Νόμος 3882/10 - Άρθρο p1

Παράρτημα Ι: Θέματα γεωχωρικών δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 στοιχείο α' του νόμου και στα άρθρα 8 παράγραφος 1 και 9 παράγραφος α' της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συστήματα συντεταγμένων

 

Συστήματα για μονοσήμαντη αναφορά χωρικών πληροφοριών στο χώρο, ως σύνολο συντεταγμένων (x, y, z) ή / και γεωγραφικό πλάτος και μήκος και ύψος, με βάση γεωδαιτικό οριζόντιο και κατακόρυφο σύστημα αναφοράς (datum).

 

2. Συστήματα γεωγραφικού κάναβου

 

Εναρμονισμένος κάναβος πολλαπλής ανάλυσης με ενιαίο σημείο αφετηρίας και τυποποιημένη θέση και μέγεθος των φατνίων του κάναβου.

 

3. Τοπωνύμια

 

Τοπωνύμια εκτάσεων, περιοχών, τοποθεσιών, πόλεων, προαστίων, κωμοπόλεων ή οικισμών, ή οποιοδήποτε γεωγραφικό ή τοπογραφικό χαρακτηριστικό δημόσιου ή ιστορικού ενδιαφέροντος.

 

4. Διοικητικές ενότητες

 

Διοικητικές ενότητες που χωρίζουν περιοχές επί των οποίων κράτη - μέλη έχουν ή / και ασκούν δικαιοδοτικά δικαιώματα σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, χωρίζονται από διοικητικά όρια.

 

5. Διευθύνσεις

 

Θέση ακινήτων με βάση τη διεύθυνση, συνήθως με όνομα οδού, αριθμό οικίας και ταχυδρομικό κώδικα.

 

6. Γεωτεμάχια κτηματολογίου

 

Εκτάσεις που ορίζονται από κτηματολογικά μητρώα ή αντίστοιχες.

 

7. Δίκτυα μεταφορών

 

Δίκτυα οδικών, σιδηροδρομικών, αεροπορικών και υδάτινων μεταφορών και οι αντίστοιχες υποδομές. Περιλαμβάνονται οι συνδέσεις μεταξύ των διαφόρων δικτύων. Περιλαμβάνεται επίσης το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών, όπως ορίζεται στην απόφαση υπ' αριθμόν 1692/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23-07-1996, περί των κοινοτικών προσανατολισμών για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και στις μελλοντικές αναθεωρήσεις της εν λόγω απόφασης.

 

8. Υδρογραφία

 

Υδρογραφικά στοιχεία, όπου περιλαμβάνονται οι θαλάσσιες περιοχές και όλα τα άλλα υδατικά συστήματα και σχετιζόμενα στοιχεία, μεταξύ των οποίων και οι λεκάνες και υπολεκάνες απορροής ποταμών. Κατά περίπτωση, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 2 του νόμου 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/2003) και του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 51/2007 (ΦΕΚ 54/Α/2007) και υπό μορφή δικτύων.

 

9. Προστατευόμενες τοποθεσίες

 

Εκτάσεις χαρακτηρισμένες ή υποκείμενες σε διαχείριση σε ένα πλαίσιο διεθνούς, κοινοτικού και εθνικού δικαίου για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων διατήρησης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.