Νόμος 3577/07 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Αποφαινόμενα όργανα επί τεχνικών έργων των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όργανα αποφαινόμενα ή γνωμοδοτούντα επί τεχνικών έργων που εκτελούνται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, από τις κατά τις διατάξεις του νόμου 3432/2006 (ΦΕΚ 14/Α/2006) Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, μέχρις ότου αυτές αποκτήσουν οργανωμένη Τεχνική Υπηρεσία ορίζονται τα εξής:

 

α) Διευθύνουσα Υπηρεσία ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης εντός των ορίων της οποίας λειτουργεί η Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία.

 

β) Προϊσταμένη Αρχή ή Εποπτεύουσα Αρχή είναι το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο της οικείας Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας ή μέχρι τη συγκρότηση και λειτουργία του η Διοικούσα Επιτροπή της.

 

γ) Αρμόδιο Τεχνικό Σύμβουλο για γνωμοδότηση σε θέματα εκτέλεσης τεχνικών έργων είναι το Τεχνικό Συμβούλιο της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης εντός των ορίων της οποίας λειτουργεί η Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία.

 

2. Επί αιτήσεων θεραπείας ασκουμένων, σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου 1418/1984, κατά πράξεων ή παραλείψεων των οργάνων της προηγούμενης παραγράφου, αποφασίζει το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο ή η Διοικούσα Επιτροπή της οικείας Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου.

 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου ή της Διοικούσας Επιτροπής της οικείας Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας, ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.