Νόμος 3708/08 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Ρύθμιση θεμάτων Φιλίππου Ενώσεως - Ιπποδρόμου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 12 του νόμου [Ν] 191/1975 (ΦΕΚ 225/Α/1975), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 8 του νόμου [Ν] 665/1977 (ΦΕΚ 225/Α/1977) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 12

 

1. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλίππου Ενώσεως Ελλάδος, κανονιστικές ή ατομικές, τελούν υπό την έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού, ο οποίος μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση του να τις ακυρώνει, τροποποιεί, να αναστέλλει προσωρινά την εκτέλεση τους ή να αναστέλλει, περιορίζει ή επαυξάνει τις ποινές που επιβάλλονται στα υπαίτια πρόσωπα σύμφωνα με τον κώδικα ιπποδρομιών.

 

2. Η έγκριση αυτή παρέχεται, εντός τριάντα (30) ημερών, αφότου η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού παρέλαβε την απόφαση με τα σχετικά στοιχεία. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, η έγκριση θεωρείται ότι δόθηκε.

 

3. Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού λειτουργεί μόνιμη τριμελής Επιτροπή Επίλυσης Ιπποδρομιακών Αμφισβητήσεων, συγκροτούμενη κατ' έτος, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού. Στην Επιτροπή αυτή συμμετέχουν ένας εκπρόσωπος της Φιλίππου Ενώσεως Ελλάδος, ένας εκπρόσωπος του Οργανισμού Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία και ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, ως πρόεδρος αυτής, αναπληρούμενος σε περίπτωση κωλύματος από ανώτερο υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Αν δεν υποδειχθεί κάποιος από τους ανωτέρω εκπροσώπους, στη θέση αυτού ορίζεται ανώτερος υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Η Επιτροπή έχει ως έργο τη λήψη αποφάσεων επί θεμάτων της παραγράφου 4 ή την παροχή γνώμης σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.

 

4. Το ετήσιο πρόγραμμα των ιπποδρομιών καταρτίζεται εντός του μηνός Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους με απόφαση του Οργανισμού Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία και υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Φιλίππου Ενώσεως Ελλάδος προς έγκριση. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των ως άνω φορέων αποφαίνεται οριστικά η Επιτροπή της παραγράφου 3. Κατά την ίδια διαδικασία μπορεί να γίνει τροποποίηση του εγκεκριμένου προγράμματος, στις περιπτώσεις που συντρέχει σοβαρός λόγος εύρυθμης διεξαγωγής των ιπποδρομιών.

 

5. Επιπλέον, ο Υπουργός Πολιτισμού, ανεξάρτητα από τις διαδικασίες κατάρτισης ή τροποποίησης του Κώδικα Διεξαγωγής Ιπποδρομιών που ορίζεται στο άρθρο 3 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 399/1968 (ΦΕΚ 102/Α/1968), όπως ισχύει σήμερα, δύναται με απόφαση του να τροποποιεί τον Κώδικα Διεξαγωγής Ιπποδρομιών, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.}

 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 598/1968 (ΦΕΚ 256/Α/1968), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Οι ακαθάριστες εισπράξεις από κάθε είδους αμοιβαία στοιχήματα, με εξαίρεση το πρόσθετο αμοιβαίο στοίχημα (sweepstakes) της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του παρόντος, διανέμονται ως εξής:

 

α) ποσοστό 80% σε αυτούς που κερδίζουν,

β) ποσοστό 5% για έπαθλα ιπποδρομιών,

γ) ποσοστό 0,125% στη Φίλιππο Ένωση,

δ) ποσοστό 0,50% στο Ταμείο Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών,

ε) ποσοστό 1,5% επί του ποσοστού των αποδιδόμενων στους κερδίζοντες ακαθάριστων εισπράξεων αποδίδεται μηνιαίως στο Ελληνικό Δημόσιο, καταβαλλόμενο εντός του επόμενου από την είσπραξη του μηνός.

 

Ο ως άνω τρόπος διάθεσης των ακαθαρίστων εισπράξεων του Οργανισμού Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία από κάθε είδους στοίχημα μπορεί να ανακαθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού, ύστερα από εισήγηση του Οργανισμού Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 

3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του νόμου 3342/2005 (ΦΕΚ 131/Α/2005), προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως ακολούθως:

 

{Για την έκδοση των πάσης φύσεως αδειών που προβλέπονται στον παρόντα νόμο, ως Ολυμπιακό Συγκρότημα θεωρείται και ο νέος Ιππόδρομος Αθηνών στο Μαρκόπουλο.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.