Νόμος 3840/10 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Ρυθμίσεις θεμάτων του νόμου 3299/2004 Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Παρατείνεται κατά 1 έτος η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/2004) από την 01-07-2007 μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας δύνανται να τίθενται σε είδη επενδυτικών σχεδίων, που ομαδοποιούνται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και χαρακτηριστικών, όρια συνολικού κόστους επένδυσης, καθώς και να καθορίζονται ιδιαίτερες κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, χαρακτηριστικών και ορίων συνολικού κόστους επένδυσης, που εισάγονται χωριστά στην αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή, κατά παρέκκλιση των ρυθμίσεων της περίπτωσης α' της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του νόμου 3299/2004, όπως ισχύει, τηρώντας την απόλυτη σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία που έχουν υποβληθεί οι αιτήσεις αυτές.

 

3. Η παράγραφος 8 του άρθρου 7 του νόμου 3299/2004 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{8. Η αξιολόγηση των επενδύσεων θα γίνεται από τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες. Αξιολογήσεις επενδύσεων μπορεί να ανατίθενται και σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ειδικότερα σε υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών του Δημοσίου ή και εξωτερικούς αξιολογητές ή και εμπειρογνώμονες σε ειδικά θέματα. Οι ανωτέρω εκτός της αρμόδιας υπηρεσίας αξιολογητές υποβάλλουν την έκθεση αξιολόγησης τους απευθείας στην αρμόδια γνωμοδοτική επιτροπή, η οποία ελέγχει την πληρότητα της έκθεσης αξιολόγησης των εκτός της αρμόδιας υπηρεσίας αξιολογητών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται η διαδικασία σύνταξης πίνακα αξιολογητών, οι διαδικασίες και οι όροι ανάθεσης, ο αριθμός και το είδος των επενδυτικών σχεδίων που ανατίθενται κατ' έτος ανά αξιολογητή, οι προθεσμίες ολοκλήρωσης της αξιολόγησης, η διαδικασία και ο τρόπος αξιολόγησης ανάλογα με την κατηγορία επένδυσης, η αμοιβή των αξιολογητών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.}

 

4. α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 7 του νόμου 3299/2004 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{12. Οι αποφάσεις υπαγωγής, οι αποφάσεις τροποποίησης του οικονομικού ή και φυσικού αντικειμένου της επένδυσης, ολοκλήρωσης και πιστοποίησης έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επενδύσεων, παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης για λόγους ανώτερης βίας, ανάκλησης αποφάσεων υπαγωγής και επιστροφής ενισχύσεων που έχουν καταβληθεί, εκδίδονται μετά από γνώμη της κατά περίπτωση αρμόδιας

γνωμοδοτικής επιτροπής.}

 

β) Η περίπτωση δ' της παραγράφου 15 του άρθρου 7 του νόμου 3299/2004 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ. Οι καθοριζόμενες πιο πάνω γνωμοδοτικές επιτροπές γνωμοδοτούν επίσης επί αιτημάτων ολοκλήρωσης και πιστοποίησης έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επενδύσεων, αιτημάτων τροποποίησης του οικονομικού ή και φυσικού αντικειμένου της επένδυσης, αιτημάτων παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης για λόγους ανώτερης βίας, καθώς και για την ανάκληση αποφάσεων υπαγωγής και επιστροφής ενισχύσεων που έχουν καταβληθεί και αφορούν σε επενδυτικά σχέδια,για την υπαγωγή των οποίων γνωμοδότησαν κατά περίπτωση, ως και για θέματα επενδύσεων που έχουν υπαχθεί σε προγενέστερους επενδυτικούς νόμους, εφόσον οι σχετικοί φάκελοι των επενδύσεων αυτών είναι της αρμοδιότητας των κατά περίπτωση αντίστοιχων υπηρεσιών ή φορέων και τηρούνται σε αυτούς.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.