Νόμος 3689/08 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Εγγραφή Εκπαιδευομένων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στη Σχολή εγγράφονται οι υποψήφιοι, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων κατά σειρά επιτυχίας, έως ότου καλυφθεί ο αριθμός των θέσεων, ο οποίος αναφέρεται στην προκήρυξη. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, για την πλήρωση της τελευταίας θέσης, οι υποψήφιοι, οι οποίοι ισοβάθμησαν, εγγράφονται ως υπεράριθμοι.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία εκδίδεται μέσα σε πέντε ημέρες από τη δημοσίευση του πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου, ο αριθμός των εγγραφόμενων υπεραρίθμων κατανέμεται στα τμήματα, τα οποία προβλέπονται στο εδάφιο β' της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του παρόντος νόμου. Αν ο αριθμός των επιτυχόντων είναι μικρότερος από τον αριθμό των θέσεων, που αναφέρονται στην προκήρυξη, με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία εκδίδεται μέσα σε πέντε ημέρες από τη δημοσίευση του πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων, γίνεται ανακατανομή των θέσεων της ίδιας κατεύθυνσης.

 

3. Η αίτηση για την εγγραφή στη Σχολή υποβάλλεται στη γραμματεία αυτής, μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών από την ανάρτηση του πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων στον πίνακα ανακοινώσεων της Σχολής, είτε από τον ίδιο είτε από τρίτο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο με έγγραφο, το οποίο φέρει βεβαίωση γνησιότητας της υπογραφής του αιτούντος από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, συμβολαιογράφο ή δικηγόρο.

 

4. Τα δικαιολογητικά, τα οποία αποδεικνύουν τη συνδρομή των προσόντων, που ορίζονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 36, και την έλλειψη κωλυμάτων, που προβλέπονται στα άρθρα 37 και 38 του [Π] Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, όπως ισχύουν, καταχωρίζονται σε τηρούμενο για κάθε εκπαιδευόμενο ατομικό φάκελο, στον οποίο φυλάσσονται όλα τα στοιχεία που τον αφορούν. Δεν απαιτείται να υποβληθούν τα στοιχεία, τα οποία έχουν ήδη κατατεθεί, για τη συμμετοχή στον εισαγωγικό διαγωνισμό, εκτός αν αυτά είχαν περιορισμένη χρονική ισχύ και έχει παρέλθει η διάρκεια της ή εμφανίζουν ελλείψεις. Οι αιτούντες οφείλουν να συνυποβάλλουν τους τυχόν τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών και κάθε άλλο χρήσιμο, κατά την κρίση τους, στοιχείο. Τα σχετικά με τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και την Κατάρτιση του πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων διαβιβάζονται στη Σχολή από τον γραμματέα της επιτροπής του εισαγωγικού διαγωνισμού αμέσως μετά την κύρωση του πίνακα αυτού.

 

5. Το νομότυπο της αίτησης εγγραφής και η πληρότητα των σχετικών δικαιολογητικών ελέγχονται από τον Διευθυντή Κατάρτισης και από τους Συμβούλους Σπουδών, οι οποίοι μπορούν να τάξουν εύλογη προθεσμία στον ενδιαφερόμενο για τη συμπλήρωση τυχόν ελλείψεων. Σε περίπτωση αμφιβολίας ή αμφισβήτησης, αυτή αίρεται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή.

 

6. Αν ορισμένοι από τους υποψηφίους, που δικαιούνται να εγγραφούν, δεν υποβάλουν αίτηση μέσα στην ανωτέρω προθεσμία και εφόσον ο αριθμός των θέσεων, που έχουν προκηρυχθεί, δεν καλύπτεται με εγγραφή τυχόν υπεραρίθμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, προσκαλείται, με απόφαση του Γενικού Διευθυντή, ίσος αριθμός υποψηφίων, κατά σειρά επιτυχίας, με βάση τον πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων να υποβάλει αίτηση εγγραφής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης.

 

7. Η ιδιότητα του εκπαιδευομένου αποκτάται από όσους εγγράφονται νομότυπα, από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εγγραφής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.