Νόμος 3658/08 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Προσωπικό


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών στελεχώνεται ως ακολούθως:

 

α. Από το σύνολο των οργανικών θέσεων του Υπουργείου Πολιτισμού διατίθενται στη Διεύθυνση σαράντα επτά (47) θέσεις, οι οποίες κατανέμονται ως εξής: είκοσι τέσσερις (24) Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχαιολόγων και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιστορικών Τέχνης, τρεις (3) Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, επτά (7) Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού, τρεις (3) Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, έξι (6) Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού, 2 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών και 2 Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Επιμελητών. Η ανωτέρω κατανομή θα πραγματοποιηθεί χωρίς αύξηση των ήδη υφιστάμενων οργανικών θέσεων του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

β. Με πρόσληψη ειδικού επιστημονικού προσωπικού αυξημένων προσόντων και εξειδικευμένων γνώσεων σε γνωστικά αντικείμενα αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για τις ανάγκες της στελέχωσης της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών συνιστώνται στο Υπουργείο Πολιτισμού πέντε (5) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού. Η στελέχωση των θέσεων του ειδικού επιστημονικού προσωπικού γίνεται ως εξής:

 

i. Με πρόσληψη ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου. Ο καθορισμός των θέσεων που πληρούνται με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου γίνεται με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων.

 

ii. Με απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός κάθε φορά οριοθετείται, που έχουν τα αντίστοιχα προσόντα. Η απόσπαση ή μετάταξη γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και του οικείου κατά περίπτωση Υπουργού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

γ. Στο προσωπικό της περίπτωσης β' (ειδικό επιστημονικό προσωπικό) της παραγράφου 1 του παρόντος, για όσο χρονικό διάστημα υπηρετούν στις υπηρεσίες της Διεύθυνσης, καταβάλλονται ειδικές αποδοχές που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού.

 

2.α. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης ορίζεται υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχαιολόγων.

 

β. Προϊστάμενοι των Τμημάτων της Διεύθυνσης ορίζονται υπάλληλοι των εξής κατά περίπτωση κλάδων:

 

i. Τμήμα Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων: Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχαιολόγων (ειδικότητας Προϊστορικών - Κλασικών Αρχαιοτήτων).

 

ii. Τμήμα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων: Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχαιολόγων (ειδικότητας Βυζαντινών - Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων).

 

iii. Τμήμα Νεοτέρων Μνημείων: Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιστορικών της Τέχνης ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχαιολόγων (ειδικότητας Βυζαντινών - Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων).

 

iv. Τμήμα Παρακολούθησης και Καταγραφής: Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχαιολόγων.

 

v. Τμήμα Νομικής Τεκμηρίωσης: Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού (πτυχιούχο Νομικού Τμήματος).

 

vi. Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης: Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.