Νόμος 3833/10 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Έκτακτη οικονομική εισφορά στα φυσικά πρόσωπα με μεγάλο εισόδημα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιβάλλεται έκτακτη εφάπαξ εισφορά ποσοστού 1% επί του εισοδήματος των φυσικών προσώπων που φορολογούνται κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (νόμος 2238/1994), καθώς και στο εισόδημα σχολάζουσας κληρονομιάς. Επίσης στο εισόδημα των φυσικών προσώπων τα οποία φορολογούνται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ζ' Ψηφίσματος του έτους 1975 (ΦΕΚ 23/Α/1975).

 

2. Για την επιβολή της εισφοράς λαμβάνεται υπόψη το συνολικό καθαρό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο του φυσικού προσώπου ή της σχολάζουσας κληρονομιάς των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2010, εφόσον αυτό είναι εκατό χιλιάδες € (100.000 €) και άνω.

 

3. Για την εξεύρεση του συνολικού εισοδήματος δεν προσμετρώνται τα εισοδήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και της περίπτωσης γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 45 τουΚώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

 

4. Για τον υπολογισμό, τη βεβαίωση, τον υπόχρεο καταβολής της εισφοράς, το χρόνο καταβολής της, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την έκτακτη εισφορά του άρθρου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 18 του νόμου 3758/2009 (ΦΕΚ 68/Α/2009).

 

5. α. Στο άρθρο 39 παράγραφος 1 του νόμου 1914/1990 (ΦΕΚ 178/Α/1990), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μετά τις λέξεις και επανέλεγχων προστίθενται οι λέξεις καθώς και για την έκδοση των καταλογιστικών πράξεων, τη βεβαίωση και την επιδίωξη είσπραξης των εσόδων.

 

β. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του νόμου 1914/1990, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι λέξεις οι οποίοι κατά τη διενέργεια του ελέγχου εξομοιώνονται με τους προϊσταμένους των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών και των περιφερειακών διευθύνσεων του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και έχουν τα αυτά δικαιώματα και υποχρεώσεις με αυτούς αντικαθίστανται από τις λέξεις και προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{οι οποίοι κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης εξομοιώνονται με τους προϊσταμένους των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών και των περιφερειακών διευθύνσεων της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων για όλες τις αρμοδιότητες που αφορούν έλεγχο, επανέλεγχο, καταλογισμό, βεβαίωση και επιδίωξη της είσπραξης των εσόδων και έχουν τα αυτά δικαιώματα και υποχρεώσεις με αυτούς. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.