Νόμος 3746/09 - Άρθρο 13a

Άρθρο 13Α: Σκέλος Εξυγίανσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Σκέλος Εξυγίανσης παρέχει χρηματοδότηση:

 

α. σε πιστωτικό ίδρυμα κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63Δ του νόμου [Ν] 3601/2007,

 

β. σε μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63Ε του νόμου [Ν] 3601/2007.

 

2. Τα πιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στο Σκέλος Εξυγίανσης υποχρεούνται να καταβάλουν εισφορές. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης της Τράπεζας της Ελλάδος, καθορίζεται το ύψος των εισφορών, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 0,09% επί του μέσου όρου του ύψους του συνόλου του παθητικού του μηνός Ιουνίου κάθε έτους, με βάση την κατάταξη τους σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4 στοιχείο (β) (ii), με εξαίρεση τα στοιχεία των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων που αναφέρονται στα Τμήματα Α1, Α2, Β1 και Β2 του Κεφαλαίου Ι της Πράξης Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 2630/2010 (ΦΕΚ 1714/Β/2010), καθώς και τις εγγυημένες καταθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 9 του παρόντος νόμου, καθώς και ο τρόπος καταβολής τους. Μεταβατικά πιστωτικά ιδρύματα κατά την έννοια του άρθρου 63Ε του νόμου [Ν] 3601/2007 εξαιρούνται από την παραπάνω υποχρέωση.

 

Το ποσοστό της παρούσας παραγράφου δύναται να τροποποιηθεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μετά από εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος. Το ύψος των ετήσιων εισφορών για κάθε πιστωτικό ίδρυμα προσδιορίζεται κάθε χρόνο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων. Με την απόφαση αυτή, η οποία εκδίδεται εντός του μηνός Σεπτεμβρίου, καθορίζονται επίσης ο χρόνος και η διαδικασία καταβολής των εισφορών, ο τρόπος τήρησης και διαχείρισης των διαθεσίμων του Σκέλους Εξυγίανσης και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα. Σε περίπτωση ένταξης στο Σκέλος Εξυγίανσης ή αποχώρησης πιστωτικού ιδρύματος από αυτό κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, για τον υπολογισμό και καταβολή της ετήσιας εισφοράς εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 2, α, iv, τρίτη υποπαράγραφος, καθώς και η παράγραφος 4)ε του ίδιου άρθρου. Σε περίπτωση που τα διαθέσιμα του Σκέλους Εξυγίανσης του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων που προκύπτουν από τις ανωτέρω εισφορές δεν επαρκούν για την κάλυψη της διαφοράς, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 13 του άρθρου 63Δ ή της παραγράφου 7 του άρθρου 63Ε του νόμου [Ν] 3601/2007, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων είτε επιβάλλονται στα πιστωτικά ιδρύματα συμπληρωματικές εισφορές είτε το Σκέλος Εξυγίανσης δανείζεται τα απαιτούμενα κεφάλαια από πιστωτικά ιδρύματα ή από άλλες πηγές είτε αποφασίζεται συνδυασμός και των δύο. Για τα ποσά των δανείων αυτών εγγυώνται τα συμμετέχοντα στο Σκέλος πιστωτικά ιδρύματα. Οι όροι των εν λόγω δανείων και εγγυήσεων καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, λαμβάνοντας υπόψη την αναλογία συμμετοχής κάθε πιστωτικού ιδρύματος στην τακτική εισφορά του προηγουμένου έτους. Για τα παραπάνω δάνεια μπορεί να παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

 

3. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος άρθρου το κεφάλαιο που απαιτείται για το σχηματισμό του Σκέλους Εξυγίανσης δύναται να καταβληθεί υπό μορφή δανείου από το Ελληνικό Δημόσιο ή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ή από το Σκέλος Κάλυψης καταθέσεων του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων ή από κρατικά νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου για το οποίο δύναται να εγγυηθεί το Ελληνικό Δημόσιο. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζεται το χρονικό διάστημα εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου, οι όροι χορήγησης και αποπληρωμής του δανείου, οι όροι χορήγησης εγγυήσεων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου 4 του νόμου 4051/2012 (ΦΕΚ 40/Α/2012).

 

4. Εάν ενεργοποιηθεί το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων για τους σκοπούς των άρθρων 63Δ και 63Ε του νόμου [Ν] 3601/2007, σε περίπτωση ειδικής εκκαθάρισης τα Σκέλη του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων αποκτούν αξιώσεις κατά του πιστωτικού ιδρύματος που τίθεται υπό ειδική εκκαθάριση, οι οποίες ικανοποιούνται προνομιακά από το προϊόν της ειδικής εκκαθάρισης μετά την ικανοποίηση των απαιτήσεων του άρθρου 154 περίπτωση γ' του Πτωχευτικού Κώδικα και πριν από τις λοιπές απαιτήσεις του άρθρου 154 του Πτωχευτικού Κώδικα. Το ύψος της απαίτησης του άρθρου 154 περίπτωση γ' του Πτωχευτικού Κώδικα ανά δικαιούχο που ικανοποιείται προνομιακά κατά το προηγούμενο εδάφιο υπόκειται σε ανώτατο όριο, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Το τυχόν υπερβάλλον ποσό της απαίτησης κάθε δικαιούχου ικανοποιείται μετά τα Σκέλη του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και πριν από τις λοιπές απαιτήσεις του άρθρου 154 του Πτωχευτικού Κώδικα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 19 του άρθρου 4 του νόμου 4051/2012 (ΦΕΚ 40/Α/2012).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 7 του νόμου 4021/2011 (ΦΕΚ 218/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.