Νόμος 3518/06 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Πόροι του Κλάδου κύριας σύνταξης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Πόροι του Κλάδου κύριας σύνταξης είναι:

 

1. Οι εισφορές του κλάδου κύριας σύνταξης, οι οποίες ορίζονται ως εξής:

 

α) Ασφαλισμένοι μέχρι 31-12-1992:

 

α)α. Το ποσοστό μηνιαίας εισφοράς των ελευθέρων επαγγελματιών ορίζεται σε ποσοστό 20% επί του ποσού της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας, κατά τις διατάξεις του νόμου [Ν] 2084/1992 (ΦΕΚ 165/Α/1992) και του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 124/1993 (ΦΕΚ 54/Α/1993), όπως κάθε φορά διαμορφώνεται.

 

β)β. Το συνολικό ποσοστό εισφοράς των μισθωτών ορίζεται σε ποσοστό 20% επί των κατά μήνα καταβαλλόμενων αποδοχών, που δεν μπορεί να υπερβαίνουν το τριπλάσιο του ποσού της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας κατά τις διατάξεις του νόμου [Ν] 2084/1992 και του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 124/1993, όπως κάθε φορά διαμορφώνεται και κατανέμεται κατά 6,67% σε βάρος των ασφαλισμένων και κατά 13,33% σε βάρος των εργοδοτών.

 

Στις περιπτώσεις που διάταξη νόμου αποκλείει την καταβολή εργοδοτικής εισφοράς, οι μισθωτοί ασφαλισμένοι του Ταμείου καταβάλλουν το ποσό της μηνιαίας εισφοράς, όπως αυτό ορίζεται για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

 

β) Ασφαλισμένοι από 01-01-1993:

 

α)α. Το ποσοστό μηνιαίας εισφοράς των ελευθέρων επαγγελματιών ορίζεται σε ποσοστό 30% επί του ποσού των ασφαλιστικών κατηγοριών κατά τις διατάξεις του νόμου [Ν] 2084/1992 και του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 124/1993 και βαρύνει κατά 20% τους ίδιους και κατά 10% το κράτος.

 

β)β. Το συνολικό ποσοστό εισφοράς των μισθωτών ορίζεται σε ποσοστό 20% επί των κατά μήνα καταβαλλόμενων αποδοχών, οι οποίες δεν μπορεί να υπερβαίνουν το οκταπλάσιο του ποσού της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας του νόμου [Ν] 2084/1992 και του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 124/1993, όπως κάθε φορά διαμορφώνεται και κατανέμεται κατά 6,67% σε βάρος των ασφαλισμένων και κατά 13,33% σε βάρος των εργοδοτών.

 

Το ποσοστό εισφοράς του κράτους υπολογίζεται σε ποσοστό 10% επί των κατά μήνα καταβαλλόμενων αποδοχών, οι οποίες δεν μπορεί να υπερβαίνουν το διπλάσιο του ποσού της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας του νόμου [Ν] 2084/1992 και του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 124/1993, όπως κάθε φορά διαμορφώνεται.

 

Για τους υπαγόμενους για πρώτη φορά στην ασφάλιση του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, οι καταβαλλόμενες εισφορές που βαρύνουν μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους ασφαλισμένους, ανεξάρτητα από το χρόνο υπαγωγής τους σε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο, ορίζονται για την πρώτη πενταετία ίσες προς το 50% των πιο πάνω αναφερομένων.

 

Για την καταβολή των μειωμένων αυτών εισφορών ο ασφαλισμένος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 35 έτη.

 

2. Οι εισφορές της Ειδικής Προσαύξησης, οι οποίες ορίζονται ως εξής:

 

Για τους ασφαλισμένους μέχρι 31-12-1992 και από 01-01-1993 και εφεξής το ποσοστό εισφοράς των ελευθέρων επαγγελματιών και των μισθωτών καθορίζεται για μία πενταετία, από την πρώτη του επόμενου της δημοσίευσης του παρόντος μήνα στο 12% του ποσού της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας του νόμου [Ν] 2084/1992 και του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 124/1993, όπως κάθε φορά διαμορφώνεται. Μετά τη λήξη της πενταετίας, με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, μετά από αναλογιστική μελέτη αναπροσαρμόζεται το πιο πάνω ποσοστό σταδιακά έως 20%.

 

Για τους από 01-01-1993 ασφαλισμένους, υπαγόμενους για πρώτη φορά στην ασφάλιση, οι καταβαλλόμενες εισφορές στην Ειδική Προσαύξηση για την πρώτη πενταετία ορίζονται στο 70% των πιο πάνω αναφερομένων.

 

3. Το μεταφερόμενο αποθεματικό του Ειδικού Λογαριασμού Προσθέτων Παροχών κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος.

 

4. Το σύνολο των μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος λοιπών προβλεπόμενων πόρων του κλάδου κύριας σύνταξης Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων και του Ειδικού Λογαριασμού Πρόσθετων Παροχών, εκτός του εδαφίου γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του νόμου [Ν] 915/1979.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.