Νόμος 3518/06 - Άρθρο 56

Άρθρο 56: Καθορισμός εφάπαξ βοηθήματος υπαλλήλων καταργηθέντων φορέων κοινωνικής πρόνοιας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Οι υπάλληλοι που υπηρετούσαν στον πρώην Εθνικό Οργανισμό Πρόνοιας και στο Κέντρο Βρεφών Μητέρα και μετετάγησαν ή μεταφέρθηκαν σε οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις των υπηρεσιών που αναφέρονται στο νόμο 3106/2003 (ΦΕΚ 300/Α/2003), λαμβάνουν κατά το χρόνο συνταξιοδότησης τους αναλογία αποζημίωσης, για όσα χρόνια υπηρέτησαν στους Οργανισμούς αυτούς, η οποία είναι ίση με το εφάπαξ βοήθημα του νόμου [Ν] 103/1975, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί κατά το χρόνο της μετάταξης τους.

 

β) Οι υπάλληλοι που υπηρετούσαν στα πρώην Ιδρύματα Βρεφονηπιακών Σταθμών Αθηνών, τα Ιδρύματα Βρεφονηπιακών Σταθμών Θεσσαλονίκης και τα Ιδρύματα Βρεφονηπιακών Σταθμών Λάρισας και μετετάγησαν ή μεταφέρθηκαν σε οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις των υπηρεσιών που αναφέρονται στο νόμο 3106/2003, λαμβάνουν αναλογία αποζημίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 1 της συλλογικής σύμβασης εργασίας των εργαζομένων στο Ίδρυμα Βρεφονηπιακών Σταθμών Αθηνών έτους 1999, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί κατά το χρόνο της μετάταξης τους.

 

2. Οι μόνιμοι υπάλληλοι που υπηρετούσαν στο πρώην Πατριωτικό Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας Αντίληψης και μετετάγησαν ή μεταφέρθηκαν σε οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις των υπηρεσιών που αναφέρονται στο νόμο 3106/2003 ή σε άλλες υπηρεσίες και είχαν καταβάλλει εισφορές στο καθεστώς του νόμου [Ν] 103/1975 για εφάπαξ βοήθημα, διατηρούν το δικαίωμα για τη λήψη του βοηθήματος αυτού από το φορέα που υπηρετούν κατά το χρόνο της συνταξιοδότησης τους.

 

Τα ποσά του βοηθήματος που αναλογούν στις καταβληθείσες εισφορές στον τηρούμενο από το Πατριωτικό Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας Αντίληψης ειδικό λογαριασμό του νόμου [Ν] 103/1975, για το χρόνο υπηρεσίας πριν από τη μετάταξη ή μεταφορά των υπαλλήλων, καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η επιπλέον δαπάνη για την καταβολή των βοηθημάτων αυτών καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργείου.

 

Τα παραπάνω έχουν ανάλογη εφαρμογή και στους υπαλλήλους του πρώην Πατριωτικού Ιδρύματος Κοινωνικής Πρόνοιας Αντίληψης που μετατάχθηκαν ή μεταφέρθηκαν σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου πριν την ισχύ των διατάξεων του νόμου 3106/2003.

 

Τα ποσά που αφορούν στη δαπάνη για την καταβολή της αποζημίωσης στους υπαλλήλους της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου δέκατου πέμπτου του νόμου 3607/2007 (ΦΕΚ 245/Α/2007).

 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται ο τρόπος της απόδοσης των παραπάνω ποσών των παραγράφων 1 και 2 στους οικείους φορείς που υπηρετούν σήμερα οι υπάλληλοι, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου δέκατου πέμπτου του νόμου 3607/2007 (ΦΕΚ 245/Α/2007).

 

4. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται και για όσους από τις παραπάνω κατηγορίες υπαλλήλων συνταξιοδοτήθηκαν μετά τη μεταφορά ή τη μετάταξη τους σε οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου

 

5. Οι επί συμβάσει υπάλληλοι των παραπάνω κατηγοριών που έχουν μεταφερθεί και μονιμοποιηθεί στο Δημόσιο ή σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου οι οποίοι επιλέγουν το παλαιό ασφαλιστικό καθεστώς, λαμβάνουν για το χρόνο της νέας υπηρεσίας αναλογία αποζημίωσης του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 410/1988.

 

Για τους υπαλλήλους που επιλέγουν το ασφαλιστικό καθεστώς της νέας υπηρεσίας, ο προηγούμενος χρόνος υπηρεσίας λαμβάνεται υπόψη μόνο για τη θεμελίωση του δικαιώματος εφάπαξ βοηθήματος.

 

6. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5, το ενδέκατο εδάφιο της παραγράφου 9, το δωδέκατο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 8, καθώς και το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 21 του νόμου 3106/2003, καταργούνται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.