Νόμος 3634/08 - Άρθρο 33

Άρθρο 33


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 16 του νόμου 3229/2004 (ΦΕΚ 38/Α/2004) τροποποιείται ως ακολούθως:

 

1. Η παράγραφος 2, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται οι αποδοχές του Προέδρου, η αποζημίωση των μελών, καθώς και οι τυχόν πρόσθετες αμοιβές του προσωπικού που υπηρετεί με απόσπαση στην Επιτροπή και οι οποίες, μέχρι την κατά το άρθρο 23 παράγραφος 1 του παρόντος νόμου πιστοποίηση της έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής, θα βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών από του διορισμού τους. Με όμοια απόφαση καθορίζονται τα ειδικότερα θέματα που αφορούν τη λειτουργία της Επιτροπής.}

 

2. Στην παράγραφο 3 προστίθεται ακροτελεύτιο εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, που ορίζεται εκ των εννέα ως άνω μελών από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, εκπροσωπεί την Επιτροπή δικαστικώς και εξωδίκως. Ο Πρόεδρος έχει τη γενική εποπτεία της λειτουργίας της Επιτροπής και προεδρεύει της Επιτροπής την οποία συγκαλεί όποτε είναι αναγκαίο και τουλάχιστον δύο φορές κάθε μήνα για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της αρμοδιότητας της.

 

Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από τον Πρόεδρο, ο οποίος ορίζει και τον τόπο και την ώρα της συνεδρίασης.}

 

3. Στην παράγραφο 7 προστίθεται νέο εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Οι υπηρετούντες με απόσπαση στην Επιτροπή λαμβάνουν το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών και επιδομάτων από την υπηρεσία από την οποία έχουν αποσπασθεί.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.