Νόμος 3685/08 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα οποία τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και έχουν ως αντικείμενο την έρευνα σε μια καθορισμένη περιοχή της επιστήμης ή της τεχνολογίας. Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα λειτουργούν στο πλαίσιο ενός ή περισσότερων Τμημάτων του ίδιου ή άλλων Πανεπιστημίων και μπορούν να συνεργάζονται και με φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα και με επιστημονικές ενώσεις και συλλόγους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

 

Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα δεν ανήκουν στο δημόσιο τομέα, όπως έχει οριοθετηθεί από τις κείμενες διατάξεις.

 

β) Η ίδρυση ενός Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου αποσκοπεί στην ενίσχυση των ερευνητικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται από τα Τμήματα των Πανεπιστημίων και τους Τομείς τους, όπως επίσης από τα Εργαστήρια και τις Κλινικές. Ειδικότερα, η ίδρυση ενός Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου αποσκοπεί και στην ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων κυρίως διεπιστημονικού, διατμηματικού ή διαπανεπιστημιακού χαρακτήρα, περιφερειακής ή εθνικής εμβέλειας, ή σε περιοχές που αποτελούν εθνικές στρατηγικές επιλογές και προτεραιότητες ή στην ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων που απαιτούν υποδομές μεγάλης κλίμακας. Σε κάθε περίπτωση, η ίδρυση ενός Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου αποσκοπεί και στην ερευνητική υποστήριξη του επιτελούμενου εκπαιδευτικού έργου, ιδίως σε μεταπτυχιακό επίπεδο, με διασφάλιση αποτελεσματικής αλληλεπίδρασης μεταξύ μεταπτυχιακών σπουδών και έρευνας.

 

γ) Η ίδρυση ενός Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου εντάσσεται στο συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό έρευνας του οικείου Πανεπιστημίου ή των συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων.

 

δ) Στα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα μπορεί να εκπονείται μέρος ή και το σύνολο της διπλωματικής εργασίας μεταπτυχιακών φοιτητών και της διδακτορικής διατριβής υποψήφιων διδακτόρων. Στις περιπτώσεις αυτές, η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του οικείου Τμήματος ή οι Γενικές Συνελεύσεις Ειδικής Σύνθεσης των συνεργαζόμενων με το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Τμημάτων δύνανται να αποφασίσουν τη συμμετοχή ενός (1) ερευνητή, που είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, στις οικείες τριμελείς συμβουλευτικές επιτροπές και στις αντίστοιχες επταμελείς εξεταστικές επιτροπές.

 

2. Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα ιδρύονται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για την ίδρυση Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου απαιτείται πρόταση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος και έγκριση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης.

 

Η Σύγκλητος χορηγεί την έγκρισή της για την ίδρυση του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

 

α) Το αντικείμενο, ο σκοπός και οι στόχοι του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου συνάδουν με τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και τους τομείς ερευνητικής δραστηριότητας του προτείνοντος Τμήματος ή Τμημάτων,

β) η μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας και η έκθεση συμβατότητας της επόμενης παραγράφου υποστηρίζουν την ίδρυση του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου και

γ) υφίσταται θετική γνωμοδότηση του Εθνικού Συμβουλίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 12 του νόμου 4521/2018 (ΦΕΚ 38/Α/2018).

 

3. Στοιχεία κάθε πρότασης για την ίδρυση Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου, τα οποία αναφέρονται και στο σχετικό προεδρικό διάταγμα, είναι ιδίως τα ακόλουθα:

 

α) Το αντικείμενο, ο σκοπός, οι στόχοι και η έδρα του.

 

β) Η σχέση του με τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών.

 

γ) Οι τομείς ανάπτυξης των ερευνητικών δραστηριοτήτων.

 

δ) Οι φορείς, τα συνεργαζόμενα νομικά και τυχόν φυσικά πρόσωπα και οι όροι συνεργασίας τους.

 

ε) Μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας και έκθεση συμβατότητας με το στρατηγικό σχεδιασμό και τον ακαδημαϊκό-αναπτυξιακό προγραμματισμό του οικείου Πανεπιστημίου ή των συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων.

 

στ) Η αρχική χρονική διάρκεια, η δυνατότητα ανανέωσης ή κατάργησης ανάλογα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, οι χώροι και η υπάρχουσα ή αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή, καθώς και οι πηγές και το ύψος της χρηματοδότησης αναλυτικά.

 

ζ) Τα σχετικά με την οικονομική διαχείριση και τον οικονομικό έλεγχο των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων

 

η) Τα προσόντα, οι διαδικασίες πλήρωσης και ο αριθμός των θέσεων του προσωπικού κατά κατηγορία και ειδικότητα, η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι αποδοχές του Διευθυντή και γενικά κάθε θέμα σχετικά με την οργάνωση, τη δομή και τη λειτουργία του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου.

 

4. α) Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να χρηματοδοτεί βάσει κριτηρίων ποιότητας και των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των οικείων Τμημάτων, σύμφωνα με το νόμο [Ν] 3374/2005, την ίδρυση και λειτουργία Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου, τα οποία εμπίπτουν σε συγκεκριμένες περιοχές της επιστήμης ή της τεχνολογίας, που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ανακοινώνονται στα Πανεπιστήμια.

 

β) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα υποχρεούνται να καταβάλλουν στα Πανεπιστήμια, με τα οποία είναι συνδεδεμένα, ποσοστό των ετήσιων εσόδων τους από τις χρηματοδοτήσεις των κάθε είδους ερευνητικών δραστηριοτήτων τους, εκτός εκείνων που προέρχονται από κρατική ή κοινοτική επιχορήγηση ή αφορούν στις υποδομές τους ή δίνονται ειδικά στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο για τη χορήγηση υποτροφιών. Το εν λόγω ποσοστό, το οποίο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 15% των ετήσιων εσόδων τους, καθορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης κάθε ιδρύματος, λαμβανομένου υπόψη κατά πόσο το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο χρησιμοποιεί ή όχι υποδομές του οικείου Πανεπιστημίου. Το ανωτέρω ποσό, που καταβάλλεται από τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα στα συνδεδεμένα ιδρύματα, κατατίθεται ετησίως στους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας των οικείων ιδρυμάτων.

 

γ) Σε περίπτωση διάλυσης του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου, μετά την εκκαθάριση τα περιουσιακά του στοιχεία καταγράφονται από τριμελή επιτροπή, στην οποία προεδρεύει ο Αντιπρύτανης Οικονομικών Υποθέσεων του οικείου ιδρύματος και μετέχουν δύο υπάλληλοι της οικονομικής υπηρεσίας του ιδρύματος, οριζόμενοι από αυτόν. Τα εναπομένοντα περιουσιακά στοιχεία περιέρχονται στο οικείο ίδρυμα.

 

δ) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα μπορούν να χρηματοδοτούνται, για βασική έρευνα στο γνωστικό αντικείμενο τους καθώς και για έρευνα που εξυπηρετεί την ανάπτυξη τομέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, από οποιονδήποτε φορέα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, να συμμετέχουν σε χρηματοδοτήσεις που προβλέπονται στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς και να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ορίζονται το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις οικονομικής ενίσχυσης των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων, καθώς και κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.

 

Στο πλαίσιο των σχετικών διατάξεων της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, τα ως άνω νομικά πρόσωπα αυτά μπορούν επίσης να αναθέτουν απευθείας σε Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα έναντι αμοιβής έργο παροχής αγαθών, υπηρεσιών ή προϊόντων εφαρμοσμένης έρευνας. Για την ανάθεση καταρτίζεται αμφοτεροβαρής σύμβαση, στην οποία ορίζονται οι όροι εκτέλεσης της και οι αμοιβαίες υποχρεώσεις και τα δικαιώματα μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 32 του νόμου [Ν] 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α/2009).

 

5. α) Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από:

 

α)α) Τον Διευθυντή του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου

 

α)β) Τρία (3) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού κάθε Τμήματος που συμμετέχει στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο, του ίδιου ή του συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο που καλύπτει το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο, τα οποία ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του οικείου ή των οικείων Τμημάτων τα οποία συμμετέχουν ενεργά στα ερευνητικά προγράμματα του Ινστιτούτου. Σε περίπτωση συνεργασίας τριών (3) ή περισσότερων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου Πανεπιστημίου για την ίδρυση Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου, κάθε Τμήμα συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο με ένα (1) ή 2 το πολύ μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, όπως καθορίζεται εκάστοτε με το προεδρικό διάταγμα ίδρυσης του.

 

α)γ)Έναν (1) εκπρόσωπο κάθε φορέα που συμμετέχει στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο

 

α)δ)Έναν (1) ερευνητή του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου

 

Σε περίπτωση που συμμετέχει σε Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο μόνο ένα Τμήμα, στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν τέσσερα (4) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού. Για τις θέσεις του Διευθυντή και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων μπορεί να επιλέγονται και ομότιμοι ή αφυπηρετήσαντες καθηγητές του συμμετέχοντος ή συμμετεχόντων τμημάτων του ίδιου ή του συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου που καλύπτει το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο.

 

β) Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 32 του νόμου [Ν] 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α/2009).

 

6. α) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση και τη λειτουργία του ινστιτούτου, στη διαχείριση της περιουσίας, στη διάθεση των πόρων του και γενικά για κάθε ενέργεια που σχετίζεται με την εκπλήρωση των σκοπών του κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο προεδρικό διάταγμα ίδρυσης και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του.

 

β) Η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης του οικείου ή των οικείων ιδρυμάτων ορίζει τη διαδικασία προκήρυξης, κρίσης και επιλογής και διορίζει έναν καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή ενός από τα Τμήματα που συμμετέχουν στο Ινστιτούτο ως Διευθυντή του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου με τετραετή θητεία, ύστερα από πρόταση των Γενικών Συνελεύσεων Ειδικής Σύνθεσης των συνεργαζόμενων Τμημάτων, ο οποίος και προεδρεύει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Με την ίδια απόφαση ορίζεται το μέλος Διοικητικού Συμβουλίου που θα αναπληρώνει τον Διευθυντή σε περίπτωση κωλύματος. Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που του ανατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου. Ο κατά τα ανωτέρω οριζόμενος Διευθυντής πρέπει να είναι επιστήμονας αναγνωρισμένου κύρους, να έχει πείρα και ερευνητική δραστηριότητα σε τομείς που εντάσσονται στις δραστηριότητες του ινστιτούτου και γενικά να έχει ερευνητικό και επιστημονικό έργο με διεθνή αναγνώριση. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με την ίδια διαδικασία.

 

γ) Για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου και για το διορισμό του Διευθυντή εκδίδεται σχετική διαπιστωτική απόφαση του οικείου Πρύτανη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση συνεργασίας δύο ή περισσότερων Πανεπιστημίων για την ίδρυση Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου, με το ιδρυτικό προεδρικό διάταγμα καθορίζεται το ίδρυμα εκείνο, η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης του οποίου διορίζει τον Διευθυντή από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του οικείου Πανεπιστημίου και με απόφαση του Πρύτανη του οποίου γίνονται η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου και ο διορισμός του Διευθυντή.

 

7. α) Εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του Πρύτανη για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου και το διορισμό του Διευθυντή εκδίδεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης.

 

β) Το ερευνητικό και άλλο έργο των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων υπόκειται σε αξιολόγηση σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 3374/2005, με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων που προβλέπονται για την αξιολόγηση επί μέρους ερευνητικών προγραμμάτων.

 

γ) Ανεξάρτητα από τις κατά το προηγούμενο εδάφιο διαδικασίες αξιολόγησης τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα υποχρεούνται να υποβάλλουν προς το Τμήμα, τη Σύγκλητο και το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους πλήρη απολογισμό του ερευνητικού και άλλου έργου που επιτελέστηκε από αυτά. Ο σχετικός απολογισμός κοινοποιείται στη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του οικείου Πανεπιστημίου και δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο του ιδρύματος.

 

8. α) Το προσωπικό των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων διακρίνεται σε ερευνητικό, τεχνικό και διοικητικό. Στο τεχνικό προσωπικό περιλαμβάνονται ειδικοί τεχνικοί που κατέχουν πτυχίο Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και διαθέτουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία σε θέματα υποδομής και υποστήριξης της έρευνας και της τεχνολογίας.

 

β) Το διοικητικό προσωπικό προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

 

γ) Οι θέσεις του ερευνητικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων μπορούν να πληρούνται με αποσπάσεις μόνιμων τεχνικών ή διοικητικών υπαλλήλων, ειδικών επιστημόνων ή ερευνητών από υπηρεσίες του Δημοσίου ή από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου οργάνου διοίκησης και του οικείου φορέα εκπροσώπησης του και αίτηση του ενδιαφερομένου. Η μισθοδοσία και οι εργοδοτικές εισφορές για τους αποσπασμένους υπαλλήλους καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου. Οι αποσπάσεις γίνονται μόνο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία.

 

9. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου δύναται να χορηγούνται υποτροφίες σε συνεργαζόμενους με το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο μεταπτυχιακούς φοιτητές για την εκπόνηση Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ή Διδακτορικό Δίπλωμα.

 

10. α) Τα υφιστάμενα κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου απαιτείται απαραιτήτως να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες αξιολόγησης τους εντός 2 ετών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σε αντίθετη περίπτωση καταργείται το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο.

 

Η θητεία όλων των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων και των διευθυντών και αναπληρωτών διευθυντών των υφιστάμενων Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων παρατείνεται μέχρι το τέλος της διετίας που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου αυτής, εκτός αν έχουν εκλεγεί νέα Διοικητικά Συμβούλια.

 

β) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα τα οποία υφίστανται κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου λειτουργούν για 2 χρόνια από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εντός του χρόνου αυτού πρέπει υποχρεωτικώς να προσαρμοσθούν στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

γ) Το υπηρετούν διοικητικό προσωπικό κάθε κατηγορίας των ήδη λειτουργούντων Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων, σε περίπτωση καταργήσεως αυτών, μεταφέρεται υποχρεωτικά στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα με το οποίο είναι συνδεδεμένο το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο ή σε άλλα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 32 του νόμου [Ν] 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α/2009).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.