνίας του αρμόδιου σχετικά με την έκδοση της απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης ή της πράξης καταλογισμού οργάνου με τα συμπεράσματα της έκθεσης ελέγχου, αυτή επιλύεται από την Επιτροπή Αντιρρήσεων και η ανωτέρω απόφαση ή πράξη εκδίδεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5. Οι αποφάσεις κοινοποιούνται στο φορέα στον οποίο επιβάλλεται δημοσιονομική διόρθωση και στους καταλογιζόμενους σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 96 του νόμου 4583/2018 (ΦΕΚ 212/Α/2018).

 

5. Εάν υποβληθούν αντιρρήσεις, αυτές μαζί με την έκθεση ελέγχου και όλα τα σχετικά έγγραφα εξετάζονται από την Επιτροπή Αντιρρήσεων, η οποία, αφού ακούσει τον Δημοσιονομικό Ελεγκτή που συνέταξε την έκθεση, αποφασίζει για την αποδοχή ή μη των αντιρρήσεων. Στην περίπτωση μη αποδοχής των αντιρρήσεων και, εφόσον απαιτείται επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων και έκδοση πράξεων καταλογισμού, αυτές διενεργούνται με απόφαση της Επιτροπής Αντιρρήσεων, η οποία υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων.

 

6. Εάν εκδοθεί πράξη καταλογισμού σε βάρος οργάνων διοίκησης των φορέων, αυτά διώκονται πειθαρχικά κατά τις διατάξεις που διέπουν τον οικείο φορέα, ύστερα από έκθεση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων που διαβιβάζεται στο αρμόδιο για την επιβολή των πειθαρχικών κυρώσεων όργανο, το οποίο υποχρεούται να κινήσει τη σχετική πειθαρχική διαδικασία.

 

7. Εάν υποβληθούν αντιρρήσεις και εξεταστούν από την Επιτροπή Συντονισμού Ελέγχων, η ελεγκτική ομάδα συντάσσει οριστική έκθεση, στην οποία ενσωματώνει την απόφαση της Επιτροπής Συντονισμού Ελέγχων. Η Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου που διενεργεί τον έλεγχο αποστέλλει την οριστική έκθεση στον ελεγχόμενο φορέα, τον οποίο καλεί να υλοποιήσει τις συστάσεις, καθώς και στη Διεύθυνση Σχεδιασμού Μεθοδολογίας και Επιβολής Κυρώσεων και στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Ελέγχων. Η εν λόγω Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου αναλαμβάνει να παρακολουθήσει τη συμμόρφωση των φορέων και την εκτέλεση των ληφθέντων μέτρων. Στις περιπτώσεις των Δημοσιονομικών Υπηρεσιών Εποπτείας και Ελέγχου επιπέδου Διεύθυνσης η παρακολούθηση γίνεται από το Τμήμα Παρακολούθησης Ελέγχων. Αν από τις τελικές εκθέσεις προβλέπονται δημοσιονομικές διορθώσεις ή καταλογισμοί, αυτές επιβάλλονται από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού Μεθοδολογίας και Επιβολής Κυρώσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 96 του νόμου 4583/2018 (ΦΕΚ 212/Α/2018).

 

8. Οι πράξεις καταλογισμού και οι αποφάσεις δημοσιονομικών διορθώσεων προσβάλλονται ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις περί Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η προθεσμία άσκησης των ενδίκων μέσων κατά των πράξεων και αποφάσεων αυτών και η άσκηση τους δεν αναστέλλουν την εκτέλεση τους. Αναστολή εκτέλεσης των αποφάσεων αυτών επιτρέπεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο, μόνο εάν προξενείται ανεπανόρθωτη βλάβη στον αιτούντα και πιθανολογείται η ευδοκίμηση του ένδικου μέσου.

 

9. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται: α) λεπτομέρειες σχετικά με το αντικείμενο, τη διαδικασία, τον τρόπο και την έκταση των ελέγχων, καθώς και το περιεχόμενο των εκθέσεων ελέγχου, β) ο τύπος και το περιεχόμενο των αποφάσεων δημοσιονομικής διόρθωσης και πράξεων καταλογισμού και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 14 του νόμου 4081/2012 (ΦΕΚ 184/Α/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.