Νόμος 3832/10 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Διοικητικές κυρώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής επιβάλλονται στον προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας ή στο νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή στο φυσικό πρόσωπο οι ακόλουθες Διοικητικές κυρώσεις, για παράβαση των υποχρεώσεων τους που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο, τον Κανονισμό Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος και από κάθε άλλη διάταξη που αφορά τις υποχρεώσεις πρόσβασης σε πηγές, μητρώα ή αρχεία ή την παροχή στοιχείων, για την ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση στατιστικών:

 

α) Σύσταση για άρση της παράβασης μέσα σε ορισμένη αποκλειστική προθεσμία.

 

β) Πρόστιμο ύψους από χίλια (1.000) € έως πενήντα χιλιάδες (50.000) €, εάν παρέλθει άπρακτη η αποκλειστική προθεσμία για άρση της παράβασης.

 

Οι Διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται πάντοτε ύστερα από ακρόαση του προϊσταμένου της αρμόδιας υπηρεσίας ή του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή του φυσικού προσώπου και είναι ανάλογη προς τη βαρύτητα και τις συντρέχουσες περιστάσεις. Η υποτροπή συνιστά επιβαρυντική περίπτωση για την επιμέτρηση της διοικητικής κυρώσεως.

 

2. Με απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους από δέκα χιλιάδες (10.000) € έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) € σε όποιον παραβιάζει το απόρρητο των στοιχείων ή / και το στατιστικό απόρρητο. Το πρόστιμο επιβάλλεται πάντοτε ύστερα από ακρόαση του υπεύθυνου για την παραβίαση και είναι ανάλογο προς τη βαρύτητα και τις συντρέχουσες περιστάσεις. Η υποτροπή συνιστά επιβαρυντική περίπτωση για την επιμέτρηση της διοικητικής κυρώσεως.

 

3. Με τον Κανονισμό Στατιστικών Υποχρεώσεων καθορίζονται τα θέματα εφαρμογής των παραγράφων 1 και 2.

 

4. Τα ποσά των προστίμων μπορεί να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από πρόταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

 

5. Οι πράξεις της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής με τις οποίες επιβάλλονται πρόστιμα συνιστούν εκτελεστό τίτλο και επιδίδονται σε όποιον επιβάλλονται. Η είσπραξη των προστίμων αυτών γίνεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (νομοθετικό διάταγμα [Ν] 356/1974), όπως ισχύει κάθε φορά.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.