Νόμος 3838/10 - Άρθρο 8

Άρθρο 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 12 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 12: Επιτροπή Πολιτογράφησης

 

1. Σε κάθε Περιφέρεια συνιστάται Επιτροπή Πολιτογράφησης η οποία αποτελείται από:

 

α. Τον προϊστάμενο της οικείας Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας ως Πρόεδρο.

 

β. Ένα μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, που εδρεύει εντός των ορίων της οικείας Περιφέρειας, στο γνωστικό αντικείμενο της Κοινωνιολογίας, της Ψυχολογίας ή συγγενών κλάδων. Το μέλος και τον αναπληρωτή του υποδεικνύει το αρμόδιο όργανο διοίκησης του οικείου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

 

γ. Υπάλληλο της Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Τη θέση αυτού καταλαμβάνει από 01-01-2011 εκπρόσωπος του δευτεροβάθμιου φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης στην περιφέρεια του οποίου ανήκει ο δήμος υποβολής της αίτησης πολιτογράφησης και ο οποίος ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του με πλειοψηφία των δύο τρίτων του εκλεγμένου Συμβουλίου του φορέα. Σε περίπτωση που ο δευτεροβάθμιος Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης παραλείψει να ορίσει εκπρόσωπο του μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από τη λήξη της θητείας της προηγούμενης σύνθεσης, αντί αυτού ορίζεται ως μέλος της Επιτροπής, με πλήρη θητεία, υπάλληλος της Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονική Διακυβέρνησης.

 

δ. Τον προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης της Περιφέρειας, και

 

ε. Μέλος που υποδεικνύει μαζί με τον αναπληρωτή του, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της, η Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

 

2. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι αναπληρωτές του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής, που υποδεικνύονται με τον ίδιο τρόπο, καθώς και υπάλληλος κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού της αρμόδιας Διεύθυνσης της Περιφέρειας, ο οποίος θα ασκεί χρέη γραμματέα της Επιτροπής, μαζί με τον αναπληρωτή του. Στην Επιτροπή συμμετέχει ως εισηγητής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο υπάλληλος που χειρίζεται την υπόθεση.

 

3. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Πολιτογράφησης είναι διετής.

 

4. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών καθορίζεται η αμοιβή των μελών της Επιτροπής, του γραμματέα και του εισηγητή.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.