Νόμος 3966/11 - Άρθρο 54

Άρθρο 54: Θέματα δια βίου μάθησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η υποπερίπτωση β)β' της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 3879/2010, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β)β) η πιστοποίηση των φορέων παροχής συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών (ΣΥΥ) και των στελεχών Σ.Υ.Υ. και.}

 

2. Στο τέλος της περίπτωσης α' της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του νόμου 2469/1997, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 3879/2010, προστίθεται η φράση:

 

{, οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωτές τους.}

 

3. Η περίπτωση θ' της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 3879/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{θ) Η αναγνώριση των τίτλων που απονέμονται από ελληνικούς φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και η αναγνώριση της ισοτιμίας τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της αλλοδαπής, με εξαίρεση αυτών της ανώτατης εκπαίδευσης.}

 

4. Το άρθρο 12 του νόμου [Ν] 3879/2010 τροποποιείται ως ακολούθως:

 

α) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Τα δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης που έχουν ιδρυθεί κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου 2009/1992 (ΦΕΚ 18/Α/1992), ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής μεταφέρονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταρτίζεται Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας των δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης. Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης που έχουν ιδρυθεί κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6 του ίδιου άρθρου από άλλα Υπουργεία ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εποπτεύονται ως προς το εκπαιδευτικό πλαίσιο από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, ενώ ως προς την οργάνωση και λειτουργία τους από τους φορείς οι οποίοι τα συνέστησαν.

 

Η εποπτεία των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης που έχουν ιδρυθεί κατ' εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 5 του νόμου 2009/1992 ασκείται από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης.}

 

β) Στο τέλος της παραγράφου 6 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η εποπτεία των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αυτών ασκείται από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης.}

 

5. Το άρθρο 24 του νόμου [Ν] 3879/2010 τροποποιείται ως ακολούθως:

 

α) Στο τέλος της παραγράφου 13 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ταμειακά διαθέσιμα που αφορούν τα δίδακτρα που καταβλήθηκαν στον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης από τους καταρτιζόμενους των δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για το φθινοπωρινό εξάμηνο του έτους κατάρτισης 2010 - 2011 και μεταφέρονται, κατά τα ανωτέρω, στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, να μεταφερθούν στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης για τις ανάγκες λειτουργίας των δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

 

β) Η παράγραφος 15 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{15. Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 12 εφαρμόζεται από την κατάργηση του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Για την οργάνωση, τη λειτουργία και τη διαχείριση των δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης, το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, εκπροσωπούμενο από το Γενικό Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης, μπορεί να συνάπτει προγραμματική σύμβαση κατά το άρθρο 21 με τους φορείς διοίκησης της δια βίου μάθησης, με χρονική διάρκεια έως την 30-06-2011. Εναλλακτικά, ο Γενικός Γραμματέας Δια Βίου Μάθησης με απόφασή του μπορεί να αναθέσει στο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων την οργάνωση, λειτουργία και τη διαχείριση των δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης από την κατάργηση του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης έως την 30-06-2011. Η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 12 εφαρμόζεται από την 01-07-2011. Οι προθεσμίες αυτές μπορεί να παραταθούν με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 

γ) Στο τέλος του άρθρου προστίθενται παράγραφοι 23 και 24 ως εξής:

 

{23. Από την κατάργηση του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, όπου στις κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ισχύουσες διατάξεις αναφέρονται υπηρεσιακές μονάδες ή όργανα του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, νοούνται οι υπηρεσιακές μονάδες ή όργανα, αντίστοιχα, των φορέων που ασκούν τις σχετικές αρμοδιότητες, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Με αποφάσεις των οργάνων διοίκησης των φορέων αυτών ορίζονται οι ανωτέρω υπηρεσιακές μονάδες ή όργανα.

 

24. Από την κατάργηση του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, αρμόδιος φορέας για τη διαχείριση και εκκαθάριση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του ΕΣΠΑ, στις οποίες ο Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ήταν φορέας υλοποίησης, ορίζεται το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, το οποίο υποκαθίσταται στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από τις πράξεις αυτές.}

 

6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται ο φορέας που λειτουργεί ως εθνικό γραφείο (εθνική μονάδα συντονισμού) στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης 2007 - 2013, σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ' αριθμού 1720/2006 απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15-11-2006 (EEL 327/45/2006) για τη θέσπιση προγράμματος δράσης στον τομέα της Δια Βίου Μάθησης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.