Νόμος 3871/10 - Άρθρο 17

Άρθρο 17


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 15 του νόμου 2362/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 15: Ειδικότητα Πιστώσεων - Αυξομειώσεις - Μεταφορές

 

1. Πίστωση είναι το ποσό που αναγράφεται στον Προϋπολογισμό για την αντιμετώπιση συγκεκριμένης δαπάνης, όπως αυτή προσδιορίζεται στο πλέον αναλυτικό επίπεδο της ταξινόμησης των δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

2. Οι πιστώσεις του Προϋπολογισμού χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αντιμετώπιση των δαπανών του φορέα της Κεντρικής Διοίκησης για τις οποίες προβλέφθηκαν (αρχή της ειδικότητας των πιστώσεων).

 

3. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου κύριου διατάκτη είναι δυνατή η μεταφορά πιστώσεων εντός των μειζόνων κατηγοριών δαπανών του Προϋπολογισμού του, χωρίς να μεταβληθούν τα ανώτατα όρια αυτών.

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του αρμόδιου διατάκτη, δύναται να γίνονται μεταφορές μεταξύ μειζόνων κατηγοριών δαπανών εντός των προϋπολογισμών των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν ποσοστό 10% της αρχικής πίστωσης.

 

5. Με απόφαση του κύριου διατάκτη του προϋπολογισμού των υπουργείων είναι δυνατή η μεταφορά πιστώσεων στους προϋπολογισμούς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και στους προϋπολογισμούς των περιφερειακών υπηρεσιών του, για την κάλυψη αντίστοιχων με τις πιστώσεις που μειώνονται, δραστηριοτήτων

 

6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δύναται να ορίζονται πιστώσεις που δεν είναι δεκτικές αυξομειώσεων.

 

7. Για μεταφορά πιστώσεων από φορέα σε άλλο φορέα Κεντρικής Διοίκησης, για οποιαδήποτε μεταφορά πίστωσης μεταξύ μειζόνων κατηγοριών δαπανών του ίδιου φορέα που υπερβαίνει ποσοστό 10% της αρχικής πίστωσης της κατηγορίας προέλευσης, για μεταφορές από άλλες κατηγορίες δαπανών σε δαπάνες μισθοδοσίας καθώς και για μεταφορές από κεφαλαιουχικές δαπάνες σε άλλες κατηγορίες δαπανών, απαιτείται η έγκριση της Βουλής κατά τη διαδικασία του συμπληρωματικού προϋπολογισμού του άρθρου 8Α του παρόντος νόμου.

 

8. Ο Υπουργός Οικονομικών υποβάλλει κάθε τρίμηνο στην Βουλή έκθεση στην οποία παρουσιάζει λεπτομερή αθροιστικά στοιχεία σχετικά με τις μεταφορές πιστώσεων του προϋπολογισμού που εγκρίθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

9. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να καθορίζονται λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

 

10. Η παραβίαση των διατάξεων του άρθρου αυτού συνεπάγεται για τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, ισόποση μείωση των επί μέρους ανώτατων ορίων δαπανών τους του επόμενου οικονομικού έτους.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.