Νόμος 3513/06 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Υπολογισμός εφάπαξ βοηθήματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το πέμπτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 2512/1997 (ΦΕΚ 138/Α/1997), όπως ισχύει, αντικαθίσταται, από της ισχύος του παρόντος νόμου, ως εξής:

 

{Ως αποδοχές για τον υπολογισμό του ανωτέρω βοηθήματος νοούνται το πηλίκον της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών (βασικός μισθός, επίδομα χρόνου υπηρεσίας, ΑΤΑ και νόμιμες αυξήσεις αυτών, συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων εορτών και αδείας), που έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα πέντε (5) τελευταία, από την αποχώρηση εκ της υπηρεσίας του, έτη επί των οποίων παρακρατήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, με τον περιορισμό της παραγράφου 1 του παρόντος, δια του αριθμού 70.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.