Νόμος 3932/11 - Άρθρο 9

Άρθρο 9


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου 3213/2003, το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ' υποπερίπτωση ii διαγράφεται.

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του νόμου 3213/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις στ' έως και ι)ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου υποβάλλονται στη Γ' Μονάδα της Αρχής του άρθρου 7 του νόμου 3691/2008.}

 

3. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του νόμου 3213/2003, η φράση από τις Επιτροπές των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, τόσο οι ίδιες αντικαθίσταται από τη φράση από την Επιτροπή της παραγράφου 1, τόσο η ίδια.

 

4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 3 του νόμου 3213/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Μετά το πέρας του ελέγχου από την Επιτροπή της παραγράφου 1, αν δεν διαπιστωθεί παράβαση και η δήλωση κριθεί ειλικρινής, συντάσσεται στο σώμα της πράξη του διενεργήσαντος τον έλεγχο και τίθεται στο αρχείο. Εφόσον διαπιστώνονται παραβάσεις του νόμου και συντρέχει περίπτωση καταλογισμού κατά το άρθρο 12 του παρόντος νόμου, συντάσσεται σχετική έκθεση, η οποία αποστέλλεται στον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Αν ανακύπτει περίπτωση ποινικής ευθύνης, η έκθεση αποστέλλεται στο αρμόδιο για την άσκηση ποινικής δίωξης όργανο. Εφόσον διαπιστωθεί ανάγκη διερεύνησης θεμάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα φορολογικής ή άλλης αρχής, η έκθεση αποστέλλεται στην αρχή αυτή.}

 

5. Η παράγραφος 5 του άρθρου 3 του νόμου 3213/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, η Επιτροπή της παραγράφου 1, δια του προέδρου της, μπορεί να καλεί τους ελεγχόμενους για να δώσουν διευκρινίσεις ή να προσκομίσουν συμπληρωματικά παραστατικά στοιχεία, εντός ρητής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, η οποία μπορεί να παραταθεί, με απόφαση του προέδρου της, για ισόχρονο διάστημα.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.