Νόμος 3801/09 - Άρθρο 62

Άρθρο 62


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στους Δήμους Πτολεμαΐδας και Τσοτυλίου του Νομού Κοζάνης και Κόνιτσας του Νομού Ιωαννίνων ιδρύονται νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με τις επωνυμίες Σχολή Δημοτικής Αστυνομίας Πτολεμαΐδας, Σχολή Δημοτικής Αστυνομίας Τσοτυλίου και Σχολή Δημοτικής Αστυνομίας Κόνιτσας. Έδρα των ανωτέρω νομικών προσώπων είναι, αντιστοίχως, η Πτολεμαΐδα, το Τσοτύλι και η Κόνιτσα.

 

Τα νομικά αυτά πρόσωπα υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργού Εσωτερικών.

 

2. Σκοπός των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου της προηγούμενης παραγράφου είναι:

 

α) Η παροχή εκπαίδευσης στους επιτυχόντες στους διαγωνισμούς για την πρόσληψη δημοτικών αστυνομικών. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται με ευθύνη του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

β) Η παροχή επιμόρφωσης στους δημοτικούς αστυνομικούς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

γ) Η παροχή εκπαίδευσης ή επιμόρφωσης και σε άλλες κατηγορίες υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, κατά το διάστημα που δεν φοιτούν οι επιτυχόντες στους διαγωνισμούς για την πρόσληψη δημοτικών αστυνομικών ή οι επιμορφούμενοι δημοτικοί αστυνομικοί.

 

δ) Η οργάνωση των χώρων και εγκαταστάσεων για τη λειτουργία των Σχολών, οι οποίοι παραχωρούνται από τον οικείο Δήμο κατά χρήση στο νομικό πρόσωπο, η εν γένει διαχείριση τους και η εξασφάλιση της απαραίτητης υποδομής για τη διαμονή και τη σίτιση των εκπαιδευομένων σε αυτές κατά το χρόνο της εκπαίδευσης ή επιμόρφωσης τους.

 

ε) Η παροχή στολής στους επιτυχόντες στους διαγωνισμούς για την πρόσληψη δημοτικών αστυνομικών, στ) Η εξασφάλιση του απαιτούμενου υλικού και υλικοτεχνικού εξοπλισμού για την εκπαίδευση ή την επιμόρφωση, η καταβολή των μηνιαίων αποδοχών και η ασφαλιστική κάλυψη των επιτυχόντων στους διαγωνισμούς για την πρόσληψη δημοτικών αστυνομικών κατά το διάστημα της φοίτησης τους στη Σχολή σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και η καταβολή αποζημίωσης στους εκπαιδευτές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

3.α. Το καθένα από τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τον Δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν δημοτικό σύμβουλο του Δήμου της έδρας του νομικού προσώπου, ως πρόεδρο, τρεις δημοτικούς συμβούλους που ορίζονται από αυτόν και τρεις υπαλλήλους του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή του δημόσιου τομέα ή μη, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας στην οποία ανήκει ο Δήμος της έδρας του νομικού προσώπου. Το ένα εκ των τριών μελών, τα οποία ορίζονται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, πρέπει να είναι υπάλληλος της Δημοτικής Αστυνομίας, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ και εν ελλείψει κατηγορίας ΔΕ. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την έκδοση της οποίας επέρχεται και η έναρξη της λειτουργίας του νομικού προσώπου. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, παρατείνεται μέχρι το διορισμό νέου και μπορεί να ανανεώνεται.

 

β. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει έναν εκ των τριών δημοτικών συμβούλων που ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο ως αντιπρόεδρο του, ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας η κωλύματος. Αν ο Πρόεδρος ή κάποιο από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παραιτηθεί ή εκπέσει από το αξίωμα του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο μείνει κενή η θέση του, το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί νομίμως με τα εναπομείναντα μέλη εφόσον δεν είναι λιγότερα των τριών.

 

γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που αφορούν την εκπλήρωση του σκοπού του νομικού προσώπου. Με απόφαση του μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητες του, καθώς και το δικαίωμα να υπογράφουν έγγραφα με εντολή του, στα μέλη του, στους προϊσταμένους των υπηρεσιακών μονάδων του ή σε υπαλλήλους του.

 

δ. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το νομικό πρόσωπο ενώπιον των δικαστηρίων και κάθε άλλης δημόσιας αρχής.

 

4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδεται κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας του νομικού προσώπου, ο οποίος εγκρίνεται από τον Υπουργό Εσωτερικών και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Στον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, η οργάνωση του νομικού προσώπου, τα προσόντα του προσωπικού του, η διαδικασία της πρόσληψης του και κάθε άλλο συναφές με τη λειτουργία του νομικού προσώπου θέμα.

 

5. Οι πόροι των νομικών προσώπων προέρχονται από: α. Χρηματοδοτήσεις από τους αποδιδόμενους ΚΑΠ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού, για την κάλυψη εξόδων λειτουργίας τους και από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και άλλων Εθνικών Προγραμμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, για την εκτέλεση έργων υποδομής και ερευνητικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων.

 

β. Χορηγίες και χρηματοδοτήσεις από κάθε είδους νομικά πρόσωπα, καθώς και Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ενωσης και άλλους Διεθνείς και μη Οργανισμούς.

 

γ. Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, εισπράξεις από τόκους καταθέσεων και προσόδους από την εκμετάλλευση της περιουσίας τους και του αντιτίμου των υπηρεσιών που παρέχουν.

 

δ. Επιχορηγήσεις από άλλες πηγές και λοιπά κάθε μορφής έσοδα από νόμιμες πηγές.

 

Όλοι οι πόροι των νομικών προσώπων κατατίθενται σε λογαριασμό που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα. Η ανάληψη, διάθεση ή πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης από το λογαριασμό αυτόν γίνεται με εντολή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου ή προσώπου νόμιμα εξουσιοδοτημένου από αυτόν.

 

Ο ετήσιος προϋπολογισμός, ισολογισμός, απολογισμός, καθώς και η ετήσια έκθεση πεπραγμένων των νομικών προσώπων, μετά την έγκριση τους από το Διοικητικό Συμβούλιο, υποβάλλονται στον Υπουργό Εσωτερικών. Εάν ο Υπουργός διαπιστώσει ότι ο προϋπολογισμός δεν έχει συνταχθεί νομίμως, καλεί το Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου να τον αναμορφώσει καταλλήλως.

 

Μέσα στους τέσσερις πρώτους μήνες κάθε έτους γίνεται ο ετήσιος τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης των νομικών προσώπων του προηγούμενου έτους, από δύο Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Η έκθεση του πορίσματος ελέγχου κοινοποιείται έως την 30ή Ιουνίου του ίδιου έτους στον εποπτεύοντα Υπουργό, στην αρμόδια Περιφέρεια, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου και στη Διεύθυνση Επιθεώρησης Δημοσίων Διαχειρίσεων Νομικών Προσώπων και ΔΕΚΟ της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία μπορεί να διατάσσει οποτεδήποτε, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτημα του Υπουργού Εσωτερικών, έκτακτο έλεγχο οικονομικής διαχείρισης των νομικών προσώπων. Οι δαπάνες των ελέγχων βαρύνουν τον προϋπολογισμό των νομικών προσώπων. Σε περίπτωση λύσης του νομικού προσώπου, τα περιουσιακά στοιχεία του περιέρχονται στον οικείο Δήμο, η δε εκκαθάριση διενεργείται από ειδική επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

 

6. Κατ' εξαίρεση, τα νομικά πρόσωπα επιτρέπεται να συμμετέχουν σε προγραμματικές συμβάσεις του άρθρου 225 του νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006), ως κύρια συμβαλλόμενα μέρη.

 

7. Από την έναρξη της λειτουργίας τους τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 αναδέχονται όλες τις υποχρεώσεις των αντίστοιχων υφιστάμενων αμιγών δημοτικών επιχειρήσεων του προεδρικού διατάγματος 410/1995, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων έργου του υπηρετούντος προσωπικού, ως προς το συγκεκριμένο σκοπό της παροχής εκπαίδευσης για τη Δημοτική Αστυνομία.

 

8. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μπορεί να ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.