Νόμος 3965/11 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Υποχρεώσεις των δημόσιων επιχειρήσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1.Στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του νόμου 3429/2005 αντικαθίσταται η περίπτωση γ' και προστίθενται νέες περιπτώσεις στ', ζ και η', ως εξής:

 

{γ) τριμηνιαία έκθεση πεπραγμένων, η οποία περιλαμβάνει τα απολογιστικά στοιχεία, τα στοιχεία απασχόλησης και τις δράσεις που έχουν αναληφθεί για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της επιχείρησης και τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της,

 

στ) τριμηνιαία έκθεση που αφορά σε αποκλίσεις από τον ετήσιο προϋπολογισμό ή το επιχειρησιακό σχέδιο, καθώς και στην αιτιολόγηση και στα μέτρα αντιμετώπισης τους,

 

ζ) μέχρι τη 16η Μαρτίου κάθε έτους αναθεωρημένος προϋπολογισμός, εφόσον με την έκθεση της προηγούμενης περίπτωσης διαπιστώνονται αποκλίσεις από τον ετήσιο προϋπολογισμό,

 

η) κατάλογο όλων των στοιχείων της ακίνητης περιουσίας και της νομικής και πραγματικής τους κατάστασης, ο οποίος επικαιροποιείται κατ' έτος.}

 

2. Στο άρθρο 7 του νόμου 3429/2005 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να ορίζονται για συγκεκριμένα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που υπάγονται στις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' του νόμου αυτού και για τα οποία συντρέχουν ειδικές προϋποθέσεις όπως μικρός αριθμός εργαζομένων, χαμηλός κύκλος εργασιών, λειτουργικές ιδιαιτερότητες κ.λ.π., ειδικές ρυθμίσεις όσον αφορά στον αριθμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου της παραγράφου 2 του άρθρου 3, τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου του άρθρου 4, το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο των άρθρων 5 και 6 και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 7, κατά παρέκκλιση των παραπάνω διατάξεων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.