Νόμος 3979/11 - Άρθρο 41

Άρθρο 41: Ώρες εργασίας υπαλλήλων Δημοσίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 5 του άρθρου 1 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου [Ν] 1157/1981 (ΦΕΚ 126/Α/1981), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. α) Οι εβδομαδιαίες ώρες εργασίας ορίζονται σε σαράντα (40):

 

α)α) για τους μόνιμους υπαλλήλους και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και όσων κατηγοριών προσωπικού υπηρεσιών και φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα ακολουθούν το ωράριο αυτών,

 

β)β) για τους μόνιμους υπαλλήλους και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των υπηρεσιών και φορέων της προηγούμενης υποπερίπτωσης, οι οποίοι απασχολούνται σε υπηρεσίες και φορείς που λειτουργούν σε 24ωρη βάση ή με τη μορφή εργοστασίου ή εργοταξίου ή συνεργείου ή που επιτελούν εργασίες υπαίθρου,

 

γ)γ) για τους μόνιμους υπαλλήλους και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κλάδων ή ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή Προσωπικού Η/Υ με ειδικότητα προγραμματιστών Η/Υ και Αυτοματισμού Η/Υ, των χειριστών Η/Υ και των χειριστών των μηχανών προετοιμασίας στοιχείων Η/Υ (διατρητικών-επαληθευτικών μηχανών ή μαγνητικών μέσων εισόδου στοιχείων), που υπηρετούν στις υπό στοιχείο α)α' υπηρεσίες και φορείς, ανεξάρτητα από το αν απασχολούνται σε μηχανογραφικά κέντρα ή υπηρεσίες πληροφορικής ή σε υπηρεσίες που διαθέτουν συστήματα Η/Υ ή εξοπλισμό προετοιμασίας στοιχείων Η/Υ,

 

δ)δ) για το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό που υπηρετεί στους παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού των κλάδων ή ειδικοτήτων Νηπιαγωγών, Βρεφονηπιοκόμων και των συναφών κλάδων Κοινωνικών Λειτουργών, βοηθών Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων και Αδελφών Νοσοκόμων, εφόσον ασκούν καθήκοντα των κλάδων ή των ειδικοτήτων Νηπιαγωγών ή Βρεφονηπιοκόμων.

 

β) Η κατά τα ανωτέρω αύξηση των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας δεν αποτελεί υπερωριακή ή άλλης μορφής πρόσθετη εργασία και δεν συνεπάγεται την αύξηση με οποιονδήποτε τρόπο των αποδοχών ή απολαβών ή των ειδικών επιδομάτων με οποιαδήποτε ονομασία.

 

γ) Οι ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης και διδασκαλίας του εκπαιδευτικού προσωπικού όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης δεν θίγονται από τη ρύθμιση της παραγράφου αυτής, καθώς και για όσες άλλες κατηγορίες προσωπικού προβλέπεται ειδικός εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας από ειδικές διατάξεις.

 

δ) Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του δεύτερου άρθρου του νόμου [Ν] 1157/1981 έχουν εφαρμογή και στο προσωπικό της υποπερίπτωσης β)β' της περίπτωσης α' της παρούσας παραγράφου.

 

ε) Με την παρούσα διάταξη καταργούνται η παράγραφος 4 του άρθρου 36 του νόμου [Ν] 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007), η παράγραφος 1 του άρθρου μόνου του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 588/1988 (ΦΕΚ 284/Α/1988), η παράγραφος 5 του άρθρου 1 της υπ' αριθμόν οίκοθεν ΔΙΑΔΠ/Γ2Γ/1692/2006 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 769/Β/2006), η παράγραφος 5 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 1400/1983 (ΦΕΚ 156/Α/1983).}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.