Νόμος 3731/08 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Συμβούλιο Ασφάλειας και Πολιτικής Προστασίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών ιδρύεται και λειτουργεί Συμβούλιο Ασφάλειας και Πολιτικής Προστασίας, το οποίο συγκροτείται από τους:

 

α. Υπουργό Εσωτερικών, ως πρόεδρο.

β. Υφυπουργό Εσωτερικών αρμόδιο για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

γ. Υφυπουργό Εσωτερικών αρμόδιο για θέματα Δημόσιας Τάξης.

δ. Γενικό Γραμματέα Εσωτερικών.

ε. Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης.

στ. Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

ζ. Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας.

η. Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος.

θ. Αρχηγό Ελληνικής Αγροφυλακής.

ι. Διοικητή Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

ι)α. Διευθυντή Διεύθυνσης Παλλαϊκής Άμυνας - Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης, ως μέλη.

 

2. Τα μέλη του ανωτέρω Συμβουλίου δεν αναπληρώνονται σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Υπουργού αναπληρώνεται από τον Υφυπουργό.

 

3. Το Συμβούλιο Ασφάλειας και Πολιτικής Προστασίας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α. Προβαίνει σε εκτιμήσεις καταστάσεων, που παρουσιάζονται στην Επικράτεια της Χώρας ή στον ευρύτερο γεωγραφικό της χώρο και είναι δυνατόν να επηρεάσουν σοβαρά την ασφάλεια και δημόσια τάξη, την πυρασφάλεια και δασοπυρόσβεση, την αγροτική ασφάλεια και την πολιτική προστασία ή να οδηγήσουν σε κρίση ή να δημιουργήσουν συνθήκες κρίσεως που απαιτείται άμεση αντίδραση.

 

β. Διαχειρίζεται τα κρίσιμα θέματα κοινής αρμοδιότητας των Σωμάτων και υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και αποφασίζει για την ακολουθητέα στρατηγική, παρέχοντας κατευθύνσεις προς αντιμετώπιση τους.

 

γ. Καθορίζει τρόπους αποτελεσματικότερης συνεργασίας επί θεμάτων κοινής αρμοδιότητας των Σωμάτων και Υπηρεσιών των Γενικών Γραμματειών Δημόσιας Τάξης και Πολιτικής Προστασίας.

 

δ. Αποφασίζει επί θεμάτων κοινών δομών, διυπηρεσιακής συνεργασίας και διαλειτουργικότητας, αποτελεσματικότητας και κοινής αρμοδιότητας των Σωμάτων και Υπηρεσιών των Γενικών Γραμματειών Δημόσιας Τάξης και Πολιτικής Προστασίας και εξετάζει θέματα που αφορούν τη δομή των δυνάμεων, κοινά εξοπλιστικά ή ερευνητικά προγράμματα, καθώς και αντίστοιχα ζητήματα προϋπολογισμού και Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

 

ε. Εξετάζει κάθε άλλο θέμα αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο κρίνεται σκόπιμο να συζητηθεί.

 

4. Η άσκηση των αρμοδιοτήτων του εν λόγω Συμβουλίου δεν θίγει αρμοδιότητες και λειτουργίες άλλων συλλογικών οργάνων των Σωμάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

5. Το Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του, ο οποίος καθορίζει και την ημερήσια διάταξη του.

 

6. Στο Συμβούλιο μπορούν να προσκαλούνται υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Εσωτερικών, εκπρόσωποι άλλων Υπουργείων και δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, καθώς και εμπειρογνώμονες και ειδικοί επιστήμονες.

 

7. Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί κατά περίπτωση ανώτατος ή ανώτερος αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Πυροσβεστικού Σώματος. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου τηρούνται, με ευθύνη του προέδρου, πρακτικά τα οποία και καταχωρούνται σε οικείο βιβλίο. Στις Υπηρεσίες κοινοποιούνται μόνο οι αποφάσεις του Συμβουλίου προς υλοποίηση.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.