Νόμος 3891/10 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Διεταιρικές σχέσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος συνάπτει σύμβαση με την ΕΡΓΟΣΕ, με την οποία προσδιορίζονται, κατ' ελάχιστον, οι διαδικασίες ανάθεσης κατασκευής σιδηροδρομικών έργων, ο μηχανισμός παραλαβής τους, ο μηχανισμός παρακολούθησης, με πρόβλεψη για αναφορές της πορείας εκτέλεσης των έργων και αποκλίσεων από προγραμματισμό υλοποίησης του έργου χρονικό και οικονομικό, ενδεχόμενες ρήτρες, αρχές κοστολόγησης και τιμολόγησης της ΕΡΓΟΣΕ προς τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, οι οποίες θα πρέπει να προσδιορίζονται με κριτήρια κόστους και όρους αγοράς.

 

2. Μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος και η Μεταφορές - Μεταφορικές Υπηρεσίες Επιβατών και Φορτίου Ανώνυμη Σιδηροδρομική Εταιρεία συνάπτουν συμβάσεις, για την παροχή υπηρεσιών πέραν αυτών που προβλέπονται ως ελάχιστη πρόσβαση στη Δήλωση Δικτύου και ενδεικτικά αφορούν τη χρήση χώρων και εγκαταστάσεων, την εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού και υπηρεσιών υγειονομικού ελέγχου και υγείας και ασφάλειας της εργασίας.

 

3. Μέσα σε 10 ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η Μεταφορές - Μεταφορικές Υπηρεσίες Επιβατών και Φορτίου Ανώνυμη Σιδηροδρομική Εταιρεία αναθέτει στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος τη μηχανοστασιακή και εργοστασιακή συντήρηση του τροχαίου υλικού, με βάση σύμβαση η οποία θα περιλαμβάνει τις αρχές χρέωσης που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου. Εάν μέχρι τη σύναψη της σύμβασης δεν έχει ολοκληρωθεί η απορρόφηση του Εθνικού Διαχειριστή Σιδηροδρομικών Υποδομών από τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του παρόντος, η ανάθεση διενεργείται προς τον Εθνικό Διαχειριστή Σιδηροδρομικών Υποδομών αντί του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος, με τους παραπάνω όρους. Η σύμβαση αυτή θα έχει διετή διάρκεια με δυνατότητα παράτασης για ένα έτος. Κατά το διάστημα αυτό η Μεταφορές - Μεταφορικές Υπηρεσίες Επιβατών και Φορτίου Ανώνυμη Σιδηροδρομική Εταιρεία θα διερευνήσει τις δυνατότητες της αγοράς ως προς τη μηχανοστασιακή και εργοστασιακή συντήρηση του τροχαίου υλικού και αναλόγως θα διενεργήσει διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση του έργου αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 86 του νόμου 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/2013).

 

4. Οι συμβάσεις των παραγράφων 1 και 2 και των δύο πρώτων εδαφίων της παραγράφου 3, καθώς και οποιασδήποτε σύμβαση μεταξύ Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος και Μεταφορές - Μεταφορικές Υπηρεσίες Επιβατών και Φορτίου Ανώνυμης Σιδηροδρομικής Εταιρείας για τη μίσθωση ή υπομίσθωση τροχαίου υλικού ή για οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα επί τροχαίου υλικού, συνάπτονται με όρους αγοράς και κατ' εξαίρεση οποιωνδήποτε περιορισμών της εθνικής νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις όπως, ενδεικτικώς, σχετικά με τη διαδικασία κατάρτισης τους. Εάν οι συμβάσεις υπόκεινται βάσει νόμου σε προηγούμενο έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο η προθεσμία για την ολοκλήρωση τους συντέμνεται σε τριάντα (30) ημέρες. Βάσει των διατάξεων της παρούσας παραγράφου δύνανται επίσης να μεταβιβάζονται ή εκμισθώνονται με απευθείας ανάθεση από τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος προς την Μεταφορές - Μεταφορικές Υπηρεσίες Επιβατών και Φορτίου Ανώνυμη Σιδηροδρομική Εταιρεία λεωφορεία δημοσίας χρήσεως.

 

5. Προς το σκοπό του προσδιορισμού των αρχών χρέωσης της σύμβασης της παραγράφου 3, το κόστος συντήρησης του τροχαίου υλικού, εκτιμάται με βάση τους πρότυπους χρόνους και τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και υπολογίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο:

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

 

Eqn293

 

Όπου:

 

Κi = Ετήσιο κόστος συντήρησης τροχαίου υλικού ϊ

Αi = Συνολικό ετήσιο κόστος αναλωθέντων υλικών, ανταλλακτικών και αναλωσίμων για τις εργασίες συντήρησης (βάσει λογιστικών εγγραφών) για το τροχαίο υλικό

Ω = Μέσο ωριαίο κόστος του προσωπικού συντήρησης = 21,5 € ανά ώρα, το οποίο αναθεωρείται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

m = Ο αριθμός των διαφορετικών εργασιών συντήρησης

Ni,j = Αριθμός επαναλήψεων της κάθε εργασίας j συντήρησης του τροχαίου υλικού i. Εξαιρούνται οι επαναλήψεις εργασιών λόγω μη επαρκούς ή/και ατελούς αρχικής εργασίας συντήρησης σύμφωνα με τα όσα θα ορίζονται στην ως άνω σύμβαση. Ομοίως εξαιρούνται αποκαταστάσεις βλαβών λόγω μη επαρκούς ή / και ατελούς αρχικής εργασίας συντήρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω σύμβαση

 

ΠXi,j = Πρότυπος χρόνος κάθε εργασίας j σε ώρες για το τροχαίο υλικό ί. Ειδικότερα όπου πρότυποι χρόνοι (ΠXi,j) θεωρούνται τα εξής:

 

ΠXi,j = min {πρότυποι χρόνοι κατασκευαστή, χρόνοι βάσει των τεχνικών εγχειριδίων της Υπηρεσίας οργάνωσης συντήρησης τροχαίου υλικού, πραγματικοί χρόνοι}, όπου όλα τα στοιχεία είναι διαθέσιμα

 

ΠXi,j = min {85% x χρόνοι βάσει της Υπηρεσίας οργάνωσης συντήρησης τροχαίου υλικού, πραγματικοί χρόνοι}, όταν δεν είναι διαθέσιμοι οι πρότυποι χρόνοι του κατασκευαστή

 

ΠXi,j = {72% x πραγματικοί χρόνοι}, όταν οι πρότυποι χρόνοι του κατασκευαστή και οι χρόνοι βάσει της Υπηρεσίας οργάνωσης συντήρησης τροχαίου υλικού δεν είναι διαθέσιμοι

 

ΥΟΣΤΥ = Υπηρεσία οργάνωσης συντήρησης τροχαίου υλικού.

 

Εξαιρούνται οι χρόνοι επανάληψης εργασιών λόγω μη επαρκούς ή / και ατελούς αρχικής εργασίας συντήρησης σύμφωνα με τα όσα θα ορίζονται στην ως άνω σύμβαση. Ομοίως εξαιρούνται οι χρόνοι αποκατάστασης βλαβών λόγω μη επαρκούς ή / και ατελούς αρχικής εργασίας συντήρησης σύμφωνα με τα όσα θα ορίζονται στην ως άνω σύμβαση

 

ΔΚ = Πρόσθετο κόστος διοικητικών / διαχειριστικών εργασιών που σχετίζονται με τη συντήρηση του τροχαίου υλικού i = 2%. Το κόστος αυτό συνυπολογίζεται μόνο για διοικητικές / διαχειριστικές εργασίες ο χρόνος των οποίων δεν μπορεί να ενταχθεί με σαφήνεια στους ανωτέρω χρόνους ΠXi,j.

 

6. Τα όργανα διοίκησης του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος και της Μεταφορές - Μεταφορικές Υπηρεσίες Επιβατών και Φορτίου Ανώνυμης Σιδηροδρομικής Εταιρείας θα διασφαλίζουν ότι δεν θα λαμβάνει χώρα οποιασδήποτε μορφής άμεση ή έμμεση σταυροειδής επιδότηση μεταξύ Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος και Μεταφορές - Μεταφορικές Υπηρεσίες Επιβατών και Φορτίου Ανώνυμης Σιδηροδρομικής Εταιρείας.

 

7. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ αναθέτει τη μηχανοστασιακή και εργοστασιακή συντήρηση του τροχαίου υλικού που χρησιμοποιεί στην Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού (ΕΕΣΣΤΥ) για διάρκεια 10 ετών, με όρους αγοράς. Για τη σύναψη της σύμβασης έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 4. Μέχρι τη θέση σε ισχύ της σύμβασης του προηγούμενου εδαφίου, παρατείνεται αναδρομικά από το χρόνο λήξης της, η από 04-04-2011, Σύμβαση Συντήρησης και Διαθεσιμότητας Τροχαίου Υλικού που έχει υπογραφεί μεταξύ Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος και ΤΡΑΙΝΟΣΕ και περιλήφθηκε στον κλάδο συντήρησης τροχαίου υλικού που αποσχίστηκε από τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος και εισφέρθηκε στην Ελληνικής Εταιρείας Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων υπ' αριθμόν 1661/2013 (ΦΕΚ 1993/Β/2013).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 86 του νόμου 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/2013) και τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 45 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014).

 

8. Το Ελληνικό Δημόσιο μπορεί να αναθέτει στην Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού τη συντήρηση του τροχαίου υλικού μακράς ακινησίας που έχει περιέλθει στην ιδιοκτησία ή τη χρήση του, δυνάμει του άρθρου 8 του παρόντος, και δεν έχει εκμισθωθεί στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ ή τρίτους. Η ανάθεση διενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με βάση τις αρχές χρέωσης που περιγράφονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου. Για τη σύναψη της σύμβασης έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 86 του νόμου 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.