Νόμος 3882/10 - Άρθρο p3

Παράρτημα III: Θέματα γεωχωρικών δεδομένων που αναφέρονται στα άρθρα 6(B) και 9(B) της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στατιστικές μονάδες

 

Μονάδες διάδοσης ή χρήσης στατιστικών πληροφοριών.

 

2. Κτίρια Γεωγραφική θέση κτιρίων.

 

3. Έδαφος

 

Χαρακτηρισμός εδάφους και υπεδάφους ανάλογα με το βάθος, την υφή, τη δομή και την περιεκτικότητα σε σωματίδια και οργανικά υλικά, το πετρώδες, τη διάβρωση και, κατά περίπτωση, τη μέση κλίση και την προβλεπόμενη χωρητικότητα αποθήκευσης νερού.

 

4. Χρήσεις γης

 

Χαρακτηρισμός περιοχών ανάλογα με τη σημερινή και τη μελλοντική σχεδιαζόμενη λειτουργία τους ή τον κοινωνικοοικονομικό σκοπό τους (π.χ. αμιγώς οικιστική, βιομηχανική, εμπορική, γεωργική, δασική, αναψυχής).

 

5. Ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια

 

Γεωγραφική κατανομή της κυριαρχίας παθολογιών (αλλεργίες, καρκίνοι, αναπνευστικές ασθένειες κ.λ.π.), πληροφορίες που καταδεικνύουν τις επιπτώσεις στην υγεία (βιοδείκτες, πτώση της γονιμότητας, επιδημίες) ή την ευεξία των ανθρώπων (κούραση, υπερένταση κ.λ.π.) που συνδέονται άμεσα (ατμοσφαιρική ρύπανση, χημικές ουσίες, καταστροφή της στιβάδας του όζοντος, θόρυβος κ.λ.π.) ή έμμεσα (τρόφιμα, γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί κ.λ.π.) με την ποιότητα του περιβάλλοντος.

 

6. Επιχειρήσεις κοινής ωφελείας και κρατικές υπηρεσίες

 

Περιλαμβάνονται εγκαταστάσεις υπηρεσιών κοινής ωφελείας, όπως η αποχέτευση, η διαχείριση αποβλήτων, ο ενεργειακός εφοδιασμός και η υδροδότηση, οι διοικητικές και κοινωνικές κρατικές υπηρεσίες, όπως οι δημόσιες διοικήσεις, οι χώροι πολιτικής προστασίας, τα σχολεία και τα νοσοκομεία.

 

7. Εγκαταστάσεις παρακολούθησης του περιβάλλοντος

 

Η τοποθεσία και η λειτουργία των εγκαταστάσεων παρακολούθησης του περιβάλλοντος περιλαμβάνει την παρατήρηση και τη μέτρηση των εκπομπών, της κατάστασης των στοιχείων του περιβάλλοντος και άλλων παραμέτρων του οικοσυστήματος (βιοποικιλότητα, οικολογική κατάσταση της βλάστησης, κ.λ.π.) από τις δημόσιες αρχές ή για λογαριασμό τους.

 

8. Εγκαταστάσεις παραγωγής και βιομηχανικές εγκαταστάσεις

 

Τοποθεσίες βιομηχανικής παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα II του άρθρου 5 της υπ' αριθμόν 15393/2332/2002 κοινή υπουργική απόφαση [Α] (ΦΕΚ 1022/Β/2002) που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με την Οδηγία 1996/61/ΕΚ, όπως ισχύει, σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης και εγκαταστάσεις υδροληψίας, εξόρυξης, χώροι αποθήκευσης.

 

9. Γεωργικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας Γεωργικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις παραγωγής (συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων άρδευσης, των θερμοκηπίων και των στάβλων).

 

10. Κατανομή πληθυσμού - δημογραφία

 

Γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών του πληθυσμού και των επιπέδων δραστηριοτήτων, ανά κάναβο, περιοχή, διοικητική ενότητα ή άλλη ενότητα ανάλυσης.

 

11. Ζώνες διαχείρισης / περιορισμού / ρύθμισης εκτάσεων και μονάδες αναφοράς

 

Εκτάσεις υπό διαχείριση, υπό ρύθμιση ή χρησιμοποιούμενες για αναφορά σε διεθνές, ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Περιλαμβάνονται χώροι απόρριψης, προστατευόμενες περιοχές γύρω από πηγές πόσιμου νερού, ζώνες ευάλωτες στη νιτρορύπανση, κανονιστικά ρυθμιζόμενοι δίαυλοι θαλάσσιας ή εσωτερικής ναυσιπλοΐας, περιοχές για τη βύθιση αποβλήτων, ζώνες προστασίας από το θόρυβο, περιοχές όπου επιτρέπεται η μεταλλευτική έρευνα και εξόρυξη, διοικητικές περιοχές ποτάμιων λεκανών, σχετικές μονάδες αναφοράς και περιοχές διαχείρισης παράκτιας ζώνης.

 

12. Ζώνες φυσικών κινδύνων

 

Χαρακτηρισμός ευάλωτων περιοχών ανάλογα με τους φυσικούς κινδύνους (όλα τα ατμοσφαιρικά, υδρολογικά, σεισμικά, ηφαιστειακά φαινόμενα και τα φαινόμενα καταστροφικών πυρκαγιών που, λόγω της θέσης, της σφοδρότητας και της συχνότητας τους, είναι δυνατόν να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην κοινωνία), π.χ. πλημμύρες, κατολισθήσεις και καθιζήσεις, χιονοστιβάδες, δασικές πυρκαγιές, σεισμοί, εκρήξεις ηφαιστείων.

 

13. Ατμοσφαιρικές συνθήκες

 

Φυσικές ιδιότητες της ατμόσφαιρας. Περιλαμβάνονται χωρικά Δεδομένα βασιζόμενα σε μετρήσεις, σε μοντέλα ή σε συνδυασμό τους, καθώς και οι τοποθεσίες μετρήσεων.

 

14. Μετεωρολογικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά

 

Καιρικές συνθήκες και οι μετρήσεις τους ατμοσφαιρικές κατακρημνίσεις, θερμοκρασία, εξατμισοδιαπνοή, ταχύτητα και διεύθυνση ανέμου.

 

15. Ωκεανογραφικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά Φυσικές ιδιότητες των ωκεανών (ρεύματα, αλατότητα, ύψος κυμάτων κ.λ.π.).

 

16. Θαλάσσιες περιοχές

 

Φυσικές ιδιότητες των θαλασσών και των αλατούχων υδατικών συστημάτων, με υποδιαίρεση ανά περιοχές και υποπεριοχές με κοινά χαρακτηριστικά.

 

17. Βιογεωγραφικές περιοχές

 

Περιοχές σχετικώς ομοιογενών οικολογικών συνθηκών με κοινά χαρακτηριστικά.

 

18. Ενδιαιτήματα και βιότοποι

 

Γεωγραφικές περιοχές που χαρακτηρίζονται από ειδικές οικολογικές συνθήκες, διαδικασίες, δομή και λειτουργίες (υποστήριξης της ζωής) οι οποίες στηρίζουν φυσικά τους οργανισμούς που ενδιαιτούν. Περιλαμβάνονται χερσαίες και υδάτινες εκτάσεις, διακρινόμενες ανάλογα με τα γεωγραφικά, αβιοτικά και βιοτικά χαρακτηριστικά τους, ανεξαρτήτως εάν είναι πλήρως φυσικές ή ημιφυσικές.

 

19. Κατανομή ειδών

 

Γεωγραφική κατανομή ειδών πανίδας και χλωρίδας, ανά κάναβο, περιοχή, διοικητική ενότητα ή άλλη ενότητα ανάλυσης.

 

20. Ενεργειακοί πόροι

 

Ενεργειακοί πόροι, μεταξύ άλλων υδρογονάνθρακες, υδροηλεκτρική ενέργεια, βιοενέργεια, ηλιακή ενέργεια, αιολική ενέργεια κλπ., συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, πληροφοριών περί του βάθους και του ύψους όσον αφορά την έκταση του εκάστοτε πόρου.

 

21. Ορυκτοί πόροι

 

Ορυκτοί πόροι, μεταξύ άλλων και μεταλλεύματα, βιομηχανικά μεταλλεύματα κ.λ.π., συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, πληροφοριών περί του βάθους και του ύψους όσον αφορά την έκταση του εκάστοτε πόρου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.