Νόμος 3613/07 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 7 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 57/2007 (ΦΕΚ 59/Α/2007) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο της αποστολής του μπορεί να:

 

α) Εκπονεί μελέτες και διεξάγει έρευνες.

 

β) Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες.

 

γ) Συμμετέχει σε διαγωνισμούς για την ανάληψη των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους.

 

δ) Πιστοποιεί εκπαιδευτικές δομές, προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και των Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού. Η ανάπτυξη της μεθοδολογίας πιστοποίησης, η διαδικασία και η υποστήριξη εφαρμογής της θα πραγματοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης σε συνεργασία με την Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του νόμου 3345/2005. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, καθορίζεται η μεθοδολογία, η διαδικασία και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της πιστοποίησης. Βάσει αυτών, καθορίζεται η πιστοποιημένη προς μοριοδότηση των υποψηφίων Προϊσταμένων επιμόρφωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007).

 

ε) Πιστοποιεί τους χώρους εκπαίδευσης, τον εκπαιδευτικό εξοπλισμό, τη διοικητική και επιστημονική υποστήριξη της υλοποίησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων των υπαλλήλων των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και εν γένει τις εκπαιδευτικές δομές.

 

στ) Για προγράμματα που πιστοποιεί το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης μπορεί να αναθέτει σε φορείς το σχεδιασμό και την υλοποίηση τους διατηρώντας τη σχετική εποπτεία.}

 

Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 57/2007 καταργούνται.

 

2. Για την υποστήριξη της προβλεπόμενης στην προηγούμενη παράγραφο πιστοποίησης, καθώς και για την υποστήριξη των λοιπών προβλεπόμενων από κοινού πρωτοβουλιών μεταξύ Υπουργείου Εσωτερικών - Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης - Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (άρθρο 15 του νόμου 3345/2005), οι αναφερόμενες στην παράγραφο 2 του άρθρου 12 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 57/2007 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού αυξάνονται κατά είκοσι πέντε (25), οι οποίες, με τον Οργανισμό του Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, κατανέμονται στην Κεντρική Υπηρεσία και τα Περιφερειακά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης. Η πλήρωση των ανωτέρω θέσεων πραγματοποιείται με απόσπαση δημοσίων λειτουργών ή υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, μέρος των αποσπώμενων στις θέσεις αυτές διατίθεται στο Κοινωνικό Πολυκέντρο της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων για τις ανάγκες υποστήριξης του συστήματος πιστοποίησης.

 

3. Καθιερώνεται η υποχρεωτική εκπαίδευση των Προϊσταμένων οργανικών μονάδων όλων των επιπέδων. Τα προγράμματα υποχρεωτικής εκπαίδευσης απευθύνονται στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

 

Μετά την ανάληψη καθηκόντων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων οι φορείς υποχρεούνται να κοινοποιούν σχετικό κατάλογο στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης μέσω των Γενικών Γραμματέων. Η πρόσκληση συμμετοχής στα προγράμματα αυτά πραγματοποιείται με σχετικό έγγραφο του Προέδρου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και η συμμετοχή σε αυτά είναι υποχρεωτική. Η διάρθρωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και η διάρκειά τους καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του νόμου 4275/2014 (ΦΕΚ 149/Α/2014).

 

4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 39 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 57/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Η συμμετοχή των υπαλλήλων στα προγράμματα επιμόρφωσης είναι υποχρεωτική. Για τη συμμετοχή των υπαλλήλων στα προγράμματα επιμόρφωσης εκδίδεται σχετική Βεβαίωση Παρακολούθησης. Εφόσον τα προγράμματα επιμόρφωσης και οι συμμετέχοντες σε αυτά ανταποκρίνονται στα προβλεπόμενα από τις ανωτέρω διατάξεις για την πιστοποιημένη επιμόρφωση, χορηγείται Βεβαίωση Πιστοποίησης. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής των υπαλλήλων που παρακολουθούν προγράμματα επιμόρφωσης.}

 

5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 57/2007, μετά την περίπτωση γ' προστίθενται περιπτώσεις δ' και ε' ως ακολούθως:

 

{δ) Έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος και

ε) Έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.