Νόμος 3613/07 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Ρυθμίσεις θεμάτων επιχειρήσεων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Οι προθεσμίες των παραγράφων 1, 2 και 8 του άρθρου 269 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) παρατείνονται μέχρι 31-12-2008.

 

β. Στις ρυθμίσεις του άρθρου 269 του ανωτέρω Κώδικα υπάγονται και οι δημοτικές επιχειρήσεις, οι οποίες εξακολούθησαν να λειτουργούν και μετά τη λήξη του χρόνου διάρκειας τους, όπως αυτός οριζόταν στη συστατική τους πράξη.

 

2. α. Το προσωπικό των παραγράφων 3, 7 και 8 του άρθρου 269 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, εφόσον δεν έχει μεταφερθεί στον οικείο Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε νομικό πρόσωπο αυτού ή σε ανώνυμη εταιρεία του, κατά τις ειδικότερες ρυθμίσεις του ίδιου άρθρου, μπορεί να μεταφερθεί, κατόπιν αιτήσεως του, με την ίδια σχέση εργασίας, σε οποιαδήποτε Περιφέρεια ή Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση της Χώρας, καθώς και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα, όπως αυτός είναι οριοθετημένος κατά την υποβολή της οικείας αιτήσεως, με εξαίρεση όσα από αυτά έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο.

 

β. Η αίτηση μεταφοράς υποβάλλεται εντός προθεσμίας έξι μηνών, η οποία αρχίζει από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Για την αποδοχή της αποφαίνεται, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, το οικείο Νομαρχιακό Συμβούλιο ή το διοικούν το νομικό πρόσωπο όργανο αντιστοίχως, εντός προθεσμίας δύο μηνών από την υποβολή της. Περίληψη της απόφασης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

γ. Το μεταφερόμενο προσωπικό καταλαμβάνει προσωποπαγείς θέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας, διέπεται δε ως προς τους όρους και το ύψος αμοιβής της εργασίας από τις αντίστοιχες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, λαμβανομένης υπόψη της προϋπηρεσίας του στους φορείς από τους οποίους προέρχεται. Η σύσταση των ανωτέρω προσωποπαγών θέσεων γίνεται με απόφαση του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου.

 

δ. Σε όσες περιπτώσεις η λύση της εργασιακής σχέσης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, έχει γίνει πριν από την αίτηση μεταφοράς, η αποζημίωση που έχει καταβληθεί συμψηφίζεται με το ισόποσο των αποδοχών του προσωπικού από τον αντίστοιχο φορέα της μεταφοράς του και αποδίδεται από αυτόν στους εκκαθαριστές της οικείας δημοτικής επιχείρησης ή, αν έχει περατωθεί η εκκαθάριση, στον οικείο Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 269 του νόμου 3463/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Η απόφαση μεταφοράς του προσωπικού εκδίδεται σε έναν (1) μήνα από τη σύσταση της νέας επιχείρησης, η δε πράξη κατάταξης του προσωπικού σε προσωποπαγείς θέσεις εκδίδεται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 

4. α. Η παράγραφος 7 του άρθρου 269 του νόμου 3463/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται αναλόγως και σε περίπτωση προσαρμογής, λύσης ή απόσχισης κλάδου αμιγούς επιχείρησης του άρθρου 277 του προεδρικού διατάγματος 410/1995, η οποία λαμβάνει χώρα εντός του χρόνου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καθώς επίσης και στην περίπτωση που η προσαρμογή των καταστατικών σκοπών επιχείρησης αυτής της μορφής προς τις προβλέψεις των διατάξεων του άρθρου 254 του παρόντος συνεπάγεται, σύμφωνα με την οικονομοτεχνική μελέτη, μείωση του αναγκαίου αριθμού προσωπικού για τη λειτουργία της.}

 

β. Η παράγραφος 8 του άρθρου 269 του νόμου 3463/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{8. Υφιστάμενες αμιγείς επιχειρήσεις του άρθρου 277 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 είναι δυνατόν, έως την 31-12-2008 και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 263 παράγραφος 2, να μετατραπούν, ως προς τους εμπορικούς ή βιομηχανικούς σκοπούς που επιδιώκουν, χωρίς στάδιο εκκαθάρισης, σε ανώνυμες εταιρίες Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή σε δημοτικές ή κοινοτικές ανώνυμες εταιρίες, με ανάλογη εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 67 παράγραφος 2 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920.

 

Στη νέα εταιρία είναι δυνατή η μεταφορά προσωπικού της αμιγούς επιχείρησης, με απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου της νέας εταιρίας, εφαρμοζομένων αναλόγως των ρυθμίσεων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.}

 

γ. Η παράγραφος 11 του άρθρου 269 του νόμου 3463/2006 αναριθμείται σε παράγραφο 12 και η νέα παράγραφος 11 έχει ως ακολούθως:

 

{11. Η εισφορά και η μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων επιχειρήσεων Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που προσαρμόζονται ή μετατρέπονται ή συγχωνεύονται ή λύονται ή διασπώνται, συμπεριλαμβανομένης και της απόσχισης κλάδου, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου αυτού, κάθε σχετική πράξη ή συμφωνία που αφορά την εισφορά ή τη μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού ή άλλων δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων, καθώς και κάθε εμπράγματου ή ενοχικού δικαιώματος, όπως και κάθε άλλη συμφωνία ή πράξη ή μεταγραφή αυτής, που απαιτούνται για την προσαρμογή ή τη μετατροπή της επιχείρησης απαλλάσσονται από οποιονδήποτε φόρο, τέλος ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου.}

 

δ. Η παράγραφος 4 του άρθρου 263 του νόμου 3463/2006 καταργείται. Η παράγραφος 5 του ίδιου άρθρου αναριθμείται σε παράγραφο 4. Σε περίπτωση συγχώνευσης κοινωφελών επιχειρήσεων κατά το άρθρο 263 του νόμου 3463/2006 εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις της παραγράφου 11 του άρθρου 269 του ίδιου νόμου.

 

ε. Στην παράγραφο 12 του άρθρου 269 του νόμου 3463/2006 οι λέξεις του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αντικαθίστανται από τις λέξεις των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών.

 

5. Στο άρθρο 269 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 3463/2006 προστίθεται παράγραφος 13, η οποία έχει, ως ακολούθως:

 

{13. Οι εκκαθαριστές οι οποίοι ορίζονται, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 262 καθώς και κατ' εφαρμογή του άρθρου αυτού, δεν διώκονται, ποινικώς, δεν υπόκεινται σε προσωπική κράτηση, ούτε υπέχουν οποιαδήποτε αστική ή άλλη ατομική ευθύνη για χρέη της δημοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης προς το Δημόσιο ή τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσης τούτων.}

 

6. Στο στοιχείο β' της παράγραφος 3 του άρθρου 252 του νόμου 3463/2006 προστίθεται εδάφιο τελευταίο ως ακολούθως:

 

{Αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρίες Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης θεωρούνται και εκείνες στις οποίες συμμετέχουν μόνο Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας αντί των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού.}

 

7. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 267 του νόμου 3463/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ) Τηρούν λογιστικά βιβλία Γ' κατηγορίας με τη διπλογραφική μέθοδο για την οικονομική διοίκηση και τη διαχείριση της περιουσίας τους από την 01-01-2008.}

 

8. Στο άρθρο 267 του νόμου 3463/2006 προστίθεται παράγραφος 5 ως ακολούθως:

 

{5. Οι ετήσιες εισφορές, τις οποίες οι Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης υποχρεούνται να καταβάλλουν ως εταίροι σε αστικές εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα όπου αυτοί συμμετέχουν, σύμφωνα με το καταστατικό τους, δεν αποτελούν επιχορήγηση. Οποιοδήποτε ποσό έχει καταβληθεί ή καταβάλλεται από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο συμμετοχής του στην αύξηση κεφαλαίου των ανωτέρω εταιριών, δεν συνιστά επιχορήγηση και η καταβολή του είναι νόμιμη.}

 

9. α. Οι αστικές εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που έχουν συσταθεί πριν από τη δημοσίευση του νόμου 3463/2006, με σκοπό τη διαχείριση κοινωνικών προγραμμάτων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία προβλέπεται από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση, μπορεί να χρηματοδοτούνται από το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού για την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού.

 

β. Υφιστάμενες δημοτικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, οι οποίες έχουν ως σκοπό την κοινωνική ανάπτυξη, την πρόνοια ή συναφείς σκοπούς, εφόσον υλοποιούν αντίστοιχα προγράμματα και μετά την προσαρμογή του καταστατικού τους, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 269 του νόμου 3463/2006, διατηρούν τον ίδιο Αριθμό Φορολογικού Μητρώου. Σε περίπτωση συγχώνευσης, αποδίδεται στη νέα εταιρεία ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου εκείνης από τις συγχωνευόμενες που χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του πρώτου εδαφίου της παρούσας.

 

10. α. Προσωπικό αμιγούς δημοτικής επιχείρησης ραδιοφωνίας τηλεόρασης, το οποίο έχει τριετή τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία σε αυτήν, δύναται να μεταφερθεί, ύστερα από αίτηση του και με την ίδια σχέση εργασίας, στον οικείο Δήμο, με απόφαση του οικείου Δημάρχου.

 

β. Το μεταφερόμενο προσωπικό κατατάσσεται σε κενές οργανικές θέσεις, εφόσον έχει τα αντίστοιχα προσόντα ή, αν δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις ή οι υπάρχουσες δεν επαρκούν, η κατάταξη γίνεται σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις, συνιστώμενες με την απόφαση μεταφοράς, και με βάση τις ανάγκες του Δήμου, ανάλογα με τα προσόντα του. Σε περίπτωση σύστασης προσωρινών προσωποπαγών θέσεων, η σχετική απόφαση του Δημάρχου δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

γ. Το προσωπικό που θα μεταφερθεί κατά τα ανωτέρω διέπεται, ως προς τους όρους και το ύψος της αμοιβής εργασίας του, από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που εκάστοτε ισχύουν για το προσωπικό του οικείου Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

δ. Η δημοτική επιχείρηση από την οποία πραγματοποιείται η κατά τα ανωτέρω μεταφορά προσωπικού δεν υποχρεούται να καταβάλει στο μεταφερόμενο προσωπικό οποιαδήποτε αποζημίωση.

 

ε. Η προϋπηρεσία προσωπικού αμιγών δημοτικών επιχειρήσεων ραδιοφωνίας που μεταφέρθηκε σε Δήμους σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 26 του νόμου 2130/1993 (ΦΕΚ 62/Α/1993), καθώς και όσων μεταφέρονται κατ' εφαρμογή του παρόντος στις δημοτικές επιχειρήσεις από τις οποίες προέρχονται, θεωρείται διανυθείσα στο Δήμο για όλες τις συνέπειες.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.