Νόμος 3775/09 - Άρθρο 35

Άρθρο 35: Φορολογία κερδών από λαχεία, τηλεοπτικά έπαθλα κ.λ.π.


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία, ο οποίος κυρώθηκε με το νόμο [Ν] 2961/2001 (ΦΕΚ 266/Α/2001), αντικαθίστανται, τροποποιούνται και συμπληρώνονται ως ακολούθως:

 

α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 58 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Σε φόρο υποβάλλονται: α) τα κέρδη από λαχεία, λαχειοφόρες ομολογίες και λαχειοφόρες αγορές, τα οποία προκύπτουν από κληρώσεις που γίνονται στην Ελλάδα, καθώς και τα κέρδη από παιχνίδια και από τα κάθε είδους στοιχήματα προκαθορισμένης ή μη απόδοσης που ο δικαιούχος έθεσε στην Ελλάδα και β) οι κάθε είδους παροχές που προσφέρονται σε όσους συμμετέχουν σε διαγωνισμούς ραδιοφωνικούς, τηλεοπτικούς και λοιπούς παρεμφερείς οποιασδήποτε μορφής.}

 

β. Η παράγραφος 3 του άρθρου 58 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{3. Η φορολογική υποχρέωση των κερδών που προκύπτουν από λαχεία, λαχειοφόρες ομολογίες, λαχειοφόρες αγορές και παιχνίδια που περιλαμβάνουν κλήρωση που γίνεται στην Ελλάδα, γεννιέται κατά το χρόνο της κλήρωσης. Η φορολογική υποχρέωση των κερδών που προκύπτουν από προγνωστικά αγώνων ποδοσφαίρου, καθώς και από κάθε είδους στοιχήματα προκαθορισμένης ή μη απόδοσης που ο δικαιούχος έθεσε στην Ελλάδα και από παιχνίδια χωρίς κλήρωση γεννιέται κατά το χρόνο της γένεσης της αξίωσης στα κέρδη. Στις κάθε είδους παροχές που προσφέρονται σε όσους συμμετέχουν σε διαγωνισμούς ραδιοφωνικούς, τηλεοπτικούς και λοιπούς παρεμφερείς, οποιασδήποτε μορφής, εφαρμόζονται, αναλόγως της ύπαρξης ή μη σταδίου κλήρωσης για την απόληψη της παροχής, οι διατάξεις του πρώτου και του δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, αντιστοίχως. Το προς βεβαίωση δικαίωμα του Δημοσίου παραγράφεται μετά την παρέλευση δεκαετίας από της γενέσεως της φορολογικής υποχρεώσεως σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια.}

 

γ. Το άρθρο 60 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Τα κέρδη που ορίζονται στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 58 υποβάλλονται σε φόρο με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) και οι παροχές που ορίζονται στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 58 υποβάλλονται σε φόρο με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%). Στα κέρδη από λαχειοφόρες αγορές και στις παροχές από διαγωνισμούς ο φόρος υπολογίζεται μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού χιλίων (1.000) ευρώ.}

 

δ. Το άρθρο 93 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Για το φόρο στα κέρδη της παραγράφου 1 του άρθρου 58 αρμόδιος είναι ο προϊστάμενος της αρμόδιας για τη φορολογία κεφαλαίου δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας της κατοικίας ή της έδρας του ενεργούντος την κλήρωση ή το διαγωνισμό. Για το φόρο στα κέρδη από κάθε είδους στοιχήματα προκαθορισμένης ή μη απόδοσης, αρμόδιος είναι ο προϊστάμενος της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας KB' Αθηνών.}

 

ε. Το άρθρο 98 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Οι διατάξεις των άρθρων 58, 60 και 91 έως και 97 εφαρμόζονται ανάλογα και για το συνολικό ποσό που προέρχεται, μετά τη λήξη κάθε οικονομικού έτους, από τα αδιάθετα ποσά από τη στρογγυλοποίηση των μεριδίων, καθώς και από την παραγραφή των κερδών των κάθε είδους παιχνιδιών και στοιχημάτων.}

 

2. Η παράγραφος 14 του άρθρου 13 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/1994), καταργείται.

 

3. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν μετά από ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

4. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.