Νόμος 3784/09 - Άρθρο 38

Άρθρο 38: Μεταβατικές και τελικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Γνωστοποιήσεις οι οποίες έχουν γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 4Α και 21 του νόμου [Ν] 703/1977, πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, υπάγονται στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου.

 

2. Γνωστοποιήσεις οι οποίες έχουν γίνει σύμφωνα με το άρθρο 4Β του νόμου [Ν] 703/1977, πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

3. Για υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού, κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, το άρθρο 2Α του νόμου [Ν] 703/1977 εφαρμόζεται ως είχε προ της καταργήσεως του.

 

4. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος, κάθε άλλη υπόθεση που εκκρεμεί στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και για την οποία δεν έχει εκδοθεί απόφαση από αυτή διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

5. Για την πρώτη διαδικασία διορισμού των μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, η θητεία των τακτικών μελών τα οποία δεν είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, καθώς και των αναπληρωματικών μελών, ορίζεται τετραετής.

 

6. Μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, οι αποσπασμένοι στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού υπάλληλοι, ύστερα από αίτηση τους και γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, δύναται να μετατάσσονται, σε αντίστοιχες με τα προσόντα τους κενές οργανικές θέσεις, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.