Νόμος 3937/11 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Νομοπαρασκευαστικές επιτροπές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί να συνιστώνται:

 

α. Ειδικές επιτροπές και ομάδες εργασίας εντεταλμένες για τη μελέτη, επεξεργασία και υποβολή προτάσεων επί ειδικότερων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, από εν ενεργεία δικαστικούς λειτουργούς, μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, καθηγητές Πανεπιστημίου, δικηγόρους, υπηρεσιακούς παράγοντες του ως άνω Υπουργείου ή άλλων υπηρεσιών, καθώς και πρόσωπα τα οποία διαθέτουν τις κατά περίπτωση απαιτούμενες γνώσεις ή εμπειρία.

 

β. Μόνιμη νομοπαρασκευαστική επιτροπή και ειδικές νομοπαρασκευαστικές επιτροπές από εν ενεργεία δικαστικούς λειτουργούς, Νομικούς Συμβούλους ή Παρέδρους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, καθηγητές Πανεπιστημίου και δικηγόρους, καθώς και υπηρεσιακούς παράγοντες του ιδίου Υπουργείου.

 

2. Οι ειδικές επιτροπές και ομάδες εργασίας της περίπτωσης α' και οι ειδικές Νομοπαρασκευαστικές επιτροπές της περίπτωσης β' της προηγούμενης παραγράφου συνιστώνται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στην οποία, μεταξύ των άλλων, θα καθορίζεται ο αριθμός των μελών της οικείας επιτροπής και ομάδας εργασίας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία της, ενώ με την ίδια απόφαση, καθήκοντα γραμματέων καθεμίας από τις επιτροπές αυτές ανατίθενται στο προσωπικό του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Στους προέδρους, τα μέλη και τους γραμματείς των επιτροπών αυτών και των ομάδων εργασίας καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σύμφωνα με τις κείμενες, για τις αποζημιώσεις των μελών συλλογικών οργάνων, διατάξεις.

 

3. Η μόνιμη νομοπαρασκευαστική επιτροπή της περίπτωσης β' της πρώτης παραγράφου συνιστάται με κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με την οποία μεταξύ άλλων καθορίζεται ο ακριβής αριθμός των μελών της. που δεν θα υπερβαίνει τα επτά, η αποζημίωση τους, καθώς και η αποζημίωση των γραμματέων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία της.

 

4. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αναπληρούμενος από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, μπορεί να προεδρεύει στη μόνιμη και στις άλλες Νομοπαρασκευαστικές επιτροπές που λειτουργούν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Από τις επιτροπές αυτές, εκείνες που δεν έχουν μόνιμο χαρακτήρα περατώνουν το έργο τους μέσα στην προθεσμία που ορίζει η απόφαση για τη συγκρότηση τους. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται για χρονικό διάστημα όχι ανώτερο των οκτώ μηνών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.